Modern Greek Bible

Matthew 16

Matthew

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai meq' hmeraV ex paralambanei IhsouV ton Petron kai Iakwbon kai Iwannhn ton adelfon autou kai anabibazei autouV eiV oroV uyhlon kat' idian×

2

kai metemorfwqh emprosqen autwn, kai elamye to proswpon autou wV o hlioV, ta de imatia autou egeinan leuka wV to fwV.

3

Kai idou, efanhsan eiV autouV MwushV kai HliaV sullalounteV met' autou.

4

ApokriqeiV de o PetroV eipe proV ton Ihsoun× Kurie, kalon einai na hmeqa edw× ean qelhV, aV kamwmen edw treiV skhnaV, dia se mian kai dia ton Mwushn mian kai mian dia ton Hlian.

5

Enw autoV elalei eti, idou, nefelh fwteinh epeskiasen autouV, kai idou, fwnh ek thV nefelhV legousa× OutoV einai o UioV mou o agaphtoV, eiV ton opoion euhresthqhn× autou akouete.

6

Kai akousanteV oi maqhtai epeson kata proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra.

7

Kai proselqwn o IhsouV epiasen autouV kai eipen× Egerqhte kai mh fobeisqe.

8

UywsanteV de touV ofqalmouV autwn, den eidon oudena eimh ton Ihsoun monon.

9

Kai enw katebainon apo tou orouV, parhggeilen eiV autouV o IhsouV, legwn× Mh eiphte proV mhdena to orama, ewsou o UioV tou anqrwpou anasthqh ek nekrwn.

10

Kai hrwthsan auton oi maqhtai autou, legonteV× Dia ti loipon legousin oi grammateiV oti prepei na elqh o HliaV prwton;

11

O de IhsouV apokriqeiV eipe proV autouV× O HliaV men ercetai prwton kai qelei apokatasthsei panta×

12

saV legw omwV oti hlqen hdh o HliaV, kai den egnwrisan auton, all' epraxan eiV auton osa hqelhsan× outw kai o UioV tou anqrwpou mellei na paqh up' autwn.

13

Tote enohsan oi maqhtai, oti peri Iwannou tou Baptistou eipe proV autouV.

14

[] Kai ote hlqon proV ton oclon, eplhsiasen eiV auton anqrwpoV tiV gonupetwn eiV auton kai legwn×

15

Kurie, elehson mou ton uion, dioti selhniazetai kai kakwV pascei× dioti pollakiV piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr.

16

Kai efera auton proV touV maqhtaV sou, alla den hdunhqhsan na qerapeuswsin auton.

17

ApokriqeiV de o IhsouV eipen× W genea apistoV kai diestrammenh, ewV pote qelw eisqai meq' umwn; ewV pote qelw upoferei umaV; ferete moi auton edw.

18

Kai epetimhsen auton o IhsouV, kai exhlqen ap' autou to daimonion kai eqerapeuqh to paidion apo thV wraV ekeinhV.

19

Tote proselqonteV oi maqhtai proV ton Ihsoun kat' idian, eipon× Dia ti hmeiV den hdunhqhmen na ekbalwmen auto;

20

O de IhsouV eipe proV autouV× Dia thn apistian saV. Dioti alhqwV saV legw, Ean echte pistin wV kokkon sinapewV, qelete eipei proV to oroV touto, Metabhqi enteuqen ekei, kai qelei metabh× kai den qelei eisqai ouden adunaton eiV esaV.

21

Touto de to genoV den exercetai, eimh dia proseuchV kai nhsteiaV.

22

[] Kai enw dietribon en th Galilaia, eipe proV autouV o IhsouV× Mellei o UioV tou anqrwpou na paradoqh eiV ceiraV anqrwpwn×

23

kai qelousi qanatwsei auton, kai thn trithn hmeran qelei anasthqh. Kai eluphqhsan sfodra.

24

[] Ote de hlqon eiV thn Kapernaoum, proshlqon proV ton Petron oi lambanonteV ta didracma kai eipon× O didaskaloV saV den plhronei ta didracma;

25

Legei, Nai. Kai ote eishlqen eiV thn oikian, proelaben auton o IhsouV legwn× Ti soi fainetai, Simwn; oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousi forouV h dasmon; apo twn uiwn autwn h apo twn xenwn;

26

Legei proV auton o PetroV× Apo twn xenwn. Eipe proV auton o IhsouV× Ara eleuqeroi einai oi uioi.

27

Plhn dia na mh skandaliswmen autouV, upage eiV thn qalassan kai riyon agkistron kai to prwton oyarion, to opoion anabh, labe, kai anoixaV to stoma autou qeleiV eurei stathra× ekeinon labwn doV eiV autouV di' eme kai se.

Matthew 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: