Modern Greek Bible

Mark 1

Mark

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai meq' hmeraV palin eishlqen eiV Kapernaoum kai hkousqh oti einai eiV oikon.

2

Kai euquV sunhcqhsan polloi, wste den ecwroun pleon autouV oude ta proqura× kai ekhrutten eiV autouV ton logon.

3

Kai ercontai proV auton feronteV paralutikon, bastazomenon upo tessarwn×

4

kai mh dunamenoi na plhsiaswsin eiV auton ex aitiaV tou oclou, ecalasan thn steghn opou hto, kai diatruphsanteV katabibazousi ton krabbaton, ef' ou katekeito o paralutikoV.

5

Idwn de o IhsouV thn pistin autwn, legei proV ton paralutikon× Teknon, sugkecwrhmenai einai eiV se ai amartiai sou.

6

Hsan de tineV twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taiV kardiaiV autwn×

7

Dia ti outoV lalei toiautaV blasfhmiaV; tiV dunatai na sugcwrh amartiaV eimh eiV, o QeoV;

8

Kai euquV nohsaV o IhsouV dia tou pneumatoV autou oti outw dialogizontai kaq' eautouV, eipe proV autouV× Dia ti dialogizesqe tauta en taiV kardiaiV saV;

9

ti einai eukolwteron, na eipw proV ton paralutikon, Sugkecwrhmenai einai ai amartiai sou, h na eipw, Shkwqhti kai epare ton krabbaton sou kai peripatei;

10

alla dia na gnwrishte oti exousian ecei o UioV tou anqrwpou epi thV ghV na sugcwrh amartiaV legei proV ton paralutikon×

11

ProV se legw, Shkwqhti kai epare ton krabbaton sou kai upage eiV ton oikon sou.

12

Kai hgerqh euquV kai shkwsaV ton krabbaton, exhlqen enwpion pantwn, wste exeplhttonto panteV kai edoxazon ton Qeon, legonteV oti oudepote eidomen toiauta.

13

[] Kai exhlqe palin para thn qalassan× kai paV o ocloV hrceto proV auton, kai edidasken autouV.

14

Kai diabainwn eide Leuin ton tou Alfaiou kaqhmenon eiV to telwnion, kai legei proV auton× Akolouqei me. Kai shkwqeiV hkolouqhsen auton.

15

Kai enw ekaqhto eiV thn trapezan en th oikia autou, sunekaqhnto kai polloi telwnai kai amartwloi meta tou Ihsou kai twn maqhtwn autou× dioti hsan polloi, kai hkolouqhsan auton.

16

Oi de grammateiV kai Farisaioi, idonteV auton trwgonta meta twn telwnwn kai amartwlwn, elegon proV touV maqhtaV autou× Dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn trwgei kai pinei;

17

Kai akousaV o IhsouV, legei proV autouV× Den ecousi creian iatrou oi ugiainonteV, all' oi pasconteV× den hlqon dia na kalesw dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian.

18

[] Oi maqhtai de tou Iwannou kai oi twn Farisaiwn enhsteuon. Kai ercontai kai legousi proV auton× Dia ti oi maqhtai tou Iwannou kai oi twn Farisaiwn nhsteuousin, oi de maqhtai sou den nhsteuousi;

19

Kai eipe proV autouV o IhsouV× MhpwV dunantai oi uioi tou numfwnoV, enosw o numfioV einai met' autwn, na nhsteuwsin; oson kairon ecousi ton numfion meq' eautwn, den dunantai na nhsteuwsi×

20

qelousin omwV elqei hmerai, otan afaireqh ap' autwn o numfioV, kai tote qelousi nhsteusei en ekeinaiV taiV hmeraiV.

21

Kai oudeiV raptei epirramma agnafou paniou epi imation palaion× ei de mh, to anaplhrwma autou to neon afairei apo tou palaiou, kai ginetai scisma ceiroteron.

22

Kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV× ei de mh, o oinoV o neoV diascizei touV askouV, kai o oinoV ekceetai kai oi askoi fqeirontai× alla prepei oinoV neoV na ballhtai eiV askouV neouV.

23

Kai ote diebainen en sabbatw dia twn spartwn, oi maqhtai autou, enw wdeuon, hrcisan na anaspwsi ta astacua.

24

Kai oi Farisaioi elegon proV auton× Idou, dia ti prattousin en toiV sabbasin ekeino, to opoion den sugcwreitai;

25

Kai autoV elege proV autouV× Pote den anegnwsate ti epraxen o Dabid, ote elabe creian kai epeinasen autoV kai oi met' autou;

26

pwV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou epi Abiaqar tou arcierewV, kai efage touV artouV thV proqesewV, touV opoiouV den einai sugkecwrhmenon eimh eiV touV iereiV na fagwsi, kai edwke kai eiV touV ontaV met' autou;

27

Kai elege proV autouV× to sabbaton egeine dia ton anqrwpon, ouci o anqrwpoV dia to sabbaton×

28

wste o UioV tou anqrwpou kurioV einai kai tou sabbatou.

Mark 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: