Modern Greek Bible

Mark 6

Mark

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai sunagontai proV auton oi Farisaioi kai tineV twn grammatewn, elqonteV apo Ierosolumwn×

2

kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou trwgontaV artouV me ceiraV memolusmenaV, toutestin aniptouV, ememfqhsan autouV×

3

dioti oi Farisaioi kai panteV oi Ioudaioi, ean den niywsi mecri tou agkwnoV taV ceiraV, den trwgousi, kratounteV thn paradosin twn presbuterwn×

4

kai epistreyanteV apo thV agoraV, ean den nifqwsi, den trwgousin× einai kai alla polla, ta opoia parelabon na fulattwsi, plumata pothriwn kai xestwn kai skeuwn calkinwn kai klinwn×

5

epeita erwtwsin auton oi Farisaioi kai oi grammateiV× Diati oi maqhtai sou den peripatousi kata thn paradosin twn presbuterwn, alla me ceiraV aniptouV trwgousi ton arton;

6

O de apokriqeiV eipe proV autouV× oti kalwV proefhteusen o HsaiaV peri umwn twn upokritwn, wV einai gegrammenon× OutoV o laoV dia twn ceilewn me tima, h de kardia autwn makran apecei ap' emou.

7

EiV mathn de me sebontai, didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn.

8

Dioti afhsanteV thn entolhn tou Qeou, krateite thn paradosin twn anqrwpwn, plumata xestwn kai pothriwn, kai alla paromoia toiauta polla kamnete.

9

Kai elege proV autouV× KalwV aqeteite thn entolhn tou Qeou, dia na fulatthte thn paradosin saV.

10

Dioti o MwushV eipe× Tima ton patera sou kai thn mhtera sou. kai× O kakologwn patera h mhtera exapantoV na qanatonhtai×

11

seiV omwV legete× Ean anqrwpoV eiph proV ton patera h proV thn mhtera, Korban, toutesti dwron, einai o, ti hqeleV wfelhqh ex emou, arkei,

12

kai den afinete pleon auton na kamh ouden eiV ton patera autou h eiV thn mhtera autou,

13

akurounteV ton logon tou Qeou carin thV paradosewV saV, thn opoian paredwkate× kai kamnete paromoia toiauta polla.

14

Kai proskalesaV panta ton oclon, elege proV autouV× Akouete mou panteV kai noeite.

15

Den einai ouden eisercomenon exwqen tou anqrwpou eiV auton, to opoion dunatai na molunh auton, alla ta exercomena ap' autou, ekeina einai ta molunonta ton anqrwpon.

16

O ecwn wta dia na akouh, aV akouh.

17

Kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou, hrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV.

18

Kai legei proV autouV× Outw kai seiV asunetoi eisqe; den katalambanete oti pan to exwqen eisercomenon eiV ton anqrwpon den dunatai na molunh auton;

19

dioti den eisercetai eiV thn kardian autou, all' eiV thn koilian, kai exercetai eiV ton afedrwna, kaqarizon panta ta faghta.

20

Elege de oti to exercomenon ek tou anqrwpou, ekeino molunei ton anqrwpon.

21

Dioti eswqen ek thV kardiaV twn anqrwpwn exercontai oi dialogismoi oi kakoi, moiceiai, porneiai, fonoi,

22

klopai, pleonexiai, ponhriai, doloV, aselgeia, blemma ponhron× blasfhmia, uperhfania, afrosunh×

23

panta tauta ta ponhra eswqen exercontai kai molunousi ton anqrwpon.

24

[] Kai shkwqeiV ekeiqen uphgen eiV ta meqoria Turou kai SidwnoV. Kai eiselqwn eiV thn oikian, den hqele na maqh touto mhdeiV, den hdunhqh omwV na krufqh.

25

Dioti akousasa peri autou gunh tiV, thV opoiaV to qugatrion eice pneuma akaqarton, hlqe kai prosepesen eiV touV podaV autou×

26

hto de h gunh EllhniV, Surofoinissa to genoV× kai parekalei auton na ekbalh to daimonion ek thV qugatroV authV.

27

O de IhsouV eipe proV authn× AfeV prwton na cortasqwsi ta tekna× dioti den einai kalon na labh tiV ton arton twn teknwn kai na riyh eiV ta kunaria.

28

H de apekriqh kai legei proV auton× Nai, Kurie× alla kai ta kunaria upokatw thV trapezhV trwgousin apo twn yiciwn twn paidiwn.

29

Kai eipe proV authn× Dia touton ton logon upage× exhlqe to daimonion apo thV qugatroV sou.

30

Kai ote uphgen eiV ton oikon authV, euren oti to daimonion exhlqe kai thn qugatera keimenhn epi thV klinhV.

31

[] Kai palin exelqwn ek twn oriwn Turou kai SidwnoV hlqe proV thn qalassan thV GalilaiaV ana meson twn oriwn thV DekapolewV.

32

Kai ferousi proV auton kwfon mogilalon kai parakalousin auton na epiqesh thn ceira ep' auton.

33

Kai paralabwn auton kat' idian apo tou oclou ebale touV daktulouV autou eiV ta wta autou, kai ptusaV hggise thn glwssan autou,

34

kai anableyaV eiV ton ouranon, estenaxe kai legei proV auton× Effaqa, toutestin Anoicqhti.

35

Kai euquV hnoicqhsan ta wta autou kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou, kai elalei orqwV.

36

Kai parhggeilen eiV autouV na mh eipwsi touto eiV mhdena× plhn oson autoV parhggellen eiV autouV, toson perissoteron ekeinoi ekhrutton.

37

Kai exeplhttonto kaq' uperbolhn, legonteV× KalwV epraxe ta panta× kai touV kwfouV kamnei na akouwsi kai touV alalouV na lalwsi.

Mark 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: