Modern Greek Bible

Mark 7

Mark

Return to Index

Chapter 8

1

[] En ekeinaiV taiV hmeraiV, epeidh hto pampoluV ocloV kai den eicon ti na fagwsi, proskalesaV o IhsouV touV maqhtaV autou legei proV autouV×

2

Splagcnizomai dia ton oclon, oti treiV hdh hmeraV menousi plhsion mou kai den ecousi ti na fagwsi×

3

kai ean apolusw autouV nhsteiV eiV touV oikouV autwn, qelousin apokamei kaq' odon× dioti tineV ex autwn hlqon makroqen.

4

Kai apekriqhsan proV auton oi maqhtai autou× Poqen qelei tiV dunhqh na cortash toutouV apo artwn edw epi thV erhmiaV;

5

Kai hrwthsen autouV× PosouV artouV ecete; Oi de eipon× Epta.

6

Kai prosetaxe ton oclon na kaqhswsin epi thV ghV× kai labwn touV epta artouV, afou eucaristhsen, ekoye kai ediden eiV touV maqhtaV autou dia na balwsin emprosqen tou oclou× kai ebalon.

7

Eicon kai oliga oyarakia× kai euloghsaV eipe na balwsi kai auta.

8

Efagon de kai ecortasqhsan, kai eshkwsan perisseumata klasmatwn epta spuridaV.

9

Hsan de oi fagonteV wV tetrakiscilioi× kai apelusen autouV.

10

[] Kai euquV embaV eiV to ploion meta twn maqhtwn autou, hlqen eiV ta merh Dalmanouqa.

11

Kai exhlqon oi Farisaioi kai hrcisan na kamnwsin erwthseiV proV auton, kai ezhtoun par' autou shmeion apo tou ouranou, peirazonteV auton.

12

Tote anastenaxaV ek kardiaV autou, legei× Dia ti h genea auth shmeion zhtei; alhqwV saV legw, den qelei doqh eiV thn genean tauthn shmeion.

13

Kai afhsaV autouV eishlqe palin eiV to ploion kai aphlqen eiV to peran.

14

Elhsmonhsan de na labwsin artouV kai den eicon meq' eautwn en tw ploiw eimh ena arton.

15

Kai parhggellen eiV autouV, legwn× Blepete, prosecete apo thV zumhV twn Farisaiwn kai thV zumhV tou Hrwdou.

16

Kai dielogizonto proV allhlouV, legonteV oti artouV den ecomen.

17

NohsaV de o IhsouV, legei proV autouV× Ti dialogizesqe oti den ecete artouV; eti den noeite oude katalambanete; eti pepwrwmenhn ecete thn kardian saV;

18

ofqalmouV econteV den blepete, kai wta econteV den akouete; kai den enqumeisqe;

19

ote ekoya touV pente artouV eiV touV pentakisciliouV, posouV kofinouV plhreiV klasmatwn eshkwsate; Legousi proV auton× dwdeka.

20

Kai ote touV epta eiV touV tetrakisciliouV, posaV spuridaV plhreiV klasmatwn eshkwsate; Oi de eipon× Epta.

21

Kai elege proV autouV× PwV den katalambanete;

22

[] Kai ercetai eiV Bhqsaidan. Kai ferousi proV auton tuflon kai parakalousin auton na eggish auton.

23

Kai piasaV thn ceira tou tuflou, eferen auton exw thV kwmhV kai ptusaV eiV ta ommata autou, epeqesen ep' auton taV ceiraV kai hrwta auton an bleph ti.

24

Kai anableyaV elege× Blepw touV anqrwpouV, o, ti wV dendra blepw peripatountaV.

25

Epeita palin epeqese taV ceiraV epi touV ofqalmouV autou kai ekamen auton na anableyh, kai apokatestaqh h orasiV autou, kai eide kaqarwV apantaV.

26

Kai apesteilen auton eiV ton oikon autou, legwn× Mhde eiV thn kwmhn eiselqhV mhde eiphV touto eiV tina en th kwmh.

27

[] Kai exhlqen o IhsouV kai oi maqhtai autou eiV taV kwmaV thV KaisareiaV Filippou× kai kaq' odon hrwta touV maqhtaV autou, legwn proV autouV× Tina me legousin oi anqrwpoi oti eimai;

28

Oi de apekriqhsan× Iwannhn ton Baptisthn, kai alloi ton Hlian, alloi de ena twn profhtwn.

29

Kai autoV legei proV autouV× Alla seiV tina me legete oti eimai; Kai apokriqeiV o PetroV, legei proV auton× Su eisai o CristoV.

30

Kai parhggeilen austhrwV eiV autouV na mh legwsin eiV mhdena peri autou.

31

Kai hrcise na didaskh autouV oti prepei o UioV tou anqrwpou na paqh polla, kai na katafronhqh apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn, kai na qanatwqh, kai meta treiV hmeraV na anasthqh×

32

kai elalei ton logon parrhsia. Kai paralabwn auton o PetroV kat' idian, hrcise na epitima auton.

33

O de epistrafeiV kai idwn touV maqhtaV autou, epetimhse ton Petron legwn× Upage opisw mou, Satana× dioti den froneiV ta tou Qeou, alla ta twn anqrwpwn.

34

Kai proskalesaV ton oclon meta twn maqhtwn autou, eipe proV autouV× OstiV qelei na elqh opisw mou, aV aparnhqh eauton kai aV shkwsh ton stauron autou, kai aV me akolouqh.

35

Dioti ostiV qelei na swsh thn zwhn autou, qelei apolesei authn× kai ostiV apolesh thn zwhn autou eneken emou kai tou euaggeliou, outoV qelei swsei authn.

36

Epeidh ti qelei wfelhsei ton anqrwpon, ean kerdhsh ton kosmon olon kai zhmiwqh thn yuchn autou;

37

H ti qelei dwsei o anqrwpoV eiV antallaghn thV yuchV autou;

38

Dioti ostiV aiscunqh di' eme kai dia touV logouV mou en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw, kai o UioV tou anqrwpou qelei aiscunqh di' auton, otan elqh en th doxh tou PatroV autou meta twn aggelwn.

Mark 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: