Modern Greek Bible

Mark 14

Mark

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai euquV to prwi sunebouleuqhsan oi arciereiV meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion, kai desanteV ton Ihsoun eferan kai paredwkan eiV ton Pilaton.

2

Kai hrwthsen auton o PilatoV× Su eisai o basileuV twn Ioudaiwn; O de apokriqeiV eipe proV auton× Su legeiV.

3

Kai kathgoroun auton oi arciereiV polla.

4

O de PilatoV palin hrwthsen auton, legwn× Den apokrinesai ouden; ide posa sou katamarturousin.

5

O de IhsouV eti den apekriqh ouden, wste o PilatoV eqaumaze.

6

Kata de thn eorthn apeluen eiV autouV ena desmion, ontina ezhtoun×

7

hto de o legomenoV BarabbaV dedemenoV meta twn sunwmotwn, oitineV en th stasei epraxan fonon.

8

Kai anabohsaV o ocloV, hrcise na zhth na kamh kaqwV pantote ekamnen eiV autouV.

9

O de PilatoV apekriqh proV autouV, legwn× Qelete na saV apolusw ton basilea twn Ioudaiwn;

10

Epeidh hxeuren oti dia fqonon paredwkan auton oi arciereiV.

11

Oi arciereiV omwV dihgeiran ton oclon na zhthswsi na apolush eiV autouV mallon ton Barabban.

12

Kai o PilatoV apokriqeiV palin, eipe proV autouV× Ti loipon qelete na kamw touton, ton opoion legete basilea twn Ioudaiwn;

13

Oi de palin ekraxan× Staurwson auton.

14

O de PilatoV elege proV autouV× Kai ti kakon epraxen; oi de perissoteron ekraxan× Staurwson auton.

15

[] O PilatoV loipon, qelwn na kamh eiV ton oclon to areston, apelusen eiV autouV ton Barabban kai paredwke ton Ihsoun, afou emastigwsen auton, dia na staurwqh.

16

Oi de stratiwtai eferan auton endon thV aulhV, to opoion einai to praitwrion, kai sugkalousin olon to tagma twn stratiwtwn×

17

kai enduousin auton porfuran kai plexanteV akanqinon stefanon, ballousi peri thn kefalhn autou,

18

kai hrcisan na cairetwsin auton, legonteV× Caire, basileu twn Ioudaiwn×

19

kai etupton thn kefalhn autou me kalamon kai eneptuon eiV auton, kai gonupetounteV prosekunoun auton.

20

Kai afou enepaixan auton, exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia autou kai eferan auton exw, dia na staurwswsin auton.

21

Kai aggareuousi tina Simwna Kurhnaion diabainonta, enw hrceto apo tou agrou, ton patera tou Alexandrou kai Roufou, dia na shkwsh ton stauron autou.

22

[] Kai ferousin auton eiV ton topon Golgoqa, to opoion meqermhneuomenon einai, Kraniou topoV.

23

Kai edidon eiV auton na pih oinon memigmenon me smurnan× all' ekeinoV den elabe.

24

Kai afou estaurwsan auton, diemerizonto ta imatia autou, ballonteV klhron ep' auta ti ekastoV na labh.

25

Hto de wra trith kai estaurwsan auton.

26

Kai h epigrafh thV kathgoriaV autou hto epigegrammenh, O basileuV twn Ioudaiwn.

27

Kai met' autou stauronousi duo lhstaV, ena ek dexiwn kai ena ex aristerwn autou.

28

Kai eplhrwqh h grafh h legousa× Kai meta anomwn elogisqh.

29

Kai oi diabainonteV eblasfhmoun auton, kinounteV taV kefalaV autwn kai legonteV× Oua, o calwn ton naon kai dia triwn hmerwn oikodomwn,

30

swson seauton kai kataba apo tou staurou.

31

OmoiwV de kai oi arciereiV, empaizonteV proV allhlouV meta twn grammatewn, elegon× AllouV eswsen, eauton den dunatai na swsh.

32

O CristoV o basileuV tou Israhl aV katabh twra apo tou staurou, dia na idwmen kai pisteuswmen. Kai oi sunestaurwmenoi met' autou wneidizon auton.

33

[] Ote de hlqen h ekth wra, skotoV egeinen ef' olhn thn ghn ewV wraV ennathV×

34

kai thn wran thn ennathn ebohsen o IhsouV meta fwnhV megalhV, legwn× Elwi, Elwi, lama sabacqani; to opoion meqermhneuomenon einai, Qee mou, Qee mou, dia ti me egkatelipeV;

35

Kai tineV twn parestwtwn akousanteV, elegon× Idou, ton Hlian fwnazei.

36

Dramwn de eiV kai gemisaV spoggon apo oxouV kai periqesaV auton eiV kalamon, epotizen auton, legwn× Afhsate, aV idwmen an erchtai o HliaV na katabibash auton.

37

O de IhsouV, ekbalwn fwnhn megalhn, exepneuse.

38

Kai to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw.

39

Idwn de o ekatontarcoV o paristamenoV apenanti autou oti outw kraxaV exepneusen, eipen× AlhqwV o anqrwpoV outoV hto UioV Qeou.

40

Hsan de kai gunaikeV apo makroqen qewrousai, metaxu twn opoiwn hto kai Maria h Magdalhnh kai Maria h mhthr tou Iakwbou tou mikrou kai tou Iwsh, kai h Salwmh,

41

aitineV kai ote hto en th Galilaia hkolouqoun auton kai uphretoun auton, kai allai pollai, aitineV sunanebhsan met' autou eiV Ierosoluma.

42

[] Kai ote egeinen hdh espera, dioti hto paraskeuh, toutesti prosabbaton,

43

hlqen Iwshf o apo ArimaqaiaV, entimoV bouleuthV, ostiV kai autoV periemene thn basileian tou Qeou, kai tolmhsaV eishlqe proV ton Pilaton kai ezhthse to swma tou Ihsou.

44

O de PilatoV eqaumasen an hdh apeqane× kai proskalesaV ton ekatontarcon, hrwthsen auton an pro pollou apeqane×

45

kai maqwn para tou ekatontarcou, ecarise to swma eiV ton Iwshf.

46

Kai outoV, agorasaV sindona kai katabibasaV auton, etulixe me thn sindona kai eqesen auton en mnhmeiw, to opoion hto lelatomhmenon ek petraV, kai prosekulise liqon epi thn quran tou mnhmeiou.

47

H de Maria h Magdalhnh kai Maria h mhthr tou Iwsh eblepon pou tiqetai.

Mark 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: