Modern Greek Bible

Mark 11

Mark

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai hrcise na legh proV autouV dia parabolwn× AnqrwpoV tiV efuteusen ampelwna kai periebalen eiV auton fragmon kai eskayen upolhnion kai wkodomhse purgon, kai emisqwsen auton eiV gewrgouV kai apedhmhse.

2

Kai en tw kairw twn karpwn apesteile proV touV gewrgouV doulon, dia na labh para twn gewrgwn apo tou karpou tou ampelwnoV.

3

Ekeinoi de piasanteV auton edeiran kai apepemyan kenon.

4

Kai palin apesteile proV autouV allon doulon× kai ekeinon liqobolhsanteV, eplhgwsan thn kefalhn autou kai apepemyan htimwmenon.

5

Kai palin apesteilen allon× kai ekeinon efoneusan, kai pollouV allouV, touV men edeiran, touV de efoneusan.

6

Eti loipon ecwn ena uion, agaphton autou, apesteile kai auton proV autouV escaton, legwn oti qelousin entraph ton uion mou.

7

Ekeinoi de oi gewrgoi eipon proV allhlouV oti outoV einai o klhronomoV× elqete, aV foneuswmen auton, kai qelei eisqai hmwn h klhronomia.

8

Kai piasanteV auton efoneusan kai erriyan exw tou ampelwnoV.

9

Ti loipon qelei kamei o kurioV tou ampelwnoV; Qelei elqei kai apolesei touV gewrgouV kai qelei dwsei ton ampelwna eiV allouV.

10

Oude thn grafhn tauthn den anegnwsate, O liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV×

11

para Kuriou egeinen auth kai einai qaumasth en ofqalmoiV hmwn.

12

Kai ezhtoun na piaswsin auton kai efobhqhsan ton oclon× epeidh enohsan oti proV autouV eipe thn parabolhn× kai afhsanteV auton anecwrhsan.

13

[] Kai apostellousi proV auton tinaV twn Farisaiwn kai twn Hrwdianwn, dia na pagideuswsin auton eiV logon.

14

Kai ekeinoi elqonteV, legousi proV auton× Didaskale, exeuromen oti eisai alhqhV kai den se melei peri oudenoV× dioti den blepeiV eiV proswpon anqrwpwn, all' ep' alhqeiaV thn odon tou Qeou didaskeiV. Einai sugkecwrhmenon na dwswmen dasmon eiV ton Kaisara, h ouci; na dwswmen h na mh dwswmen;

15

O de gnwrisaV thn upokrisin autwn, eipe proV autouV× ti me peirazete; ferete moi dhnarion dia na idw.

16

Kai ekeinoi eferan. Kai legei proV autouV× TinoV einai h eikwn auth kai h epigrafh; oi de eipon proV auton× Tou KaisaroV.

17

Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV autouV× Apodote ta tou KaisaroV eiV ton Kaisara kai ta tou Qeou eiV ton Qeon. Kai eqaumasan di' auton.

18

[] Kai ercontai proV auton Saddoukaioi, oitineV legousin oti den einai anastasiV, kai hrwthsan auton, legonteV×

19

Didaskale, o MwushV maV egrayen oti ean apoqanh tinoV o adelfoV kai afhsh gunaika kai tekna den afhsh, na labh o adelfoV autou thn gunaika autou kai na exanasthsh sperma eiV ton adelfon autou.

20

Hsan loipon epta adelfoi. Kai o prwtoV elabe gunaika, kai apoqnhskwn den afhke sperma×

21

kai elaben authn o deuteroV kai apeqane, kai oude autoV afhke sperma× kai o tritoV wsautwV.

22

Kai elabon authn oi epta, kai den afhkan sperma. Teleutaia pantwn apeqane kai h gunh.

23

En th anastasei loipon, otan anasthqwsi, tinoV autwn qelei eisqai gunh; dioti kai oi epta elabon authn gunaika.

24

Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV autouV× Den planasqe dia touto, mh gnwrizonteV taV grafaV mhde thn dunamin tou Qeou;

25

Dioti otan anasthqwsin ek nekrwn oute numfeuousin oute numfeuontai, all' einai wV aggeloi oi en toiV ouranoiV.

26

Peri de twn nekrwn oti anistantai, den anegnwsate en th biblw tou MwusewV, pwV eipe proV auton o QeoV epi thV batou, legwn, Egw eimai o QeoV tou Abraam kai o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb;

27

Den einai o QeoV nekrwn, alla QeoV zwntwn× seiV loipon planasqe polu.

28

[] Kai proselqwn eiV twn grammatewn, ostiV hkousen autouV suzhtountaV, gnwrizwn oti kalwV apekriqh proV autouV, hrwthsen auton× Poia entolh einai prwth paswn;

29

O de IhsouV apekriqh proV auton oti prwth paswn twn entolwn einai× Akoue Israhl, KurioV o QeoV hmwn einai eiV KurioV×

30

kai qeleiV agapa Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou, kai ex olhV thV yuchV sou, kai ex olhV thV dianoiaV sou, kai ex olhV thV dunamewV sou× auth einai h prwth entolh.

31

Kai deutera omoia, auth× QeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton. Megalhtera toutwn allh entolh den einai.

32

Kai eipe proV auton o grammateuV× KalwV, Didaskale, alhqwV eipaV oti einai eiV QeoV, kai den einai alloV ektoV autou×

33

kai to na agapa tiV auton ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV sunesewV kai ex olhV thV yuchV kai ex olhV thV dunamewV, kai to na agapa ton plhsion wV eauton, einai pleioteron pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn.

34

Kai o IhsouV, idwn auton oti fronimwV apekriqh, eipe proV auton× Den eisai makran apo thV basileiaV tou Qeou. Kai oudeiV pleon etolma na erwthsh auton.

35

[] Kai apokriqeiV o IhsouV, elege didaskwn en tw ierw× PwV legousin oi grammateiV oti o CristoV einai uioV tou Dabid;

36

Dioti autoV o Dabid eipe dia tou PneumatoV tou Agiou× Eipen o KurioV proV ton Kurion mou, Kaqou ek dexiwn mou, ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

37

AutoV loipon o Dabid legei auton Kurion× kai poqen einai uioV autou; Kai o poluV ocloV hkouen auton eucaristwV.

38

Kai elege proV autouV en th didach autou× Prosecete apo twn grammatewn, oitineV qelousi na peripatwsin estolismenoi kai agapwsi touV aspasmouV en taiV agoraiV

39

kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai touV prwtouV topouV en toiV deipnoiV.

40

OitineV katatrwgousi taV oikiaV twn chrwn, kai touto epi profasei oti kamnousi makraV proseucaV× outoi qelousi labei megalhteran katadikhn.

41

[] Kai kaqhsaV o IhsouV apenanti tou gazofulakiou, eqewrei pwV o ocloV eballe calkon eiV to gazofulakion. Kai polloi plousioi eballon polla×

42

kai elqousa mia chra ptwch ebale duo lepta, toutestin, ena kodranthn.

43

Kai proskalesaV touV maqhtaV autou, legei proV autouV× AlhqwV saV legw oti h chra auth h ptwch ebale perissoteron pantwn, osoi ebalon eiV to gazofulakion×

44

dioti panteV ek tou perisseuontoV eiV autouV ebalon× auth omwV ek tou usterhmatoV authV ebale panta osa eicen, olhn thn periousian authV.

Mark 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: