Modern Greek Bible

Mark 3

Mark

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai palin hrcise na didaskh plhsion thV qalasshV× kai sunhcqh proV auton ocloV poluV, wste eiselqwn eiV to ploion ekaqhto eiV thn qalassan× kai paV o ocloV hto epi thV ghV plhsion thV qalasshV.

2

Kai edidasken autouV dia parabolwn polla, kai elege proV autouV en th didach autou×

3

Akouete× idou, exhlqen o speirwn dia na speirh.

4

Kai enw espeiren, allo men epese para thn odon, kai hlqon ta peteina tou ouranou kai katefagon auto.

5

Allo de epesen epi to petrwdeV, opou den eice ghn pollhn, kai euquV anefuh, dioti den eice baqoV ghV,

6

kai ote aneteilen o hlioV ekaumatisqh, kai epeidh den eice rizan exhranqh.

7

Kai allo epesen eiV taV akanqaV, kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto, kai karpon den edwke×

8

kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edide karpon anabainonta kai auxanonta, kai edwken en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton.

9

Kai elege proV autouV× O ecwn wta dia na akouh, aV akouh.

10

Ote de emeine katamonaV, hrwthsan auton oi peri auton meta twn dwdeka peri thV parabolhV.

11

Kai elege proV autouV× EiV esaV edoqh na gnwrishte to musthrion thV basileiaV tou Qeou× eiV ekeinouV de touV exw dia parabolwn ta panta ginontai,

12

dia na blepwsi bleponteV kai na mh idwsi, kai na akouwsin akouonteV kai na mh nohswsi, mhpote epistreywsi kai sugcwrhqwsin eiV autouV ta amarthmata.

13

Kai legei proV autouV× Den exeurete thn parabolhn tauthn, kai pwV qelete gnwrisei pasaV taV parabolaV;

14

O speirwn ton logon speirei.

15

Oi de para thn odon einai outoi, eiV touV opoiouV speiretai o logoV, kai otan akouswsin, euquV ercetai o SatanaV, kai afairei ton logon ton esparmenon en taiV kardiaiV autwn.

16

Kai omoiwV oi epi ta petrwdh speiromenoi einai outoi, oitineV otan akouswsi ton logon, euquV meta caraV decontai auton,

17

den ecousin omwV rizan en eautoiV, all' einai proskairoi× epeita otan geinh qliyiV h diwgmoV dia ton logon, euquV skandalizontai.

18

Kai oi eiV taV akanqaV speiromenoi einai outoi, oitineV akouousi ton logon,

19

kai ai merimnai tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou kai ai epiqumiai twn allwn pragmatwn eisercomenai sumpnigousi ton logon, kai ginetai akarpoV.

20

Kai oi eiV thn ghn thn kalhn sparenteV einai outoi, oitineV akouousi ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton.

21

[] Kai elege proV autouV× MhpwV o lucnoV ercetai dia na teqh upo ton modion h upo thn klinhn; ouci dia na teqh epi ton lucnostathn;

22

dioti den einai ti krupton, to opoion den qelei fanerwqh, oud' egeine ti apokrufon, to opoion den qelei elqei eiV to faneron.

23

OstiV ecei wta dia na akouh, aV akouh.

24

Kai elege proV autouV× Prosecete ti akouete. Me opoion metron metreite, qelei metrhqh eiV esaV, kai qelei geinei prosqhkh eiV esaV touV akouontaV.

25

Dioti ostiV ecei, qelei doqh eiV auton× kai ostiV den ecei, kai ekeino to opoion ecei qelei afaireqh ap' autou.

26

Kai elegen× OutwV einai h basileia tou Qeou, wV ean anqrwpoV riyh ton sporon epi thV ghV,

27

kai koimatai kai shkonhtai nukta kai hmeran, kai o sporoV blastanh kai auxanh kaqwV autoV den exeurei.

28

Dioti af' eauthV h gh karpoforei, prwton corton, epeita astacuon, epeita plhrh siton en tw astacuw.

29

Otan de wrimash o karpoV, euquV apostellei to drepanon, dioti hlqen o qerismoV.

30

Eti elege× Me ti na omoiwswmen thn basileian tou Qeou; h me poian parabolhn na parabalwmen authn;

31

Einai omoia me kokkon sinapewV, ostiV, otan sparh epi thV ghV, einai mikroteroV pantwn twn spermatwn twn epi thV ghV×

32

afou de sparh, anabainei kai ginetai megalhteroV pantwn twn lacanwn kai kamnei kladouV megalouV, wste upo thn skian autou dunantai ta peteina tou ouranou na kataskhnwsi.

33

Kai dia toioutwn pollwn parabolwn elalei proV autouV ton logon, kaqwV hdunanto na akouwsi,

34

cwriV de parabolhV den elalei proV autouV× kat idian omwV exhgei panta eiV touV maqhtaV autou.

35

[] Kai legei proV autouV en ekeinh th hmera, ote egeinen espera× AV dielqwmen eiV to peran.

36

Kai afhsanteV ton oclon, paralambanousin auton wV hto en tw ploiw kai alla de ploiaria hsan met' autou.

37

Kai ginetai megaV anemostrobiloV kai ta kumata eiseballon eiV to ploion, wste auto hdh egemizeto.

38

Kai autoV hto epi thV prumnhV koimwmenoV epi to proskefalaion× kai exupnousin auton kai legousi proV auton× Didaskale, den se melei oti canomeqa;

39

Kai shkwqeiV epetimhse ton anemon kai eipe proV thn qalassan× Siwpa, hsucason. Kai epausen o anemoV, kai egeine galhnh megalh.

40

Kai eipe proV autouV× Dia ti eisqe outw deiloi; pwV den ecete pistin;

41

Kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proV allhlouV× TiV loipon einai outoV, oti kai o anemoV kai h qalassa upakouousin eiV auton;

Mark 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: