Modern Greek Bible

Mark 13

Mark

Return to Index

Chapter 14

1

[] Meta de duo hmeraV hto to pasca kai ta azuma. Kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV na sullabwsin auton me dolon kai na qanatwswsin.

2

Elegon de, Mh en th eorth, mhpote geinh qoruboV tou laou.

3

Kai enw autoV hto en Bhqania en th oikia SimwnoV tou leprou, kai ekaqhto eiV thn trapezan, hlqe gunh ecousa alabastron murou nardou kaqaraV polutimou, kai suntriyasa to alabastron, ecuse to muron epi thV kefalhV autou.

4

Hsan de tineV aganaktounteV kaq' eautouV kai legonteV× Dia ti egeinen h apwleia auth tou murou;

5

dioti hdunato touto na pwlhqh uper triakosia dhnaria kai na doqwsin eiV touV ptwcouV× kai wrgizonto kat' authV.

6

All' o IhsouV eipen× Afhsate authn× dia ti enocleite authn; kalon ergon epraxen eiV eme.

7

Dioti touV ptwcouV pantote ecete meq' eautwn, kai otan qelhte, dunasqe na euergethshte autouV× eme omwV pantote den ecete.

8

O, ti hdunato auth epraxe× proelabe na aleiyh me muron to swma mou dia ton entafiasmon.

9

AlhqwV saV legw, Opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon, kai ekeino to opoion epraxen auth qelei lalhqh eiV mnhmosunon authV.

10

Tote o IoudaV o IskariwthV, eiV twn dwdeka, uphge proV touV arciereiV, dia na paradwsh auton eiV autouV.

11

Ekeinoi de akousanteV ecarhsan kai upesceqhsan na dwswsin eiV auton arguria× kai ezhtei pwV na paradwsh auton en eukairia.

12

[] Kai th prwth hmera twn azumwn, ote equsiazon to pasca, legousi proV auton oi maqhtai autou× Pou qeleiV na upagwmen kai na etoimaswmen dia na faghV to pasca;

13

Kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei proV autouV× Upagete eiV thn polin, kai qelei saV apanthsei anqrwpoV bastazwn stamnion udatoV× akolouqhsate auton,

14

kai opou eiselqh, eipate proV ton oikodespothn oti o DidaskaloV legei× Pou einai to kataluma, opou qelw fagei to pasca meta twn maqhtwn mou;

15

Kai autoV qelei saV deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon× ekei etoimasate eiV hmaV.

16

Kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon eiV thn polin, kai euron kaqwV eipe proV autouV, kai htoimasan to pasca.

17

Kai ote egeinen espera, ercetai meta twn dwdeka×

18

kai enw ekaqhnto eiV thn trapezan kai etrwgon, eipen o IhsouV× AlhqwV saV legw oti eiV ex umwn qelei me paradwsei, ostiV trwgei met' emou.

19

Oi de hrcisan na lupwntai kai na legwsi proV auton eiV ekastoV× MhpwV egw; kai alloV× MhpwV egw;

20

O de apokriqeiV eipe proV autouV× EiV ek twn dwdeka, o embaptwn met' emou eiV to pinakion thn ceira.

21

O men UioV tou anqrwpou upagei, kaqwV einai gegrammenon peri autou× ouai de eiV ton anqrwpon ekeinon, dia tou opoiou o UioV tou anqrwpou paradidetai× kalon hto eiV ton anqrwpon ekeinon, an den hqele gennhqh.

22

Kai enw etrwgon, labwn o IhsouV arton euloghsaV ekoye kai edwken eiV autouV kai eipe× labete, fagete× touto einai to swma mou.

23

Kai labwn to pothrion, eucaristhse kai edwken eiV autouV, kai epion ex autou panteV.

24

Kai eipe proV autouV× Touto einai to aima mou to thV kainhV diaqhkhV, to peri pollwn ekcunomenon.

25

AlhqwV saV legw oti den qelw piei pleon ek tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV, otan pinw auto neon en th basileia tou Qeou.

26

Kai afou umnhsan, exhlqon eiV to oroV twn elaiwn,

27

Kai legei proV autouV o IhsouV oti panteV qelete skandalisqh en emoi thn nukta tauthn× dioti einai gegrammenon, Qelw pataxei ton poimena kai qelousi diaskorpisqh ta probata×

28

afou omwV anasthqw, qelw upagei proteron umwn eiV thn Galilaian.

29

O de PetroV eipe proV auton× Kai ean panteV skandalisqwsin, egw omwV ouci.

30

Kai legei proV auton o IhsouV× AlhqwV soi legw oti shmeron thn nukta tauthn, prin o alektwr fwnaxh diV, triV qeleiV me aparnhqh.

31

O de eti mallon elegen× Ean geinh creia na sunapoqanw meta sou, den qelw se aparnhqh. WsautwV de kai panteV elegon.

32

[] Kai ercontai eiV cwrion onomazomenon Geqshmanh, kai legei proV touV maqhtaV autou× Kaqhsate edw, ewsou proseuchqw×

33

kai paralambanei ton Petron kai ton Iakwbon kai Iwannhn meq' eautou, kai hrcise na ekqambhtai kai na adhmonh.

34

Kai legei proV autouV× PerilupoV einai h yuch mou ewV qanatou× meinate edw kai agrupneite.

35

Kai procwrhsaV oligon, epesen epi thV ghV kai proshuceto na parelqh an hnai dunaton ap' autou h wra ekeinh,

36

kai elegen× Abba o Pathr, panta einai dunata eiV se× apomakrunon ap' emou to pothrion touto. Ouci omwV o, ti qelw egw, all' o, ti su.

37

Kai ercetai kai euriskei autouV koimwmenouV kai legei proV ton Petron× Simwn, koimasai; den hdunhqhV mian wran na agrupnhshV;

38

agrupneite kai proseucesqe, dia na mh eiselqhte eiV peirasmon× to men pneuma proqumon, h de sarx asqenhV.

39

Kai palin uphge kai proshuchqh, eipwn ton auton logon.

40

Kai epistreyaV euren autouV palin koimwmenouV× dioti oi ofqalmoi autwn hsan bebarhmenoi kai den hxeuron ti na apokriqwsi proV auton.

41

Kai ercetai thn trithn foran kai legei proV autouV× Koimasqe to loipon kai anapauesqe. Arkei× hlqen h wra× idou, paradidetai o UioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn.

42

Egerqhte, upagwmen× idou, o paradidwn me eplhsiase.

43

[] Kai euquV, enw elalei eti, ercetai o IoudaV, eiV ek twn dwdeka, kai met' autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn, para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn.

44

O de paradidwn auton eice dwsei eiV autouV shmeion, legwn× Ontina filhsw, autoV einai× piasate auton kai ferete asfalwV.

45

Kai ote hlqen, euquV plhsiasaV eiV auton legei× Rabbi, Rabbi, kai katefilhsen auton.

46

Kai ekeinoi epebalon ep' auton taV ceiraV autwn kai epiasan auton.

47

EiV de tiV twn parestwtwn suraV thn macairan, ektuphse ton doulon tou arcierewV kai apekoye to wtion autou.

48

Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV autouV× WV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn na me sullabhte;

49

kaq' hmeran hmhn plhsion umwn en tw ierw didaskwn, kai den me epiasate, plhn touto egeine dia na plhrwqwsin ai grafai.

50

Kai afhsanteV auton panteV efugon.

51

Kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei auton, peritetuligmenoV sindona eiV to gumnon swma autou× kai pianousin auton oi neaniskoi.

52

O de afhsaV thn sindona, efugen ap' autwn gumnoV.

53

[] Kai eferan ton Ihsoun proV ton arcierea× kai sunercontai proV auton panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV.

54

Kai o PetroV apo makroqen hkolouqhsen auton ewV endon thV aulhV tou arcierewV, kai sunekaqhto meta twn uphretwn kai eqermaineto eiV to pur.

55

Oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou Ihsou marturian, dia na qanatwswsin auton, kai den euriskon.

56

Dioti polloi eyeudomarturoun kat' autou, all' ai marturiai den hsan sumfwnoi.

57

Kai tineV shkwqenteV eyeudomarturoun kat' autou, legonteV

58

oti hmeiV hkousamen auton legonta, oti Egw qelw calasei ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton qelw oikodomhsei.

59

Plhn oude outwV hto sumfwnoV marturia autwn.

60

Kai shkwqeiV o arciereuV eiV to meson, hrwthse ton Ihsoun, legwn× Den apokrinesai ouden; ti marturousin outoi kata sou;

61

O de esiwpa kai den apekriqh ouden. Palin o arciereuV hrwta auton, legwn proV auton× Su eisai o CristoV o UioV tou Euloghtou;

62

O de IhsouV eipen× Egw eimai× kai qelete idei ton Uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou.

63

Tote o arciereuV, diascisaV ta imatia autou, legei× Ti creian ecomen pleon marturwn;

64

hkousate thn blasfhmian× ti saV fainetai; Oi de panteV katekrinan auton oti einai enocoV qanatou.

65

Kai hrcisan tineV na emptuwsin eiV auton kai na perikaluptwsi to proswpon autou kai na gronqizwsin auton kai na legwsi proV auton× Profhteuson× kai oi uphretai etupton auton me rapismata.

66

[] Kai enw hto o PetroV en th aulh katw, ercetai mia twn qerapainidwn tou arcierewV,

67

kai ote eide ton Petron qermainomenon, embleyasa eiV auton, legei× Kai su eso meta tou Nazarhnou Ihsou.

68

O de hrnhqh, legwn× Den exeurw oude katalambanw ti su legeiV. Kai exhlqen exw eiV to proaulion, kai o alektwr efwnaxe.

69

Kai h qerapaina idousa auton palin, hrcise na legh proV touV parestwtaV oti outoV ex autwn einai.

70

O de palin hrneito. Kai met' oligon palin oi parestwteV elegon proV ton Petron× AlhqwV ex autwn eisai× dioti GalilaioV eisai kai h lalia sou omoiazei.

71

EkeinoV de hrcise na anaqematizh kai na omnuh oti den exeurw ton anqrwpon touton, ton opoion legete.

72

Kai o alektwr efwnaxen ek deuterou. Kai enequmhqh o PetroV ton logon, ton opoion eipe proV auton o IhsouV, oti Prin o alektwr fwnaxh diV, qeleiV me arnhqh triV. Kai hrcise na klaih pikrwV.

Mark 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: