Modern Greek Bible

Matthew 17

Matthew

Return to Index

Chapter 18

1

[] En ekeinh th wra hlqon oi maqhtai proV ton Ihsoun, legonteV× TiV ara einai megalhteroV en th basileia twn ouranwn;

2

Kai proskalesaV o IhsouV paidion, esthsen auto en tw mesw autwn

3

kai eipen× AlhqwV saV legw, ean den epistreyhte kai geinhte wV ta paidia, den qelete eiselqei eiV thn basileian twn ouranwn.

4

OstiV loipon tapeinwsh eauton wV to paidion touto, outoV einai o megalhteroV en th basileia twn ouranwn.

5

Kai ostiV decqh en toiouton paidion eiV to onoma mou, eme decetai×

6

ostiV omwV skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eiV eme, sumferei eiV auton na kremasqh mulou petra epi ton trachlon autou kai na katapontisqh eiV to pelagoV thV qalasshV.

7

[] Ouai eiV ton kosmon dia ta skandala× dioti einai anagkh na elqwsi ta skandala× plhn ouai eiV ton anqrwpon ekeinon, dia tou opoiou to skandalon ercetai.

8

Kai ean h ceir sou h o pouV sou se skandalizh, ekkoyon auto kai riyon apo sou× kalhteron soi einai na eiselqhV eiV thn zwhn cwloV h koulloV, para ecwn duo ceiraV h duo podaV na rifqhV eiV to pur to aiwnion.

9

Kai ean o ofqalmoV sou se skandalizh, ekbale auton kai riyon apo sou× kalhteron soi einai monofqalmoV na eiselqhV eiV thn zwhn, para ecwn duo ofqalmouV na rifqhV eiV thn geennan tou puroV.

10

Prosecete mh katafronhshte ena twn mikrwn toutwn× dioti saV legw oti oi aggeloi autwn en toiV ouranoiV diapantoV blepousi to proswpon tou PatroV mou tou en ouranoiV.

11

Epeidh o UioV tou anqrwpou hlqe dia na swsh to apolwloV.

12

Ti saV fainetai; ean anqrwpoV tiV ech ekaton probata kai planhqh en ex autwn, den afinei ta enenhkonta ennea kai upagwn epi ta orh, zhtei to planwmenon;

13

Kai ean sumbh na eurh auto, alhqwV saV legw oti cairei di' auto mallon para dia ta enenhkonta ennea ta mh peplanhmena.

14

Outw den einai qelhma emprosqen tou PatroV saV tou en ouranoiV na apolesqh eiV twn mikrwn toutwn.

15

[] Ean de amarthsh eiV se o adelfoV sou, upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou× ean sou akoush, ekerdhsaV ton adelfon sou×

16

ean omwV den akoush, paralabe meta sou eti ena h duo, dia na bebaiwqh paV logoV epi stomatoV duo marturwn h triwn.

17

Kai ean parakoush autwn, eipe touto proV thn ekklhsian× all' ean kai thV ekklhsiaV parakoush, aV einai eiV se wV o eqnikoV kai o telwnhV.

18

AlhqwV saV legw, Osa ean deshte epi thV ghV, qelousin eisqai dedemena en tw ouranw, kai osa ean lushte epi thV ghV, qelousin eisqai lelumena en tw ouranw.

19

Palin saV legw oti ean duo apo saV sumfwnhswsin epi thV ghV peri pantoV pragmatoV, peri tou opoiou hqelon kamei aithsin, qelei geinei eiV autouV para tou PatroV mou tou en ouranoiV.

20

Dioti opou einai duo h treiV sunhgmenoi eiV to onoma mou, ekei eimai egw en tw mesw autwn.

21

[] Tote proselqwn proV auton o PetroV, eipe× Kurie, posakiV an amarthsh eiV eme o adelfoV mou kai qelw sugcwrhsei auton; ewV eptakiV;

22

Legei proV auton o IhsouV× Den soi legw ewV eptakiV, all' ewV ebdomhkontakiV epta.

23

Dia touto h basileia twn ouranwn wmoiwqh me anqrwpon basilea, ostiV hqelhse na qewrhsh logariasmon meta twn doulwn autou.

24

Kai ote hrcise na qewrh, eferqh proV auton eiV ofeilethV muriwn talantwn.

25

Kai epeidh den eice na apodwsh, prosetaxen o kurioV autou na pwlhqh autoV kai h gunh autou kai ta tekna kai panta osa eice, kai na apodoqh to ofeilomenon.

26

Peswn loipon o douloV prosekunei auton, legwn× Kurie, makroqumhson eiV eme, kai panta qelw soi apodwsei.

27

SplagcnisqeiV de o kurioV tou doulou ekeinou, apelusen auton kai to daneion afhken eiV auton.

28

Afou omwV exhlqen o douloV ekeinoV, euren ena twn sundoulwn autou, ostiV ecrewstei eiV auton ekaton dhnaria, kai piasaV auton epnige, legwn× ApodoV moi o, ti crewsteiV.

29

Peswn loipon o sundouloV autou eiV touV podaV autou, parekalei auton legwn× Makroqumhson eiV eme, kai panta qelw soi apodwsei.

30

EkeinoV omwV den hqelen, all' apelqwn ebalen auton eiV fulakhn, ewsou apodwsh to ofeilomenon.

31

IdonteV de oi sundouloi autou ta genomena, eluphqhsan sfodra kai elqonteV efanerwsan proV ton kurion autwn panta ta genomena.

32

Tote proskalesaV auton o kurioV autou, legei proV auton× Doule ponhre, pan to creoV ekeino soi afhka, epeidh me parekalesaV×

33

den eprepe kai su na elehshV ton sundoulon sou, kaqwV kai egw se hlehsa;

34

Kai orgisqeiV o kurioV autou paredwken auton eiV touV basanistaV, ewsou apodwsh pan to ofeilomenon eiV auton.

35

Outw kai o Pathr mou o epouranioV qelei kamei eiV esaV, ean den sugcwrhshte ek kardiaV saV ekastoV eiV ton adelfon autou ta ptaismata autwn.

Matthew 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: