Modern Greek Bible

Mark 2

Mark

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai eishlqe palin eiV thn sunagwghn× kai hto ekei anqrwpoV ecwn exhrammenhn thn ceira.

2

Kai parethroun auton an en tw sabbatw qelh qerapeusei auton, dia na kathgorhswsin auton.

3

Kai legei proV ton anqrwpon ton econta exhrammenhn thn ceira× Shkwqhti eiV to meson.

4

Kai legei proV autouV× Einai sugkecwrhmenon en sabbatw na agaqopoihsh tiV h na kakopoihsh; na swsh yuchn h na qanatwsh; oi de esiwpwn.

5

Kai peribleyaV autouV met' orghV, lupoumenoV dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn, legei proV ton anqrwpon× Ekteinon thn ceira sou. Kai exeteine, kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh.

6

Kai exelqonteV oi Farisaioi sunebouleuqhsan euquV meta twn Hrwdianwn kat' autou, dia na apoleswsin auton.

7

Kai o IhsouV anecwrhse meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan× kai hkolouqhsan auton polu plhqoV apo thV GalilaiaV kai apo thV IoudaiaV

8

kai apo Ierosolumwn kai apo thV IdoumaiaV kai apo peran tou Iordanou kai oi peri Turon kai Sidwna, plhqoV polu, akousanteV osa epratten, hlqon proV auton.

9

Kai eipe proV touV maqhtaV autou na menh plhsion autou en ploiarion ex aitiaV tou oclou, dia na mh sunqlibwsin auton×

10

dioti eqerapeuse pollouV, wste epipton ep' auton dia na eggiswsin auton osoi eicon arrwstiaV×

11

kai ta pneumata ta akaqarta, ote eqewroun auton, prosepipton eiV auton kai ekrazon, legonta oti su eisai o UioV tou Qeou.

12

Kai polla epetima auta dia na mh fanerwswsin auton.

13

[] Kai anabainei eiV to oroV kai proskalei osouV autoV hqele, kai uphgon proV auton.

14

Kai exelexe dwdeka, dia na hnai met' autou kai dia na apostellh autouV na khruttwsi

15

kai na ecwsin exousian na qerapeuwsi taV nosouV kai na ekballwsi ta daimonia×

16

Simwna, ton opoion epwnomase Petron,

17

kai Iakwbon ton tou Zebedaiou kai Iwannhn ton adelfon tou Iakwbou× kai epwnomasen autouV BoanergeV, to opoion shmainei Uioi bronthV×

18

kai Andrean kai Filippon kai Barqolomaion kai Matqaion kai Qwman kai Iakwbon ton tou Alfaiou kai Qaddaion kai Simwna ton Kananithn

19

kai Ioudan ton Iskariwthn, ostiV kai paredwken auton.

20

Kai ercontai eiV oikon tina× kai sunaqroizetai palin ocloV, wste autoi den hdunanto mhde na fagwsin arton.

21

Kai ote hkousan oi suggeneiV autou, exhlqon dia na piaswsin auton× dioti elegon oti einai exw eautou.

22

[] Kai oi grammateiV, oitineV katebhsan apo Ierosolumwn, elegon oti ecei Beelzeboul, kai oti dia tou arcontoV twn daimoniwn ekballei ta daimonia.

23

Kai proskalesaV autouV, elege proV autouV dia parabolwn× PwV dunatai SatanaV na ekballh Satanan;

24

kai ean basileia diaireqh kaq' eauthV, h basileia ekeinh den dunatai na staqh×

25

kai ean oikia diaireqh kaq' eauthV, h oikia ekeinh den dunatai na staqh.

26

Kai an o SatanaV eshkwqh kaq' eautou kai dihreqh, den dunatai na staqh, all' ecei teloV.

27

OudeiV dunatai na arpash ta skeuh tou dunatou, eiselqwn eiV thn oikian autou, ean prwton den desh ton dunaton, kai tote qelei diarpasei thn oikian autou.

28

AlhqwV saV legw oti panta ta amarthmata qelousi sugcwrhqh eiV touV uiouV twn anqrwpwn kai ai blasfhmiai, osaV blasfhmhswsin×

29

ostiV omwV blasfhmhsh eiV to Pneuma to Agion, den ecei sugcwrhsin eiV ton aiwna, all' einai enocoV aiwniou katadikhV×

30

dioti elegon, Pneuma akaqarton ecei.

31

[] Ercontai loipon oi adelfoi kai h mhthr autou, kai staqenteV exw apesteilan proV auton kai ekrazon auton.

32

Kai ekaqhto ocloV peri auton× eipon de proV auton× Idou, h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw se zhtousi.

33

Kai apekriqh proV autouV, legwn× TiV einai h mhthr mou h oi adelfoi mou;

34

Kai peribleyaV kuklw proV touV kaqhmenouV peri auton, legei× Idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou×

35

dioti ostiV kamh to qelhma tou Qeou, outoV einai adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr.

Mark 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: