Modern Greek Bible

Matthew 21

Matthew

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai apokriqeiV o IhsouV palin eipe proV autouV dia parabolwn, legwn×

2

Wmoiwqh h basileia twn ouranwn me anqrwpon basilea, ostiV ekame gamouV eiV ton uion autou×

3

kai apesteile touV doulouV autou na kaleswsi touV proskeklhmenouV eiV touV gamouV, kai den hqelon na elqwsi.

4

Palin apesteilen allouV doulouV, legwn× Eipate proV touV proskeklhmenouV× Idou, to geuma mou htoimasa, oi tauroi mou kai ta qrepta einai esfagmena kai panta einai etoima× elqete eiV touV gamouV.

5

Ekeinoi omwV amelhsanteV aphlqon, o men eiV ton agron autou, o de eiV to emporion autou×

6

oi de loipoi piasanteV touV doulouV autou ubrisan kai efoneusan.

7

AkousaV de o basileuV wrgisqh, kai pemyaV ta strateumata autou apwlese touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn katekause.

8

Tote legei proV touV doulouV autou× O men gamoV einai etoimoV, oi de proskeklhmenoi den hsan axioi×

9

upagete loipon eiV taV diexodouV twn odwn, kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV.

10

Kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV, sunhgagon pantaV osouV euron, kakouV te kai kalouV× kai egemisqh o gamoV apo anakeklimenwn.

11

Eiselqwn de o basileuV dia na qewrhsh touV anakeklimenouV, eiden ekei anqrwpon mh endedumenon enduma gamou,

12

kai legei proV auton× File, pwV eishlqeV entauqa mh ecwn enduma gamou; O de apestomwqh.

13

Tote eipen o basileuV proV touV uphretaV× DesanteV autou podaV kai ceiraV, shkwsate auton kai riyate eiV to skotoV to exwteron× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

14

Dioti polloi einai oi keklhmenoi, oligoi de oi eklektoi.

15

[] Tote uphgon oi Farisaioi kai sunebouleuqhsan pwV na pagideuswsin auton en logw.

16

Kai apostellousi proV auton touV maqhtaV autwn meta twn Hrwdianwn, legonteV× Didaskale, exeuromen oti alhqhV eisai kai thn odon tou Qeou en alhqeia didaskeiV kai den se melei peri oudenoV× dioti den blepeiV eiV proswpon anqrwpwn×

17

eipe loipon proV hmaV, Ti soi fainetai; einai sugkecwrhmenon na dwswmen dasmon eiV ton Kaisara h ouci;

18

GnwrisaV de o IhsouV thn ponhrian autwn, eipe× Ti me peirazete, upokritai;

19

deixate moi to nomisma tou dasmou× oi de eferan proV auton dhnarion.

20

Kai legei proV autouV× TinoV einai h eikwn auth kai h epigrafh;

21

Legousi proV auton× Tou KaisaroV. Tote legei proV autouV× Apodote loipon ta tou KaisaroV eiV ton Kaisara kai ta tou Qeou eiV ton Qeon.

22

Kai akousanteV eqaumasan, kai afhsanteV auton anecwrhsan.

23

[] En ekeinh th hmera proshlqon proV auton Saddoukaioi, oi legonteV oti den einai anastasiV, kai hrwthsan auton, legonteV×

24

Didaskale, o MwushV eipen, Ean tiV apoqanh mh ecwn tekna, qelei numfeuqh o adelfoV autou thn gunaika autou kai qelei anasthsei sperma eiV ton adelfon autou.

25

Hsan de par' hmin epta adelfoi× kai o prwtoV afou enumfeuqh eteleuthse, kai mh ecwn teknon, afhke thn gunaika autou eiV ton adelfon autou×

26

omoiwV kai o deuteroV, kai o tritoV, ewV twn epta.

27

Usteron de pantwn apeqane kai h gunh.

28

En th anastasei loipon tinoV twn epta qelei eisqai gunh; dioti panteV elabon authn.

29

ApokriqeiV de o IhsouV, eipe proV autouV× Planasqe mh gnwrizonteV taV grafaV mhde thn dunamin tou Qeou.

30

Dioti en th anastasei oute numfeuontai oute numfeuousin, all' einai wV aggeloi tou Qeou en ouranw.

31

Peri de thV anastasewV twn nekrwn den anegnwsate to rhqen proV esaV upo tou Qeou, legontoV×

32

Egw eimai o QeoV tou Abraam kai o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb; den einai o QeoV nekrwn, alla zwntwn.

33

Kai akousanteV oi ocloi, exeplhttonto dia thn didachn autou.

34

[] Oi de Farisaioi, akousanteV oti apestomwse touV SaddoukaiouV, sunhcqhsan omou.

35

Kai eiV ex autwn, nomikoV, hrwthse peirazwn auton kai legwn×

36

Didaskale, poia entolh einai megalh en tw nomw;

37

Kai o IhsouV eipe proV auton× QeleiV agapa Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou.

38

Auth einai prwth kai megalh entolh.

39

Deutera de omoia authV× QeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton.

40

En tautaiV taiV duo entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai.

41

[] Kai enw hsan sunhgmenoi oi Farisaioi, hrwthsen autouV o IhsouV,

42

legwn× Ti saV fainetai peri tou Cristou; tinoV uioV einai; Legousi proV auton× Tou Dabid.

43

Legei proV autouV× PwV loipon o Dabid dia PneumatoV onomazei auton Kurion, legwn,

44

Eipen o KurioV proV ton Kurion mou, Kaqou ek dexiwn mou ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou;

45

Ean loipon o Dabid onomazh auton Kurion, pwV einai uioV autou;

46

Kai oudeiV hdunato na apokriqh proV auton logon× oud' etolmhse tiV ap' ekeinhV thV hmeraV na erwthsh pleon auton.

Matthew 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: