Modern Greek Bible

Mark 5

Mark

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai exhlqen ekeiqen kai hlqen eiV thn patrida autou× kai akolouqousin auton oi maqhtai autou.

2

Kai ote hlqe to sabbaton, hrcise na didaskh en th sunagwgh× kai polloi akouonteV exeplhttonto kai elegon× Poqen eiV touton tauta; kai tiV h sofia h doqeisa eiV auton, wste kai qaumata toiauta ginontai dia twn ceirwn autou;

3

den einai outoV o tektwn, o uioV thV MariaV, adelfoV de tou Iakwbou kai Iwsh kai Iouda kai SimwnoV; kai den einai ai adelfai autou entauqa par' hmin; Kai eskandalizonto en autw.

4

Elege de proV autouV o IhsouV oti den einai profhthV aneu timhV eimh en th patridi autou kai metaxu twn suggenwn kai en th oikia autou.

5

Kai den hdunato ekei ouden qauma na kamh, eimh oti epi oligouV arrwstouV epiqesaV taV ceiraV eqerapeusen autouV×

6

kai eqaumaze dia thn apistian autwn. Kai perihrceto taV kwmaV kuklw didaskwn.

7

[] Kai proskalesaV touV dwdeka, hrcise na apostellh autouV duo duo× kai ediden eiV autouV exousian kata twn pneumatwn twn akaqartwn,

8

kai parhggeilen eiV autouV na mh bastazwsi mhden eiV thn odon eimh rabdon monon, mh sakkion, mh arton, mh calkon eiV thn zwnhn,

9

alla na hnai upodedemenoi sandalia kai na mh enduwntai duo citwnaV.

10

Kai elege proV autouV× Opou ean eiselqhte eiV oikian, ekei menete ewsou exelqhte ekeiqen.

11

Kai osoi den saV decqwsi mhde saV akouswsin, exercomenoi ekeiqen ektinaxate ton koniorton ton upokatw twn podwn saV dia marturian eiV autouV. AlhqwV saV legw, elafrotera qelei eisqai h timwria eiV ta Sodoma h Gomorra en hmera krisewV, para eiV thn polin ekeinhn.

12

Kai exelqonteV ekhrutton na metanohswsi,

13

kai exeballon polla daimonia kai hleifon pollouV arrwstouV me elaion kai eqerapeuon.

14

[] Kai hkousen o basileuV HrwdhV× dioti faneron egeine to onoma autou× kai elegen oti IwannhV o BaptisthV anesth ek nekrwn, kai dia touto energousin ai dunameiV en autw.

15

Alloi elegon oti o HliaV einai× alloi de elegon oti profhthV einai h wV eiV twn profhtwn.

16

AkousaV de o HrwdhV eipen oti outoV einai o IwannhV, ton opoion egw apekefalisa× autoV anesth ek nekrwn.

17

Dioti autoV o HrwdhV apesteile kai epiase ton Iwannhn kai edesen auton en th fulakh dia thn Hrwdiada thn gunaika Filippou tou adelfou autou, epeidh eice labei authn eiV gunaika.

18

Dioti o IwannhV elege proV ton Hrwdhn oti den soi einai sugkecwrhmenon na echV thn gunaika tou adelfou sou.

19

H de HrwdiaV emisei auton kai hqele na qanatwsh auton, kai den hdunato.

20

Dioti o HrwdhV efobeito ton Iwannhn, gnwrizwn auton andra dikaion kai agion, kai diefulatten auton kai ekamne polla akouwn autou kai eucaristwV hkouen autou.

21

Kai ote hlqen armodioV hmera, kaq' hn o HrwdhV ekamnen en toiV geneqlioiV autou deipnoV eiV touV megistanaV autou kai eiV touV ciliarcouV kai touV prwtouV thV GalilaiaV,

22

kai eishlqen h qugathr authV thV HrwdiadoV kai ecoreuse kai hresen eiV ton Hrwdhn kai touV sugkaqhmenouV, eipen o basileuV proV to korasion× Zhthson me o, ti an qelhV, kai qelw soi dwsei.

23

Kai wmose proV authn oti qelw soi dwsei o, ti me zhthshV, ewV tou hmiseoV thV basileiaV mou.

24

H de exelqousa eipe proV thn mhtera authV× Ti na zhthsw; H de eipe× Thn kefalhn Iwannou tou Baptistou.

25

Kai euquV eiselqousa meta spoudhV eiV ton basilea, ezhthse legousa× Qelw na moi dwshV parauta epi pinaki thn kefalhn Iwannou tou Baptistou.

26

Kai o basileuV, an kai eluphqh polu, dia touV orkouV omwV kai touV sugkaqhmenouV den hqelhse na aporriyh thn aithsin authV.

27

Kai euquV aposteilaV o basileuV dhmion, prosetaxe na ferqh h kefalh autou. O de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh

28

kai efere thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn eiV to korasion, kai to korasion edwken authn eiV thn mhtera authV.

29

Kai akousanteV oi maqhtai autou, hlqon kai eshkwsan to ptwma autou kai eqesan auto en mnhmeiw.

30

[] Kai sunagontai oi apostoloi proV ton Ihsoun kai aphggeilan proV auton panta, kai osa epraxan kai osa edidaxan.

31

Kai eipe proV autouV× Elqete seiV autoi kat' idian eiV topon erhmon kai anapauesqe oligon× dioti hsan polloi oi ercomenoi kai oi upagonteV, kai oude na fagwsin hukairoun×

32

kai uphgon eiV erhmon topon me to ploion kat' idian.

33

Kai eidon autouV upagontaV oi ocloi, kai polloi egnwrisan auton kai sunedramon ekei pezoi apo paswn twn polewn kai fqasanteV pro autwn sunhcqhsan plhsion autou.

34

Exelqwn de o IhsouV, eide polun oclon kai esplagcnisqh di' autouV, epeidh hsan wV probata mh econta poimena, kai hrcise na didaskh autouV polla.

35

Kai epeidh eicen hdh parelqei wra pollh, proselqonteV proV auton oi maqhtai autou, legousin oti erhmoV einai o topoV kai parhlqen hdh pollh wra×

36

apoluson autouV, dia na upagwsin eiV touV perix agrouV kai kwmaV kai agoraswsin eiV eautouV artouV× dioti den ecousi ti na fagwsin.

37

O de apokriqeiV eipe proV autouV× Dote seiV eiV autouV na fagwsi. Kai legousi proV auton× na upagwmen na agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouV kai na dwswmen eiV autouV na fagwsin;

38

O de legei proV autouV× PosouV artouV ecete; upagete kai idete. Kai afou eidon, legousi× Pente, kai duo oyaria.

39

Kai prosetaxen autouV na kaqiswsi pantaV epi tou clwrou cortou sumposia sumposia.

40

Kai ekaqhsan prasiai ana ekaton kai ana penthkonta.

41

Kai labwn touV pente artouV kai ta duo oyaria, anableyaV eiV ton ouranon huloghse kai katekoye touV artouV kai ediden eiV touV maqhtaV autou dia na balwsin emprosqen autwn, kai ta duo oyaria emoirasen eiV pantaV.

42

Kai efagon panteV kai ecortasqhsan.

43

Kai eshkwsan apo twn klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV kai apo twn oyariwn.

44

Hsan de oi fagonteV touV artouV ewV pentakiscilioi andreV.

45

[] Kai euquV hnagkase touV maqhtaV autou na embwsin eiV to ploion kai na proupagwsin eiV to peran proV Bhqsaidan, ewsou autoV apolush ton oclon×

46

kai apolusaV autouV, uphgen eiV to oroV na proseuchqh.

47

Kai ote egeinen espera, to ploion hto en tw mesw thV qalasshV kai autoV monoV epi thV ghV.

48

Kai eiden autouV basanizomenouV eiV to na kwphlatwsi× dioti hto o anemoV enantioV eiV autouV× kai peri thn tetarthn fulakhn thV nuktoV ercetai proV autouV peripatwn epi thV qalasshV, kai hqele na perash autouV.

49

Oi de idonteV auton peripatounta epi thV qalasshV enomisan oti einai fantasma kai anekraxan×

50

dioti panteV eidon auton kai etaracqhsan. Kai euquV elalhse met' autwn kai legei proV autouV× Qarseite, egw eimai, mh fobeisqe.

51

Kai anebh proV autouV eiV to ploion, kai epausen o anemoV× kai exeplhttonto kaq' eautouV lian kaq' uperbolhn kai eqaumazon.

52

Dioti den enohsan ek twn artwn, epeidh h kardia autwn hto pepwrwmenh.

53

Kai diaperasanteV hlqon eiV thn ghn Gennhsaret kai elimenisqhsan.

54

Kai ote exhlqon ek tou ploiou, euquV gnwrisanteV auton,

55

edramon eiV panta ta pericwra ekeina kai hrcisan na periferwsin epi twn krabbatwn touV arrwstouV, opou hkouon oti einai ekei.

56

Kai opou eishrceto eiV kwmaV h poleiV h agrouV, eqeton eiV taV agoraV touV asqeneiV kai parekaloun auton na eggiswsi kan to kraspedon tou imatiou autou× kai osoi hggizon auton, eqerapeuonto.

Mark 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: