Modern Greek Bible

Matthew 20

Matthew

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai ote eplhsiasan eiV Ierosoluma kai hlqon eiV Bhqfagh proV to oroV twn elaiwn, tote o IhsouV apesteile duo maqhtaV,

2

legwn proV autouV× Upagete eiV thn kwmhn thn apenanti umwn, kai euquV qelete eurei onon dedemenhn kai pwlarion met' authV× lusate kai ferete moi.

3

Kai ean tiV saV eiph ti, qelete eipei oti o KurioV ecei creian autwn× kai euquV qelei aposteilei auta.

4

Touto de olon egeine dia na plhrwqh to rhqen dia tou profhtou, legontoV×

5

Eipate proV thn qugatera Siwn, Idou, o basileuV sou ercetai proV se prauV kai kaqhmenoV epi onou kai pwlou uiou upozugiou.

6

PoreuqenteV de oi maqhtai kai poihsanteV kaqwV prosetaxen autouV o IhsouV,

7

eferan thn onon kai to pwlarion, kai ebalon epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisan auton epanw autwn.

8

O de perissoteroV ocloV estrwsan ta imatia eautwn eiV thn odon, alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn kai estrwnon eiV thn odon.

9

Oi de ocloi oi proporeuomenoi kai oi akolouqounteV ekrazon, legonteV× Wsanna tw uiw Dabid× euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou× Wsanna en toiV uyistoiV.

10

Kai ote eishlqen eiV Ierosoluma, eseisqh pasa h poliV, legousa× TiV einai outoV;

11

Oi de ocloi elegon× OutoV einai IhsouV o profhthV o apo Nazaret thV GalilaiaV.

12

[] Kai eishlqen o IhsouV eiV to ieron tou Qeou kai exebale pantaV touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw, kai taV trapezaV twn arguramoibwn anetreye kai ta kaqismata twn pwlountwn taV peristeraV,

13

kai legei proV autouV× Einai gegrammenon, O oikoV mou oikoV proseuchV qelei onomazesqai; seiV de ekamete auton sphlaion lhstwn.

14

Kai proshlqon proV auton tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouV.

15

IdonteV de oi arciereiV kai oi grammateiV ta qaumasia, ta opoia ekame, kai touV paidaV krazontaV en tw ierw kai legontaV, Wsanna tw uiw Dabid, hganakthsan

16

kai eipon proV auton× AkoueiV ti legousin outoi; O de IhsouV legei proV autouV× Nai× pote den anegnwsate oti ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn htoimasaV ainesin;

17

Kai afhsaV autouV exhlqen exw thV polewV eiV Bhqanian kai dienuktereusen ekei.

18

[] Ote de to prwi epestrefen eiV thn polin, epeinase×

19

kai idwn mian sukhn epi thV odou, hlqe proV authn kai ouden huren ep' authn eimh fulla monon, kai legei proV authn× na mh geinh pleon apo sou karpoV eiV ton aiwna. Kai pareuquV exhranqh h sukh.

20

Kai idonteV oi maqhtai, eqaumasan legonteV× PwV pareuquV exhranqh sukh;

21

ApokriqeiV de o IhsouV eipe proV autouV× AlhqwV saV legw, ean echte pistin kai den distashte, ouci monon to thV sukhV qelete kamei, alla kai eiV to oroV touto an eiphte, Shkwqhti kai rifqhti eiV thn qalassan, qelei geinei×

22

kai panta osa an zhthshte en th proseuch econteV pistin qelete labei.

23

[] Kai ote hlqen eiV to ieron, proshlqon proV auton, enw edidasken oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou, legonteV× En poia exousia pratteiV tauta, kai tiV soi edwke thn exousian tauthn;

24

ApokriqeiV de o IhsouV, eipe proV autouV× Qelw saV erwthsei kai egw ena logon, ton opoion ean moi eiphte, kai egw qelw saV eipei en poia exousia prattw tauta×

25

to baptisma tou Iwannou poqen hto, ex ouranou h ex anqrwpwn; Kai ekeinoi dielogizonto kaq' eautouV legonteV× Ean eipwmen, Ex ouranou, qelei eipei proV hmaV, Dia ti loipon den episteusate eiV auton×

26

ean de eipwmen, Ex anqrwpwn, foboumeqa ton oclon× dioti panteV ecousi ton Iwannhn wV profhthn.

27

Kai apokriqenteV proV ton Ihsoun, eipon× Den exeuromen. Eipe proV autouV kai autoV× Oude egw legw proV umaV en poia exousia prattw tauta.

28

[] Alla ti saV fainetai; AnqrwpoV tiV eice duo uiouV, kai elqwn proV ton prwton eipe× Teknon, upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou.

29

O de apokriqeiV eipe× Den qelw× usteron omwV metanohsaV uphge.

30

Kai elqwn proV ton deuteron eipen wsautwV. Kai ekeinoV apokriqeiV eipen× Egw upagw, kurie× kai den uphge.

31

TiV ek twn duo ekame to qelhma tou patroV; Legousi proV auton× O prwtoV. Legei proV autouV o IhsouV× AlhqwV saV legw oti oi telwnai kai ai pornai upagousi proteron umwn eiV thn basileian tou Qeou.

32

Dioti hlqe proV umaV o IwannhV en odw dikaiosunhV, kai den episteusate eiV auton× oi telwnai omwV kai ai pornai episteusan eiV auton× seiV de idonteV den metemelhqhte usteron, wste na pisteushte eiV auton.

33

[] Allhn parabolhn akousate. Hto anqrwpoV tiV oikodespothV, ostiV efuteusen ampelwna kai periebalen eiV auton fragmon kai eskayen en autw lhnon kai wkodomhse purgon, kai emisqwsen auton eiV gewrgouV kai apedhmhsen.

34

Ote de eplhsiasen o kairoV twn karpwn, apesteile touV doulouV autou proV touV gewrgouV dia na labwsi touV karpouV autou.

35

Kai piasanteV oi gewrgoi touV doulouV autou, allon men edeiran, allon de efoneusan, allon de eliqobolhsan.

36

Palin apesteilen allouV doulouV pleioterouV twn prwtwn, kai ekamon eiV autouV wsautwV.

37

Usteron de apesteile proV autouV ton uion autou legwn× Qelousin entraph ton uion mou.

38

All' oi gewrgoi, idonteV ton uion, eipon proV allhlouV× OutoV einai o klhronomoV× elqete, aV foneuswmen auton kai aV katakrathswmen thn klhronomian autou.

39

Kai piasanteV auton, exebalon exw tou ampelwnoV kai efoneusan.

40

Otan loipon elqh o kurioV tou ampelwnoV, ti qelei kamei eiV touV gewrgouV ekeinouV;

41

Legousi proV auton× KakouV kakwV qelei apolesei autouV, kai ton ampelwna qelei misqwsei eiV allouV gewrgouV, oitineV qelousin apodwsei eiV auton touV karpouV en toiV kairoiV autwn.

42

Legei proV autouV o IhsouV× Pote den anegnwsate en taiV grafaiV, O liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV× para Kuriou egeinen auth kai einai qaumasth en ofqalmoiV umwn;

43

Dia touto legw proV umaV oti qelei afaireqh af' umwn h basileia tou Qeou kai qelei doqh eiV eqnoV kamnon touV karpouV authV×

44

kai ostiV pesh epi ton liqon touton qelei suntrifqh× eiV ontina de epipesh, qelei katasuntriyei auton.

45

Kai akousanteV oi arciereiV kai oi Farisaioi taV parabolaV autou, enohsan oti peri autwn legei×

46

kai zhtounteV na piaswsin auton, efobhqhsan touV oclouV, epeidh eicon auton wV profhthn.

Matthew 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: