Modern Greek Bible

Mark 8

Mark

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai elege proV autouV× AlhqwV, saV legw oti einai tineV twn edw istamenwn, oitineV den qelousi geuqh qanaton, ewsou idwsi thn basileian tou Qeou elqousan meta dunamewV.

2

Kai meq' hmeraV ex paralambanei o IhsouV ton Petron kai ton Iakwbon kai ton Iwannhn kai anabibazei autouV eiV oroV uyhlon kat' idian monouV× kai metemorfwqh emprosqen autwn×

3

kai ta imatia autou egeinan stilpna, leuka lian wV ciwn, opoia leukanthV epi thV ghV den dunatai na leukanh.

4

Kai efanh eiV autouV o HliaV meta tou MwusewV, kai hsan sullalounteV meta tou Ihsou.

5

Kai apokriqeiV o PetroV legei proV ton Ihsoun× Rabbi, kalon einai na hmeqa edw× kai aV kamwmen treiV skhnaV, dia se mian kai dia ton Mwushn mian kai dia ton Hlian mian.

6

Dioti den hxeure ti na eiph× epeidh hsan pefobismenoi.

7

Kai nefelh epeskiasen autouV, kai hlqe fwnh ek thV nefelhV, legousa× OutoV einai o UioV mou o agaphtoV× autou akouete.

8

Kai exaifnhV peribleyanteV, den eidon pleon oudena, alla ton Ihsoun monon meq' eautwn.

9

Enw de katebainon apo tou orouV, parhggeilen eiV autouV na mh dihghqwsin eiV mhdena osa eidon, eimh otan o UioV tou anqrwpou anasthqh ek nekrwn.

10

Kai efulaxan ton logon en eautoiV, suzhtounteV proV allhlouV ti einai to na anasthqh ek nekrwn.

11

Kai hrwtwn auton legonteV, Dia ti legousin oi grammateiV oti prepei na elqh o HliaV prwton;

12

O de apokriqeiV eipe proV autouV× O HliaV men elqwn prwton apokaqista panta× kai oti einai gegrammenon peri tou Uiou tou anqrwpou oti prepei na paqh polla kai na exoudenwqh×

13

saV legw omwV oti kai o HliaV hlqe, kai epraxan eiV auton osa hqelhsan, kaqwV einai gegrammenon peri autou.

14

[] Kai ote hlqe proV touV maqhtaV, eide peri autouV oclon polun kai grammateiV kamnontaV suzhthseiV met' autwn.

15

Kai euquV paV o ocloV idwn auton egeinen ekqamboV kai prostreconteV hspazonto auton.

16

Kai hrwthse touV grammateiV× Ti suzhteite met' autwn;

17

Kai apokriqeiV eiV ek tou oclou, eipe× Didaskale, efera proV se ton uion mou, econta pneuma alalon.

18

Kai opou piash auton sparattei auton, kai afrizei kai trizei touV odontaV autou kai xhrainetai× kai eipon proV touV maqhtaV sou na ekbalwsin auto, alla den hdunhqhsan.

19

EkeinoV de apokriqeiV proV auton, legei× W genea apistoV, ewV pote qelw eisqai meq' umwn; ewV pote qelw upomenei umaV; ferete auton proV eme.

20

Kai eferan auton proV auton. Kai wV eiden auton, euquV to pneuma esparaxen auton, kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn.

21

Kai hrwthse ton patera autou× PosoV kairoV einai afou touto egeinen eiV auton; O de eipe× Paidioqen.

22

Kai pollakiV auton kai eiV pur erriye kai eiV udata, dia na apolesh auton× all' ean dunasai ti, bohqhson hmaV, splagcnisqeiV ef' hmaV.

23

O de IhsouV eipe proV auton× To ean dunasai na pisteushV, panta einai dunata eiV ton pisteuonta.

24

Kai euquV kraxaV o pathr tou paidiou meta dakruwn, elege× Pisteuw, Kurie× bohqei eiV thn apistian mou.

25

Idwn de o IhsouV oti episuntrecei ocloV, epetimhse to pneuma to akaqarton, legwn proV auto× to pneuma to alalon kai kwfon, egw se prostazw, Exelqe ap' autou kai mh eiselqhV pleon eiV auton.

26

Kai to pneuma kraxan kai polla sparaxan auton, exhlqe, kai egeinen wV nekroV, wste polloi elegon oti apeqanen.

27

O de IhsouV piasaV auton apo thV ceiroV hgeiren auton, kai eshkwqh.

28

Kai ote eishlqen eiV oikon, oi maqhtai autou hrwtwn auton katidian, Dia ti hmeiV den hdunhqhmen na ekbalwmen auto;

29

Kai eipe proV autouV× Touto to genoV den dunatai na exelqh di' oudenoV allou tropou eimh dia proseuchV kai nhsteiaV.

30

[] Kai exelqonteV ekeiqen diebainon dia thV GalilaiaV, kai den hqele na maqh touto oudeiV.

31

Dioti edidaske touV maqhtaV autou kai elege proV autouV oti o UioV tou anqrwpou paradidetai eiV ceiraV anqrwpwn, kai qelousi qanatwsei auton, kai qanatwqeiV thn trithn hmeran qelei anasthqh.

32

Ekeinoi omwV den hnooun ton logon kai efobounto na erwthswsin auton.

33

Kai hlqen eiV Kapernaoum× kai ote eishlqen eiV thn oikian, hrwta autouV× Ti dielogizesqe kaq' odon proV allhlouV;

34

Oi de esiwpwn× dioti kaq' odon dielecqhsan proV allhlouV tiV einai megalhteroV.

35

Kai kaqhsaV ekalese touV dwdeka kai legei proV autouV× OstiV qelei na hnai prwtoV, qelei eisqai pantwn escatoV kai pantwn uphrethV.

36

Kai labwn paidion esthsen auto en tw mesw autwn, kai enagkalisqeiV auto eipe proV autouV×

37

OstiV decqh en twn toioutwn paidiwn eiV to onoma mou, eme decetai× kai ostiV decqh eme, den decetai eme, alla ton aposteilanta me.

38

Apekriqh de proV auton o IwannhV, legwn× Didaskale, eidomen tina ekballonta daimonia eiV to onoma sou, ostiV den akolouqei hmaV, kai hmpodisamen auton, dioti den akolouqei hmaV.

39

O de IhsouV eipe× Mh empodizete auton× dioti den einai oudeiV ostiV qelei kamei qauma eiV to onoma mou kai qelei dunhqh euquV na me kakologhsh.

40

Epeidh ostiV den einai kaq' hmwn, einai uper hmwn.

41

[] Dioti ostiV saV potish pothrion udatoV eiV to onoma mou, epeidh eisqe tou Cristou, alhqwV saV legw, den qelei casei ton misqon autou.

42

Kai ostiV skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn eiV eme, sumferei eiV auton kalhteron na periteqh mulou petra peri ton trachlon autou kai na rifqh eiV thn qalassan.

43

Kai ean se skandalizh h ceir sou, apokoyon authn× kalhteron soi einai na eiselqhV eiV thn zwhn koulloV, para ecwn taV duo ceiraV na apelqhV eiV thn geennan, eiV to pur to asbeston,

44

opou o skwlhx autwn den teleuta kai to pur den sbunetai.

45

Kai ean o pouV sou se skandalizh, apokoyon auton× kalhteron soi einai na eiselqhV eiV thn zwhn cwloV, para ecwn touV duo podaV na rifqhV eiV thn geennan, eiV to pur to asbeston,

46

opou o skwlhx autwn den teleuta kai to pur den sbunetai.

47

Kai ean o ofqalmoV sou se skandalizh, ekbale auton× kalhteron soi einai na eiselqhV monofqalmoV eiV thn basileian tou Qeou, para ecwn duo ofqalmouV na rifqhV eiV thn geennan tou puroV,

48

opou o skwlhx autwn den teleuta kai to pur den sbunetai.

49

Dioti paV tiV me pur qelei alatisqh, kai pasa qusia me alaV qelei alatisqh.

50

Kalon to alaV× all' ean to alaV geinh analaton, me ti qelete artusei auto; ecete alaV en eautoiV kai eirhneuete en allhloiV.

Mark 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: