Modern Greek Bible

Mark 10

Mark

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai ote plhsiazousin eiV Ierousalhm eiV Bhqfagh kai Bhqanian proV to oroV twn Elaiwn, apostellei duo twn maqhtwn autou

2

kai legei proV autouV× Upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn, kai euquV eisercomenoi eiV authn qelete eurei pwlarion dedemenon, epi tou opoiou oudeiV anqrwpoV ekaqhse× lusate auto kai ferete.

3

Kai ean tiV eiph proV esaV× Dia ti kamnete touto; eipate oti o KurioV ecei creian autou, kai euquV qelei aposteilei auto edw.

4

Kai uphgon kai euron to pwlarion dedemenon proV thn quran exw epi thV diodou, kai luousin auto.

5

Kai tineV twn ekei istamenwn elegon proV autouV× Ti kamnete luonteV to pwlarion;

6

Oi de eipon proV autouV kaqwV parhggeilen o IhsouV, kai afhkan autouV.

7

Kai eferan to pwlarion proV ton Ihsoun kai ebalon ep' autou ta imatia autwn, kai ekaqhsen ep' autou.

8

Polloi de estrwsan ta imatia autwn eiV thn odon, alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn kai estrwnon eiV thn odon.

9

Kai oi proporeuomenoi kai oi akolouqounteV ekrazon, legonteV× Wsanna, euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou.

10

Euloghmenh h ercomenh basileia en onomati Kuriou tou patroV hmwn Dabid× Wsanna en toiV uyistoiV.

11

Kai eishlqen o IhsouV eiV Ierosoluma kai eiV to ieron× kai afou periebleye panta, epeidh h wra hto hdh proV esperan, exhlqen eiV Bhqanian meta twn dwdeka.

12

[] Kai th epaurion, afou exhlqon apo BhqaniaV, epeinase×

13

kai idwn makroqen sukhn ecousan fulla, hlqen an tucon eurh ti en auth× kai elqwn ep' authn ouden euren eimh fulla× dioti den hto kairoV sukwn.

14

Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV authn× MhdeiV pleon eiV ton aiwna na mh fagh karpon apo sou. Kai hkouon touto oi maqhtai autou.

15

Kai ercontai eiV Ierosoluma× kai eiselqwn o IhsouV eiV to ieron, hrcise na ekballh touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw, kai taV trapezaV twn arguramoibwn kai ta kaqismata twn pwlountwn taV peristeraV anetreye,

16

kai den afine na perash tiV skeuoV dia tou ierou,

17

kai edidaske, legwn proV autouV× Den einai gegrammenon, oti O oikoV mou qelei onomazesqai oikoV proseuchV dia panta ta eqnh; seiV de ekamete auton sphlaion lhstwn.

18

Kai hkousan oi grammateiV kai oi arciereiV kai ezhtoun pwV na apoleswsin auton× dioti efobounto auton, epeidh paV o ocloV exeplhtteto eiV thn didachn autou.

19

Kai ote egeinen espera, exhrceto exw thV polewV.

20

Kai to prwi diabainonteV eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn.

21

Kai enqumhqeiV o PetroV, legei proV auton× Rabbi, ide, h sukh, thn opoian kathrasqhV, exhranqh.

22

Kai apokriqeiV o IhsouV, legei proV autouV× Ecete pistin Qeou.

23

Dioti alhqwV saV legw oti ostiV eiph proV to oroV touto, Shkwqhte kai rifqhti eiV thn qalassan, kai den distash en th kardia autou, alla pisteush oti ekeina ta opoia legei ginontai, qelei geinei eiV auton o, ti ean eiph.

24

Dia touto saV legw, Panta osa proseucomenoi zhteite, pisteuete oti lambanete, kai qelei geinei eiV esaV.

25

Kai otan istasqe proseucomenoi, sugcwreite ean echte ti kata tinoV, dia na sugcwrhsh eiV esaV kai o Pathr saV o en toiV ouranoiV ta amarthmata saV.

26

All' ean seiV den sugcwrhte, oude o Pathr saV o en toiV ouranoiV qelei sugcwrhsei ta amarthmata saV.

27

[] Kai ercontai palin eiV Ierosoluma× kai enw periepatei en tw ierw, ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi

28

kai legousi proV auton× En poia exousia pratteiV tauta; kai tiV soi edwke thn exousian tauthn, dia na pratthV tauta;

29

O de IhsouV apokriqeiV eipe proV autouV× Qelw saV erwthsei kai egw ena logon, kai apokriqhte moi, kai qelw saV eipei en poia exousia prattw tauta.

30

To baptisma tou Iwannou ex ouranou hto h ex anqrwpwn; apokriqhte moi.

31

Kai dielogizonto kaq' eautouV, legonteV× Ean eipwmen, Ex ouranou, qelei eipei× Dia ti loipon den episteusate eiV auton;

32

All' ean eipwmen, Ex anqrwpwn; efobounto ton laon× dioti panteV eicon ton Iwannhn oti hto twonti profhthV.

33

Kai apokriqenteV legousi proV ton Ihsoun× Den exeuromen. Kai o IhsouV apokriqeiV legei proV autouV× Oude egw legw proV umaV en poia exousia prattw tauta.

Mark 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: