Modern Greek Bible

Matthew 19

Matthew

Return to Index

Chapter 20

1

[] Dioti h basileia twn ouranwn einai omoia me anqrwpon oikodespothn, ostiV exhlqen ama tw prwi dia na misqwsh ergataV dia ton ampelwna autou.

2

Afou de sunefwnhse meta twn ergatwn proV en dhnarion thn hmeran, apesteilen autouV eiV ton ampelwna autou.

3

Kai exelqwn peri thn trithn wran, eiden allouV istamenouV en th agora argouV,

4

kai proV ekeinouV eipen× Upagete kai seiV eiV ton ampelwna, kai o, ti einai dikaion qelw saV dwsei. Kai ekeinoi uphgon.

5

Palin exelqwn peri thn ekthn kai enathn wran, ekamen wsautwV.

6

Peri de thn endekathn wran exelqwn euren allouV istamenouV argouV, kai legei proV autouV× Dia ti istasqe edw olhn thn hmeran argoi;

7

Legousi proV auton× Dioti oudeiV emisqwsen hmaV. Legei proV autouV× Upagete kai seiV eiV ton ampelwna, kai o, ti einai dikaion qelete labei.

8

Afou de egeinen espera, legei o kurioV tou ampelwnoV proV ton epitropon autou× Kaleson touV ergataV kai apodoV eiV autouV ton misqon, arcisaV apo twn escatwn ewV twn prwtwn.

9

Kai elqonteV oi peri thn endekathn wran misqwqenteV, elabon ana en dhnarion.

10

ElqonteV de oi prwtoi, enomisan oti qelousi labei pleiotera, elabon omwV kai autoi ana en dhnarion.

11

Kai labonteV egogguzon kata tou oikodespotou,

12

legonteV oti, Outoi oi escatoi mian wran ekamon, kai ekameV autouV isouV me hmaV, oitineV ebastasamen to baroV thV hmeraV kai ton kauswna.

13

O de apokriqeiV eipe proV ena ex autwn× File, den se adikw× den sunefwnhsaV en dhnarion met' emou;

14

labe to son kai upage× qelw de na dwsw eiV touton ton escaton wV kai eiV se.

15

H den ecw thn exousian na kamw o, ti qelw eiV ta ema; h o ofqalmoV sou einai ponhroV dioti egw eimai agaqoV;

16

Outw qelousin eisqai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi× dioti polloi einai oi keklhmenoi, oligoi de oi eklektoi.

17

[] Kai anabainwn o IhsouV eiV Ierosoluma, parelabe touV dwdeka maqhtaV kat' idian en th odw kai eipe proV autouV.

18

Idou, anabainomen eiV Ierosoluma, kai o UioV tou anqrwpou qelei paradoqh eiV touV arciereiV kai grammateiV kai qelousi katadikasei auton eiV qanaton,

19

kai qelousi paradwsei auton eiV ta eqnh dia na empaixwsi kai mastigwswsi kai staurwswsi, kai th trith hmera qelei anasthqh.

20

[] Tote proshlqe proV auton h mhthr twn uiwn tou Zebedaiou meta twn uiwn authV, proskunousa kai zhtousa ti par' autou.

21

O de eipe proV authn× Ti qeleiV; Legei proV auton× Eipe na kaqhswsin outoi oi duo uioi mou eiV ek dexiwn sou kai eiV ex aristerwn en th basileia sou.

22

ApokriqeiV de o IhsouV eipe× Den exeurete ti zhteite. Dunasqe na pihte to pothrion, to opoion egw mellw na piw, kai na baptisqhte to baptisma, to opoion egw baptizomai; Legousi proV auton× Dunameqa.

23

Kai legei proV autouV× to men pothrion mou qelete piei; kai to baptisma to opoion egw baptizomai qelete baptisqh× to na kaqhshte omwV ek dexiwn mou kai ex aristerwn mou den einai emou na dwsw, eimh eiV osouV einai htoimasmenon upo tou PatroV mou.

24

Kai akousanteV oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn.

25

O de IhsouV proskalesaV autouV, eipen× Exeurete oti oi arconteV twn eqnwn katakurieuousin auta kai oi megaloi katexousiazousin auta.

26

OutwV omwV den qelei eisqai en umin, all' ostiV qelei na geinh megaV en umin, aV hnai uphrethV umwn,

27

kai ostiV qelh na hnai prwtoV en umin, aV hnai douloV umwn×

28

kaqwV o UioV tou anqrwpou den hlqe dia na uphrethqh, alla dia na uphrethsh kai na dwsh thn zwhn autou lutron anti pollwn.

29

[] Kai enw exhrconto apo thV Iericw, hkolouqhsen auton ocloV poluV.

30

Kai idou, duo tufloi kaqhmenoi para thn odon, akousanteV oti o IhsouV diabainei, ekraxan legonteV× Elehson hmaV, Kurie, uie tou Dabid.

31

O de ocloV epeplhxen autouV dia na siwphswsin× all' ekeinoi ekrazon dunatwtera, legonteV× Elehson hmaV, Kurie, uie tou Dabid.

32

Kai staqeiV o IhsouV, ekraxen autouV kai eipe× Ti qelete na saV kamw;

33

Legousi proV auton× Kurie, na anoicqwsin oi ofqalmoi hmwn.

34

Kai o IhsouV splagcnisqeiV hggise touV ofqalmouV autwn× kai euquV anebleyan autwn oi ofqalmoi, kai hkolouqhsan auton.

Matthew 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: