Modern Greek Bible

Matthew 24

Matthew

Return to Index

Chapter 25

1

[] Tote qelei omoiwqh h basileia twn ouranwn me deka parqenouV, aitineV labousai taV lampadaV autwn exhlqon eiV apanthsin tou numfiou.

2

Pente de ex autwn hsan fronimoi kai pente mwrai.

3

AitineV mwrai, labousai taV lampadaV autwn, den elabon meq' eautwn elaion×

4

ai fronimoi omwV elabon elaion en toiV aggeioiV autwn meta twn lampadwn autwn.

5

Kai epeidh o numfioV ebradunen, enustaxan pasai kai ekoimwnto.

6

En tw mesw de thV nuktoV egeine kraugh× Idou, o numfioV ercetai, exelqete eiV apanthsin autou.

7

Tote eshkwqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai htoimasan taV lampadaV autwn.

8

Kai ai mwrai eipon proV taV fronimouV× Dote eiV hmaV ek tou elaiou saV, dioti ai lampadeV hmwn sbunontai.

9

Apekriqhsan de ai fronimoi, legousai× Mhpote den arkesh eiV hmaV kai eiV esaV× oqen upagete kallion proV touV pwlountaV kai agorasate eiV eautaV.

10

Enw de aphrconto dia na agoraswsin, hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met' autou eiV touV gamouV, kai ekleisqh h qura.

11

Usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi, legousai× Kurie, Kurie, anoixon eiV hmaV.

12

O de apokriqeiV eipen× AlhqwV saV legw, den saV gnwrizw.

13

Agrupneite loipon, dioti den exeurete thn hmeran oude thn wran, kaq' hn o UioV tou anqrwpou ercetai.

14

[] Dioti qelei elqei wV anqrwpoV, ostiV apodhmwn ekalese touV doulouV autou kai paredwken eiV autouV ta uparconta autou,

15

kai eiV allon men edwke pente talanta, eiV allon de duo, eiV allon de en, eiV ekaston kata thn idian autou ikanothta, kai apedhmhsen euquV.

16

Uphge de o labwn ta pente talanta kai ergazomenoV di' autwn ekamen alla pente talanta.

17

WsautwV kai o ta duo ekerdhse kai autoV alla duo.

18

O de labwn to en uphge kai eskayen eiV thn ghn kai ekruye to argurion tou kuriou autou.

19

Meta de kairon polun ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn kai qewrei logariasmon met' autwn.

20

Kai elqwn o labwn ta pente talanta, proseferen alla pente talanta, legwn× Kurie, pente talanta moi paredwkaV× idou, alla pente talanta ekerdhsa ep' autoiV.

21

Kai eipe proV auton o kurioV autou× Euge, doule agaqe kai piste× eiV ta oliga estaqhV pistoV, epi pollwn qelw se katasthsei× eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou.

22

Proselqwn de kai o labwn ta duo talanta eipe× Kurie, duo talanta moi paredwkaV× idou, alla duo talanta ekerdhsa ep' autoiV.

23

Eipe proV auton o kurioV autou× Euge, doule agaqe kai piste× eiV ta oliga estaqhV pistoV, epi pollwn qelw se katasthsei× eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou.

24

Proselqwn de kai o labwn to en talanton, eipe× Kurie, se egnwrisa oti eisai sklhroV anqrwpoV, qerizwn opou den espeiraV kai sunagwn oqen den dieskorpisaV×

25

kai fobhqeiV uphga kai ekruya to talanton sou en th gh× idou, eceiV to son.

26

ApokriqeiV de o kurioV autou, eipe proV auton× Ponhre doule kai oknhre× hxeureV oti qerizw opou den espeira kai sunagw oqen den dieskorpisa×

27

eprepe loipon na balhV to argurion mou eiV touV trapezitaV, kai elqwn egw hqelon labei to emon meta tokou.

28

Labete loipon ap' autou to talanton, kai dote eiV ton econta ta deka talanta.

29

Dioti eiV panta ton econta qelei doqh kai perisseuqh, apo de tou mh econtoV kai ekeino to opoion ecei qelei afaireqh ap' autou.

30

Kai ton acreion doulon riyate eiV to skotoV to exwteron× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

31

[] Otan de elqh o ioV tou anqrwpou en th doxh autou kai panteV oi agioi aggeloi met' autou, tote qelei kaqhsei epi tou qronou thV doxhV autou,

32

kai qelousi sunacqh emprosqen autou panta ta eqnh, kai qelei cwrisei autouV ap' allhlwn, kaqwV o poimhn cwrizei ta probata apo twn erifiwn,

33

kai qelei sthsei ta men probata ek dexiwn autou, ta de erifia ex aristerwn.

34

Tote o BasileuV qelei eipei proV touV ek dexiwn autou× Elqete oi euloghmenoi tou PatroV mou, klhronomhsate thn htoimasmenhn eiV esaV basileian apo katabolhV kosmou.

35

Dioti epeinasa, kai moi edwkate na fagw, ediyhsa, kai me epotisate, xenoV hmhn, kai me efiloxenhsate,

36

gumnoV, kai me enedusate, hsqenhsa, kai me epeskefqhte, en fulakh hmhn, kai hlqete proV eme.

37

Tote qelousin apokriqh proV auton oi dikaioi, legonteV× Kurie, pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen, h diywnta kai epotisamen;

38

pote de se eidomen xenon kai efiloxenhsamen, h gumnon kai enedusamen;

39

pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proV se;

40

Kai apokriqeiV o BasileuV qelei eipei proV autouV× AlhqwV saV legw, kaq' oson ekamete eiV ena toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn, eiV eme ekamete.

41

Tote qelei eipei kai proV touV ex aristerwn× Upagete ap' emou oi kathramenoi eiV to pur to aiwnion, to htoimasmenon dia ton diabolon kai touV aggelouV autou.

42

Dioti epeinasa, kai den moi edwkate na fagw, ediyhsa, kai den me epotisate,

43

xenoV hmhn, kai den me efiloxenhsate, gumnoV, kai den me enedusate, asqenhV kai en fulakh, kai den me epeskefqhte.

44

Tote qelousin apokriqh proV auton kai autoi, legonteV× Kurie, pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh, kai den se uphrethsamen;

45

Tote qelei apokriqh proV autouV, legwn× AlhqwV saV legw, kaq' oson den ekamete eiV ena toutwn twn elacistwn, oude eiV eme ekamete.

46

Kai qelousin apelqei outoi men eiV kolasin aiwnion, oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion.

Matthew 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: