Modern Greek Bible

Mark 12

Mark

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai enw exhrceto ek tou ierou, legei proV auton eiV twn maqhtwn autou× Didaskale, ide opoioi liqoi kai opoiai oikodomai.

2

Kai o IhsouV apokriqeiV eipe proV auton× BlepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV; den qelei afeqh liqoV epi liqon, ostiV na mh katakrhmnisqh.

3

Kai enw ekaqhto eiV to oroV twn Elaiwn katenanti tou ierou, hrwtwn auton kat' idian o PetroV kai IakwboV kai IwannhV kai AndreaV.

4

Eipe proV hmaV pote qelousi geinei tauta, kai ti to shmeion otan tauta panta mellwsi na suntelesqwsin;

5

[] O de IhsouV apokriqeiV proV autouV, hrcise na legh× Blepete mh saV planhsh tiV.

6

Dioti polloi qelousin elqei en tw onomati mou, legonteV oti egw eimai, kai pollouV qelousi planhsei.

7

Otan de akoushte polemouV kai fhmaV polemwn, mh tarattesqe× dioti prepei na geinwsi tauta, alla den einai eti to teloV.

8

Dioti qelei egerqh eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian, kai qelousi geinei seismoi kata topouV kai qelousi geinei peinai kai taracai. Tauta einai arcai wdinwn.

9

SeiV de prosecete eiV eautouV. Dioti qelousi saV paradwsei eiV sunedria, kai eiV sunagwgaV qelete darqh, kai enwpion hgemonwn kai basilewn qelete staqh eneken emou proV marturian eiV autouV×

10

kai prepei prwton na khrucqh to euaggelion eiV panta ta eqnh.

11

Otan de saV ferwsi dia na saV paradwswsi, mh promerimnate ti qelete lalhsei, mhde meletate, all' o, ti doqh eiV esaV en ekeinh th wra, touto laleite× dioti den eisqe seiV oi lalounteV, alla to Pneuma to Agion.

12

Qelei de paradwsei adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon, kai qelousin epanasth tekna epi goneiV kai qelousi qanatwsei autouV.

13

Kai qelete eisqai misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou× o de upomeinaV ewV telouV, outoV qelei swqh.

14

[] Otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV, to lalhqen upo Danihl tou profhtou, istamenon opou den prepei-o anaginwskwn aV ennoh-tote oi en th Ioudaia aV feugwsin eiV ta orh×

15

kai o epi tou dwmatoV aV mh katabh eiV thn oikian, mhd' aV eiselqh dia na labh ti ek thV oikiaV autou,

16

kai ostiV einai eiV ton agron, aV mh epistreyh eiV ta opisw dia na labh to imation autou.

17

Ouai de eiV taV egkumonousaV kai taV qhlazousaV en ekeinaiV taiV hmeraiV.

18

Proseucesqe de dia na mh geinh h fugh umwn en ceimwni.

19

Dioti ai hmerai ekeinai qelousin eisqai qliyiV toiauth, opoia den egeinen ap' archV thV ktisewV, thn opoian ektisen o QeoV ewV tou nun, oude qelei geinei.

20

Kai ean o KurioV den hqele suntemei taV hmeraV ekeinaV, den hqele swqh oudemia sarx× alla dia touV eklektouV, touV opoiouV exelexe, suneteme taV hmeraV.

21

Kai tote ean tiV eiph proV umaV, Idou, edw einai o CristoV, h, Idou, ekei, mh pisteushte.

22

Dioti qelousin egerqh yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai qelousi deixei shmeia kai terata, dia na apoplanwsin, ei dunaton, kai touV eklektouV.

23

SeiV omwV prosecete× idou, saV proeipon panta.

24

[] All' en ekeinaiV taiV hmeraiV, meta thn qliyin ekeinhn, o hlioV qelei skotisqh kai h selhnh den qelei dwsei to feggoV authV

25

kai oi astereV tou ouranou qelousi piptei kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV qelousi saleuqh.

26

Kai tote qelousin idei ton Uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV.

27

Kai tote qelei aposteilei touV aggelouV autou kai sunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn, ap' akrou thV ghV ewV akrou tou ouranou.

28

[] Apo de thV sukhV maqete thn parabolhn. Otan o kladoV authV geinh hdh apaloV kai ekblastanh ta fulla, exeurete oti plhsion einai to qeroV×

29

outw kai seiV, otan idhte tauta ginomena, exeurete oti plhsion einai epi taV quraV.

30

AlhqwV saV legw oti den qelei parelqei h genea auth, ewsou geinwsi panta tauta.

31

O ouranoV kai h gh qelousi parelqei, oi de logoi mou den qelousi parelqei.

32

Peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV ginwskei, oude oi aggeloi oi en ouranw, oude o UioV, eimh o Pathr.

33

Prosecete, agrupneite kai proseucesqe× dioti den exeurete pote einai o kairoV.

34

Epeidh touto qelei eisqai wV anqrwpoV apodhmwn, ostiV afhke thn oikian autou kai edwken eiV touV doulouV autou thn exousian kai eiV ekaston to ergon autou kai eiV ton qurwron prosetaxe na agrupnh.

35

Agrupneite loipon× dioti den exeurete pote ercetai o kurioV thV oikiaV, thn esperan h to mesonuktion h otan fwnazh o alektwr h to prwi×

36

mhpote elqwn exaifnhV, saV eurh koimwmenouV.

37

Kai osa legw proV esaV proV pantaV legw× Agrupneite.

Mark 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: