Modern Greek Bible

Mark 15

Mark

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai afou eperase to sabbaton, Maria h Magdalhnh kai Maria h mhthr tou Iakwbou kai h Salwmh hgorasan arwmata, dia na elqwsi kai aleiywsin auton.

2

Kai polla prwi thV prwthV hmeraV thV ebdomadoV ercontai eiV to mnhmeion, ote aneteilen o hlioV.

3

Kai elegon proV eautaV× TiV qelei apokulisei eiV hmaV ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou;

4

Kai anableyasai qewrousin oti o liqoV hto apokekulismenoV× dioti hto megaV sfodra.

5

Kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon eiV ta dexia, endedumenon stolhn leukhn, kai etromaxan.

6

O de legei proV autaV× Mh tromazete× Ihsoun zhteite ton Nazarhnon ton estaurwmenon× anesth, den einai edw× idou o topoV, opou eqesan auton.

7

All' upagete, eipate proV touV maqhtaV autou kai proV ton Petron oti upagei proteron umwn eiV thn Galilaian× ekei qelete idei auton, kaqwV eipe proV esaV.

8

Kai exelqousai tacewV, efugon apo tou mnhmeiou× eice de autaV tromoV kai ekstasiV, kai den eipon ouden proV oudena× dioti efobounto.

9

[] Afou de anesth to prwi thV prwthV thV ebdomadoV, efanh prwton eiV thn Marian thn Magdalhnhn, ex hV eicen ekbalei epta daimonia.

10

Ekeinh uphge kai aphggeile proV ekeinouV, oitineV eicon staqh met' autou, enw epenqoun kai eklaion.

11

Kai ekeinoi, akousanteV oti zh kai eqeaqh up' authV, den episteusan.

12

Meta de tauta efanerwqh en allh morfh eiV duo ex autwn, enw periepatoun kai eporeuonto eiV ton agron.

13

Kai ekeinoi uphgan kai aphggeilan proV touV loipouV× all' oude eiV ekeinouV episteusan.

14

[] Usteron efanh eiV touV endeka, enw ekaqhnto eiV thn trapezan, kai wneidise thn apistian autwn kai sklhrokardian, dioti den episteusan eiV touV idontaV auton anastanta.

15

Kai eipe proV autouV× Upagete eiV olon ton kosmon kai khruxate to euaggelion eiV olhn thn ktisin.

16

OstiV pisteush kai baptisqh qelei swqh, ostiV omwV apisthsh qelei katakriqh.

17

Shmeia de eiV touV pisteusantaV qelousi parakolouqei tauta, En tw onomati mou qelousin ekballei daimonia× qelousi lalei neaV glwssaV×

18

ofeiV qelousi pianei× kai ean qanasimon ti piwsi, den qelei blayei autouV× epi arrwstouV qelousin epiqesei taV ceiraV, kai qelousin iatreuesqai.

19

[] O men loipon KurioV, afou elalhsen proV autouV, anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou Qeou.

20

Ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou, sunergountoV tou Kuriou kai bebaiountoV to khrugma dia twn epakolouqountwn qaumatwn. Amhn.

Luke 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: