Modern Greek Bible

Matthew 23

Matthew

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai exelqwn o IhsouV anecwrei apo tou ierou× kai proshlqon oi maqhtai autou dia na epideixwsin eiV auton taV oikodomaV tou ierou.

2

O de IhsouV eipe proV autouV× Den blepete panta tauta; alhqwV saV legw, den qelei afeqh edw liqoV epi liqon, ostiV den qelei katakrhmnisqh.

3

Kai enw ekaqhto epi tou orouV twn Elaiwn, proshlqon proV auton oi maqhtai kat' idian, legonteV× Eipe proV hmaV pote qelousi geinei tauta, kai ti to shmeion thV parousiaV sou kai thV sunteleiaV tou aiwnoV;

4

[] Kai apokriqeiV o IhsouV, eipe proV autouV× Blepete mh saV planhsh tiV.

5

Dioti polloi qelousin elqei epi tw onomati mou, legonteV, Egw eimai o CristoV, kai pollouV qelousi planhsei.

6

Qelete de akousei polemouV kai fhmaV polemwn× prosecete mh taracqhte× epeidh panta tauta prepei na geinwsin, alla den einai eti to teloV.

7

Dioti qelei egerqh eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian, kai qelousi geinei peinai kai loimoi kai seismoi kata topouV×

8

panta de tauta einai arch wdinwn.

9

Tote qelousi saV paradwsei eiV qliyin kai qelousi saV qanatwsei, kai qelete eisqai misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou.

10

Kai tote qelousi skandalisqh polloi kai qelousi paradwsei allhlouV kai qelousi mishsei allhlouV.

11

Kai polloi yeudoprofhtai qelousin egerqh kai planhsei pollouV,

12

kai epeidh qelei plhqunqh h anomia, h agaph twn pollwn qelei yucranqh.

13

O de upomeinaV ewV telouV, outoV qelei swqh.

14

Kai qelei khrucqh touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh proV marturian eiV panta ta eqnh, kai tote qelei elqei to teloV.

15

Otan loipon idhte to bdelugma thV erhmwsewV, to lalhqen dia tou profhtou Danihl, istamenon en tw topw tw agiw-o anaginwskwn aV ennoh-

16

tote oi en th Ioudaia aV feugwsin epi ta orh×

17

ostiV eureqh epi tou dwmatoV, aV mh katabh dia na labh ti ek thV oikiaV autou×

18

kai ostiV eureqh en tw agrw, aV mh epistreyh opisw dia na labh ta imatia autou.

19

Ouai de eiV taV egkumonousaV kai taV qhlazousaV en ekeinaiV taiV hmeraiV.

20

Proseucesqe de dia na mh geinh h fugh umwn en ceimwni mhde en sabbatw.

21

Dioti tote qelei eisqai qliyiV megalh, opoia den egeinen ap' archV kosmou ewV tou nun, oude qelei geinei.

22

Kai an den sunetemnonto ai hmerai ekeinai, den hqele swqh oudemia sarx× dia touV eklektouV omwV qelousi suntmhqh ai hmerai ekeinai.

23

Tote ean tiV eiph proV umaV× Idou edw einai o CristoV h edw, mh pisteushte×

24

dioti qelousin egerqh yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai qelousi deixei shmeia megala kai terata, wste na planhswsin, ei dunaton, kai touV eklektouV.

25

Idou, proeipa proV umaV.

26

Ean loipon eipwsi proV umaV, Idou, en th erhmw einai, mh exelqhte, Idou, en toiV tameioiV, mh pisteushte×

27

dioti kaqwV h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn, outw qelei eisqai kai h parousia tou Uiou tou anqrwpou.

28

Dioti opou einai to ptwma, ekei qelousi sunacqh oi aetoi.

29

EuquV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV qelei skotisqh kai h selhnh den qelei dwsei to feggoV authV, kai oi astereV qelousi pesei apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn qelousi saleuqh.

30

Kai tote qelei fanh to shmeion tou Uiou tou anqrwpou en tw ouranw, kai tote qelousi qrhnhsei pasai ai fulai thV ghV kai qelousin idei ton Uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV.

31

Kai qelei aposteilei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhV megalhV, kai qelousi sunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap' akrwn ouranwn ewV akrwn autwn.

32

[] Apo de thV sukhV maqete thn parabolhn× Otan o kladoV authV geinh hdh apaloV kai ekblastanh ta fulla, gnwrizete oti plhsiazei to qeroV×

33

outw kai seiV, otan idhte panta tauta, exeurete oti plhsion einai epi taV quraV.

34

AlhqwV saV legw, den qelei parelqei h genea auth, ewsou geinwsi panta tauta.

35

O ouranoV kai h gh qelousi parelqei, oi de logoi mou den qelousi parelqei.

36

Peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV ginwskei, oude oi aggeloi twn ouranwn, eimh o Pathr mou monoV×

37

kai kaqwV ai hmerai tou Nwe, outw qelei eisqai kai h parousia tou Uiou tou anqrwpou.

38

Dioti kaqwV en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou hsan trwgonteV kai pinonteV, numfeuomenoi kai numfeuonteV, ewV thV hmeraV kaq' hn o Nwe eishlqen eiV thn kibwton,

39

kai den enohsan, ewsou hlqen o kataklusmoV kai eshkwse pantaV, outw qelei eisqai kai h parousia tou Uiou tou anqrwpou.

40

Tote duo qelousin eisqai en tw agrw× o eiV paralambanetai kai o eiV afinetai×

41

duo gunaikeV qelousin aleqei en tw mulw, mia paralambanetai kai mia afinetai.

42

Agrupneite loipon, dioti den exeurete poia wra ercetai o KurioV umwn.

43

Touto de ginwskete oti ean hxeuren o oikodespothV en poia fulakh thV nuktoV ercetai o klepthV, hqelen agrupnhsei kai den hqelen afhsei na diorucqh h oikia autou.

44

Dia touto kai seiV ginesqe etoimoi, dioti kaq' hn wran den stocazesqe, ercetai o UioV tou anqrwpou.

45

TiV loipon einai o pistoV kai fronimoV douloV, ton opoion o kurioV autou katesthsen epi twn uphretwn autou, dia na didh eiV autouV thn trofhn en kairw;

46

MakarioV o douloV ekeinoV, ton opoion otan elqh o kurioV autou qelei eurei prattonta outwV.

47

AlhqwV saV legw oti qelei katasthsei auton epi pantwn twn uparcontwn autou.

48

Ean de eiph o kakoV ekeinoV douloV en th kardia autou, Bradunei na elqh o kurioV mou,

49

kai arcish na derh touV sundoulouV, na trwgh de kai na pinh meta twn mequontwn,

50

qelei elqei o kurioV tou doulou ekeinou kaq' hn hmeran den prosmenei kai kaq' hn wran den exeurei,

51

kai qelei apocwrisei auton, kai to meroV autou qelei qesei meta twn upokritwn× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

Matthew 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: