Modern Greek Bible

Mark 4

Mark

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai hlqon eiV to peran thV qalasshV eiV thn cwran twn Gadarhnwn.

2

Kai wV exhlqen ek tou ploiou, euquV aphnthsen auton ek twn mnhmeiwn anqrwpoV ecwn pneuma akaqarton,

3

ostiV eice thn katoikian en toiV mnhmeioiV, kai oudeiV hdunato na desh auton oude me aluseiV,

4

dioti pollakiV eice deqh me pododesma kai me aluseiV, kai diespasqhsan up' autou ai aluseiV kai ta pododesma sunetrifqhsan, kai oudeiV iscue na damash auton×

5

kai dia pantoV nukta kai hmeran hto en toiV oresi kai en toiV mnhmeioiV, krazwn kai katakoptwn eauton me liqouV.

6

Idwn de ton Ihsoun apo makroqen, edrame kai prosekunhsen auton,

7

kai kraxaV meta fwnhV megalhV eipe× Ti einai metaxu emou kai sou, Ihsou, Uie tou Qeou tou uyistou; orkizw se eiV ton Qeon, mh me basanishV.

8

Dioti elege proV auton× Exelqe apo tou anqrwpou to pneuma to akaqarton.

9

Kai hrwthsen auton× Ti einai to onoma sou; Kai apekriqh legwn× Legewn einai to onoma mou, dioti polloi eimeqa.

10

Kai parekalei auton polla na mh aposteilh autouV exw thV cwraV.

11

Hto de ekei proV ta orh agelh megalh coirwn boskomenh.

12

kai parekalesan auton panteV oi daimoneV, legonteV× Pemyon hmaV eiV touV coirouV, dia na eiselqwmen eiV autouV.

13

Kai o IhsouV euquV epetreyen eiV autouV. Kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV× kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan× hsan de ewV duo ciliadeV× kai epnigonto en th qalassh.

14

Oi de boskonteV touV coirouV efugon kai anhggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV× kai exhlqon dia na idwsi ti einai to gegonoV.

15

Kai ercontai proV ton Ihsoun, kai qewrousi ton daimonizomenon, ostiV eice ton legewna, kaqhmenon kai endedumenon kai swfronounta, kai efobhqhsan.

16

Kai dihghqhsan proV autouV oi idonteV pwV egeine to pragma eiV ton daimonizomenon, kai peri twn coirwn.

17

Kai hrcisan na parakalwsin auton na anacwrhsh apo twn oriwn autwn.

18

Kai ote eishlqen eiV to ploion, parekalei auton o daimonisqeiV na hnai met' autou.

19

Plhn o IhsouV den afhken auton, alla legei proV auton× Upage eiV ton oikon sou proV touV oikeiouV sou kai anaggeilon proV autouV osa o KurioV soi ekame kai se hlehse.

20

Kai anecwrhse kai hrcise na khrutth en th Dekapolei osa ekamen eiV auton o IhsouV, kai panteV eqaumazon.

21

[] Kai afou o IhsouV dieperase palin en tw ploiw eiV to peran, sunhcqh proV auton ocloV poluV, kai hto plhsion thV qalasshV.

22

Kai idou, ercetai eiV twn arcisunagwgwn, onomati IaeiroV, kai idwn auton piptei proV touV podaV autou

23

kai parekalei auton polla, legwn oti to qugatrion mou pneei ta loisqia× na elqhV kai na balhV taV ceiraV sou ep' authn, dia na swqh kai qelei zhsei.

24

Kai uphge met' autou× kai hkolouqei auton ocloV poluV, kai suneqlibon auton.

25

Kai gunh tiV, ecousa rusin aimatoV dwdeka eth

26

kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa pasan thn periousian authV kai mhden wfelhqeisa, alla mallon eiV to ceiron elqousa,

27

akousasa peri tou Ihsou, hlqe metaxu tou oclou opisqen kai hggise to imation autou×

28

dioti elegen oti kai an ta imatia autou eggisw, qelw swqh.

29

Kai euquV exhranqh h phgh tou aimatoV authV, kai hsqanqh en tw swmati authV oti iatreuqh apo thV mastigoV.

30

Kai euquV o IhsouV, nohsaV en eautw thn dunamin thn exelqousan ap' autou, strafeiV en tw oclw elege× TiV hggise ta imatia mou;

31

Kai elegon proV auton oi maqhtai auton× BlepeiV ton oclon sunqlibonta se, kai legeiV tiV mou hggise;

32

Kai perieblepe dia na idh thn praxasan touto.

33

H de gunh, fobhqeisa kai tremousa, epeidh hxeure ti egeinen ep' authn, hlqe kai prosepesen eiV auton kai eipe proV auton pasan thn alhqeian.

34

O de eipe proV authn× Qugater, h pistiV sou se eswsen× upage eiV eirhnhn kai eso ugihV apo thV mastigoV sou.

35

[] Enw autoV elalei eti, ercontai apo tou arcisunagwgou, legonteV oti h qugathr sou apeqane× ti pleon enocleiV ton Didaskalon;

36

O de IhsouV, euquV ote hkouse ton logon laloumenon, legei proV ton arcisunagwgon× Mh fobou, monon pisteue.

37

Kai den afhken oudena na akolouqhsh auton eimh ton Petron kai Iakwbon kai Iwannhn ton adelfon Iakwbou.

38

Kai ercetai eiV ton oikon tou arcisunagwgou kai blepei qorubon, klaiontaV kai alalazontaV polla,

39

kai eiselqwn legei proV autouV× Ti qorubeisqe kai klaiete; to paidion den apeqanen, alla koimatai.

40

Kai kategelwn autou. O de, afou exebalen apantaV, paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV meq' eautou kai eisercetai opou ekeito to paidion,

41

kai piasaV thn ceira tou paidiou, legei proV authn× Taliqa, koumi× to opoion meqermhneuomenon einai, Korasion, soi legw, shkwqhti.

42

Kai euquV eshkwqh to korasion kai periepatei× dioti hto etwn dwdeka. Kai exeplaghsan me ekplhxin megalhn.

43

Kai parhggeilen eiV autouV polla na mh maqh mhdeiV touto kai eipe na doqh eiV authn na fagh.

Mark 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: