Modern Greek Bible

Matthew 27

Matthew

Return to Index

Chapter 28

1

[] Afou de eperase to sabbaton, peri ta caragmata thV prwthV hmeraV thV ebdomadoV hlqe Maria h Magdalhnh kai h allh Maria, dia na qewrhswsi ton tafon.

2

Kai idou egeine seismoV megaV× dioti aggeloV Kuriou katabaV ex ouranou hlqe kai apekulise ton liqon apo thV quraV kai ekaqhto epanw autou.

3

Hto de h oyiV autou wV astraph kai to enduma autou leukon wV ciwn.

4

Kai apo tou fobou autou etaracqhsan oi fulakeV kai egeinan wV nekroi.

5

ApokriqeiV de o aggeloV eipe proV taV gunaikaV× mh fobeisqe seiV× dioti exeurw oti Ihsoun ton estaurwmenon zhteite×

6

den einai edw× dioti anesth, kaqwV eipen. Elqete, idete ton topon opou ekeito o KurioV.

7

Kai upagete tacewV kai eipate proV touV maqhtaV autou oti anesth ek twn nekrwn, kai idou, upagei proteron umwn eiV thn Galilaian× ekei qelete idei auton× idou, saV eipon.

8

Kai exelqousai tacewV apo tou mnhmeiou meta fobou kai caraV megalhV edramon na apaggeilwsi proV touV maqhtaV autou.

9

Enw de hrconto na apaggeilwsi proV touV maqhtaV autou, idou, o IhsouV aphnthsen autaV, legwn× Cairete. Kai ekeinai proselqousai epiasan touV podaV autou kai prosekunhsan auton.

10

Tote legei proV autaV o IhsouV× Mh fobeisqe× upagete, apaggeilate proV touV adelfouV mou, dia na upagwsin eiV thn Galilaian× kai ekei qelousi me idei.

11

[] Enw de autai aphrconto, idou, tineV twn fulakwn elqonteV eiV thn polin aphggeilan proV touV arciereiV panta ta genomena,

12

Kai sunacqenteV meta twn presbuterwn kai sumbouleuqenteV edwkan eiV touV stratiwtaV arguria ikana,

13

legonteV× Eipate oti oi maqhtai autou elqonteV dia nuktoV ekleisan auton, enw hmeiV ekoimwmeqa.

14

Kai ean akousqh touto enwpion tou hgemonoV, hmeiV qelomen peisei auton kai esaV qelomen kamei amerimnouV.

15

Ekeinoi de labonteV ta arguria, epraxan wV edidacqhsan. Kai diefhmisqh o logoV outoV para toiV IoudaioiV mecri thV shmeron.

16

[] Oi de endeka maqhtai uphgon eiV thn Galilaian, eiV to oroV opou parhggeilen eiV autouV o IhsouV.

17

Kai idonteV auton prosekunhsan auton, tineV de edistasan.

18

Kai proselqwn o IhsouV, elalhse proV autouV, legwn× Edoqh eiV eme pasa exousia en ouranw kai epi ghV.

19

PoreuqenteV loipon maqhteusate panta ta eqnh, baptizonteV autouV eiV to onoma tou PatroV kai tou Uiou kai tou Agiou PneumatoV,

20

didaskonteV autouV na fulattwsi panta osa parhggeila eiV esaV× kai idou, egw eimai meq' umwn pasaV taV hmeraV ewV thV sunteleiaV tou aiwnoV. Amhn.

Mark 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: