Modern Greek Bible

Matthew 28

Mark

Return to Index

Chapter 1

1

[] Arch tou euaggeliou tou Ihsou Cristou, Uiou tou Qeou.

2

KaqwV einai gegrammenon en toiV profhtaiV× Idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, ostiV qelei kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou×

3

Fwnh bowntoV en th erhmw, etoimasate thn odon tou Kuriou, euqeiaV kamete taV tribouV autou.

4

Hto o IwannhV baptizwn en th erhmw kai khruttwn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn.

5

Kai exhrconto proV auton oloV o topoV thV IoudaiaV kai oi Ierosolumitai, kai ebaptizonto panteV en tw Iordanh potamw up' autou, exomologoumenoi taV amartiaV autwn.

6

Hto de o IwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai ecwn zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou, kai trwgwn akridaV kai meli agrion.

7

Kai ekhrutte, legwn× Ercetai o iscuroteroV mou opisw mou, tou opoiou den eimai axioV skuyaV na lusw to lwrion twn upodhmatwn autou.

8

Egw men saV ebaptisa en udati, autoV de qelei saV baptisei en Pneumati Agiw.

9

[] Kai en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen o IhsouV apo Nazaret thV GalilaiaV kai ebaptisqh upo Iwannou eiV ton Iordanhn.

10

Kai euquV enw anebainen apo tou udatoV, eide touV ouranouV scizomenouV kai to Pneuma katabainon wV peristeran ep' auton×

11

kai fwnh egeinen ek twn ouranwn× Su eisai o UioV mou o agaphtoV, eiV ton opoion euhresthqhn.

12

Kai euquV to Pneuma ekballei auton eiV thn erhmon×

13

kai hto ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou Satana, kai hto meta twn qhriwn, kai oi aggeloi uphretoun auton.

14

[] Afou de paredoqh o IwannhV, hlqen o IhsouV eiV thn Galilaian khruttwn to euaggelion thV basileiaV tou Qeou

15

kai legwn oti eplhrwqh o kairoV kai eplhsiasen h basileia tou Qeou× metanoeite kai pisteuete eiV to euaggelion.

16

Peripatwn de para thn qalassan thV GalilaiaV, eide ton Simwna kai Andrean ton adelfon autou, riptontaV diktuon eiV thn qalassan× dioti hsan alieiV×

17

kai eipe proV autouV o IhsouV× Elqete opisw mou, kai qelw saV kamei na geinhte alieiV anqrwpwn.

18

Kai euquV afhsanteV ta diktua autwn, hkolouqhsan auton.

19

Kai procwrhsaV ekeiqen oligon, eiden Iakwbon ton tou Zebedaiou kai Iwannhn ton adelfon autou, kai autouV en tw ploiw episkeuazontaV ta diktua,

20

kai euquV ekalesen autouV. Kai afhsanteV ton patera autwn Zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn, uphgon opisw autou.

21

Kai eisercontai eiV Kapernaoum× kai euquV en tw sabbatw eiselqwn o IhsouV eiV thn sunagwghn edidaske.

22

Kai exeplhttonto dia thn didachn autou× dioti edidasken autouV wV ecwn exousian, kai ouci wV oi grammateiV.

23

[] Kai hto en th sunagwgh autwn anqrwpoV ecwn pneuma akaqarton, kai anekraxe,

24

legwn× Feu, ti einai metaxu hmwn kai sou, Ihsou Nazarhne; hlqeV na maV apoleshV; se gnwrizw tiV eisai, o AgioV tou Qeou.

25

Kai epetimhsen auto o IhsouV, legwn× Siwpa kai exelqe ex autou.

26

Kai to pneuma to akaqarton, afou esparaxen auton kai ekraxe meta fwnhV megalhV, exhlqen ex autou.

27

Kai panteV exeplaghsan, wste sunezhtoun proV allhlouV, legonteV× Ti einai touto; tiV auth h nea didach, dioti meta exousiaV prostazei kai ta akaqarta pneumata, kai upakouousin eiV auton;

28

Exhlqe de h fhmh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV GalilaiaV.

29

[] Kai euquV exelqonteV ek thV sunagwghV, hlqon eiV thn oikian SimwnoV kai Andreou meta tou Iakwbou kai Iwannou.

30

H de penqera tou SimwnoV hto katakoitoV pascousa pureton. Kai euquV elalhsan proV auton peri authV.

31

Kai plhsiasaV hgeiren authn piasaV thn ceira authV, kai afhken authn o puretoV euquV, kai uphretei autouV.

32

Afou de egeinen espera, ote edusen o hlioV, eferan proV auton pantaV touV pascontaV kai touV daimonizomenouV×

33

kai h poliV olh hto sunhgmenh emprosqen thV quraV×

34

kai eqerapeuse pollouV pascontaV diaforouV arrwstiaV, kai daimonia polla exebale, kai den afine ta daimonia na lalwsin, epeidh egnwrizon auton.

35

Kai to prwi enw hto orqroV baquV, shkwqeiV exhlqe× kai uphgen eiV erhmon topon kai ekei proshuceto.

36

Kai edramon katopin autou o Simwn kai oi met' autou,

37

kai euronteV auton legousi proV auton oti panteV se zhtousi.

38

Kai legei proV autouV× AV upagwmen eiV taV plhsion kwmopoleiV, dia na khruxw kai ekei× epeidh dia touto exhlqon.

39

Kai ekhrutten en taiV sunagwgaiV autwn eiV olhn thn Galilaian kai exeballe ta daimonia.

40

[] Kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn emprosqen autou kai legwn proV auton oti, ean qelhV, dunasai na me kaqarishV.

41

O de IhsouV splagcnisqeiV, exeteine thn ceira kai hggisen auton kai legei proV auton× Qelw, kaqarisqhti.

42

Kai wV eipe touto, euquV efugen ap' autou h lepra, kai ekaqarisqh.

43

Kai prostaxaV auton entonwV, euquV apepemyen auton

44

kai legei proV auton× Prosece mh eiphV proV mhdena mhden, all' upage, deixon seauton eiV ton ierea kai prosfere peri tou kaqarismou sou osa prosetaxen o MwushV dia marturian eiV autouV.

45

All' ekeinoV exelqwn hrcise na khrutth polla kai na diafhmizh ton logon, wste pleon den hdunato autoV na eiselqh fanera eiV polin, all' hto exw en erhmoiV topoiV× kai hrconto proV auton pantacoqen.

Mark 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: