Modern Greek Bible

Matthew 22

Matthew

Return to Index

Chapter 23

1

[] Tote o IhsouV elalhse proV touV oclouV kai proV touV maqhtaV autou,

2

legwn× Epi thV kaqedraV tou MwusewV ekaqhsan oi grammateiV kai oi Farisaioi.

3

Panta loipon osa an eipwsi proV esaV na fulatthte, fulattete kai prattete, kata de ta erga autwn mh prattete× epeidh legousi kai den prattousi.

4

Dioti denousi fortia barea kai dusbastakta kai epiqetousin epi touV wmouV twn anqrwpwn, den qelousin omwV oude dia tou daktulou autwn na kinhswsin auta.

5

Prattousi de panta ta erga autwn dia na blepwntai upo twn anqrwpwn. Kai platunousi ta fulakthria autwn kai megalunousi ta kraspeda twn imatiwn autwn,

6

kai agapwsi ton prwton topon en toiV deipnoiV kai taV prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV

7

kai touV aspasmouV en taiV agoraiV kai na onomazwntai upo twn anqrwpwn Rabbi, Rabbi×

8

seiV omwV mh onomasqhte Rabbi× dioti eiV einai o kaqhghthV saV, o CristoV× panteV de seiV adelfoi eisqe.

9

Kai patera saV mh onomashte epi thV ghV× dioti eiV einai o Pathr saV, o en toiV ouranoiV.

10

Mhde onomasqhte kaqhghtai× dioti eiV einai o kaqhghthV saV, o CristoV.

11

O de megalhteroV apo saV qelei eisqai uphrethV saV.

12

OstiV de uywsh eauton qelei tapeinwqh, kai ostiV tapeinwsh eauton qelei uywqh.

13

[] All' ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti katatrwgete taV oikiaV twn chrwn kai touto epi profasei oti kamnete makraV proseucaV× dia touto qelete labei megalhteran katadikhn.

14

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn× epeidh seiV den eisercesqe oude touV eisercomenouV afinete na eiselqwsin.

15

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti periercesqe thn qalassan kai thn xhran dia na kamhte ena proshluton, kai otan geinh, kamnete auton uion thV geennhV diploteron umwn.

16

Ouai eiV esaV, odhgoi tufloi, oi legonteV× OstiV omosh en tw naw einai ouden, ostiV omwV omosh en tw crusw tou naou, upocreoutai.

17

Mwroi kai tufloi× dioti tiV einai megalhteroV, o crusoV h o naoV o agiazwn ton cruson;

18

Kai× OstiV omosh en tw qusiasthriw, einai ouden, ostiV omwV omosh en tw dwrw tw epanw autou, upocreoutai.

19

Mwroi kai tufloi× dioti ti einai megalhteron, to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron;

20

O omosaV loipon en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasi toiV epanw autou×

21

kai o omosaV en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton.

22

Kai o omosaV en tw ouranw, omnuei en tw qronw tou Qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou.

23

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti apodekatizete to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon, kai afhkate ta barutera tou nomou, thn krisin kai ton eleon kai thn pistin× tauta eprepe na pratthte kai ekeina na mh afinhte.

24

Odhgoi tufloi, oitineV diulizete ton kwnwpa, thn de kamhlon katapinete.

25

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi, upokritai, dioti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai tou pinakiou, eswqen omwV gemousin ex arpaghV kai akrasiaV.

26

Farisaie tufle, kaqarison prwton to entoV tou pothriou kai tou pinakiou, dia na geinh kai to ektoV autwn kaqaron.

27

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi upokritai, dioti omoiazete me tafouV asbestwmenouV, oitineV exwqen men fainontai wraioi, eswqen omwV gemousin ostewn nekrwn kai pashV akaqarsiaV.

28

Outw kai seiV exwqen men fainesqe eiV touV anqrwpouV dikaioi, eswqen omwV eisqe plhreiV upokrisewV kai anomiaV.

29

Ouai eiV esaV, grammateiV kai Farisaioi upokritai× dioti oikodomeite touV tafouV twn profhtwn kai stolizete ta mnhmeia twn dikaiwn,

30

kai legete× Ean hmeqa en taiV hmeraiV twn paterwn hmwn, den hqelomen eisqai sugkoinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn.

31

Wste martureite eiV eautouV oti eisqe uioi twn foneusantwn touV profhtaV.

32

Anaplhrwsate kai seiV to metron twn paterwn saV.

33

OfeiV, gennhmata ecidnwn× pwV qelete fugei apo thV katadikhV thV geennhV;

34

[] Dia touto idou, egw apostellw proV esaV profhtaV kai sofouV kai grammateiV, kai ex autwn qelete qanatwsei kai staurwsei, kai ex autwn qelete mastigwsei en taiV sunagwgaiV saV kai diwxei apo polewV eiV polin,

35

dia na elqh ef' umaV pan aima dikaion ekcunomenon epi thV ghV apo tou aimatoV Abel tou dikaiou ewV tou aimatoV Zacariou uiou Baraciou, ton opoion efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou.

36

AlhqwV saV legw, Panta tauta qelousin elqei epi thn genean tauthn.

37

Ierousalhm, Ierousalhm, h foneuousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV se× posakiV hqelhsa na sunaxw ta tekna sou kaq' on tropon sunagei h orniV ta orniqia eauthV upo taV pterugaV, kai den hqelhsate.

38

Idou, afinetai eiV esaV o oikoV saV erhmoV.

39

Dioti saV legw, den qelete me idei eiV to exhV, ewsou eiphte, EuloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou.

Matthew 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: