Modern Greek Bible

Matthew 18

Matthew

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai ote eteleiwsen o IhsouV touV logouV toutouV, anecwrhsen apo thV GalilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV IoudaiaV peran tou Iordanou.

2

Kai hkolouqhsan auton ocloi polloi, kai eqerapeusen autouV ekei.

3

[] Kai hlqon proV auton oi Farisaioi, peirazonteV auton kai legonteV proV auton× Sugcwreitai eiV ton anqrwpon na cwrisqh thn gunaika autou dia pasan aitian;

4

O de apokriqeiV eipe proV autouV× Den anegnwsate oti o plasaV ap' archV arsen kai qhlu eplasen autouV

5

kai eipen, Eneken toutou qelei afhsei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai qelei proskollhqh eiV thn gunaika autou, kai qelousin eisqai oi duo eiV sarka mian;

6

Wste den einai pleon duo, alla mia sarx. Ekeino loipon to opoion o QeoV sunezeuxen, anqrwpoV aV mh cwrizh.

7

Legousi proV auton× Dia ti loipon o MwushV prosetaxe na dwsh eggrafon diazugiou kai na cwrisqh authn;

8

Legei proV autouV× Dioti o MwushV dia thn sklhrokardian saV sunecwrhsen eiV esaV na cwrizhsqe taV gunaikaV saV× ap' archV omwV den egeinen outw.

9

SaV legw de oti ostiV cwrisqh thn gunaika autou ektoV dia porneian kai numfeuqh allhn, ginetai moicoV× kai ostiV numfeuqh gunaika kecwrismenhn, ginetai moicoV.

10

Legousi proV auton oi maqhtai autou× Ean outwV ech h upocrewsiV tou androV proV thn gunaika, den sumferei na numfeuqh.

11

O de eipe proV autouV× Den dunantai panteV na decqwsi ton logon touton, all' eiV osouV einai dedomenon.

12

Dioti einai eunoucoi, oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outw, kai einai eunoucoi, oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn, kai einai eunoucoi, oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn. OstiV dunatai na decqh touto, aV decqh.

13

[] Tote eferqhsan proV auton paidia, dia na epiqesh taV ceiraV ep' auta kai na euchqh× oi de maqhtai epeplhxan auta.

14

Plhn o IhsouV eipen× Afhsate ta paidia kai mh empodizete auta na elqwsi proV eme× dioti twn toioutwn einai h basileia twn ouranwn.

15

Kai afou epeqhken ep' auta taV ceiraV, anecwrhsen ekeiqen.

16

[] Kai idou, proselqwn tiV eipe proV auton× Didaskale agaqe, ti kalon na praxw dia na ecw zwhn aiwnion;

17

O de eipe proV auton× Ti me legeiV agaqon; oudeiV agaqoV eimh eiV, o QeoV. All' ean qelhV na eiselqhV eiV thn zwhn, fulaxon taV entolaV.

18

Legei proV auton× PoiaV; Kai o IhsouV eipe× To mh foneushV, mh moiceushV, mh kleyhV, mh yeudomarturhshV,

19

tima ton patera sou kai thn mhtera, kai qeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton.

20

Legei proV auton o neaniskoV× Panta tauta efulaxa ek neothtoV mou× ti moi leipei eti;

21

Eipe proV auton o IhsouV× Ean qelhV na hsai teleioV, upage, pwlhson ta uparconta sou kai doV eiV ptwcouV, kai qeleiV ecei qhsauron en ouranw, kai elqe, akolouqei moi.

22

AkousaV de o neaniskoV ton logon, anecwrhse lupoumenoV× dioti eice kthmata polla.

23

[] Kai o IhsouV eipe proV touV maqhtaV autou× AlhqwV saV legw oti duskolwV qelei eiselqei plousioV eiV thn basileian twn ouranwn.

24

Kai palin saV legw, Eukolwteron einai na perash kamhloV dia truphmatoV belonhV para plousioV na eiselqh eiV thn basileian tou Qeou.

25

AkousanteV de oi maqhtai autou exeplhttonto sfodra, legonteV× TiV loipon dunatai na swqh;

26

EmbleyaV de o IhsouV, eipe proV autouV× Para anqrwpoiV touto adunaton einai, para tw Qew omwV ta panta einai dunata.

27

Tote apokriqeiV o PetroV, eipe proV auton× Idou, hmeiV afhkamen panta kai soi hkolouqhsamen× ti loipon qelei eisqai eiV hmaV;

28

O de IhsouV eipe proV autouV× AlhqwV saV legw oti seiV oi akolouqhsanteV moi, en th paliggenesia, otan kaqhsh o UioV tou anqrwpou epi tou qronou thV doxhV autou, qelete kaqhsei kai seiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou Israhl.

29

Kai paV ostiV afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou, ekatontaplasia qelei labei kai zwhn aiwnion qelei klhronomhsei.

30

Polloi omwV prwtoi qelousin eisqai escatoi kai escatoi prwtoi.

Matthew 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: