Modern Greek Bible

Matthew 13

Matthew

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kat' ekeinon ton kairon hkousen HrwdhV o tetrarchV thn fhmhn tou Ihsou

2

kai eipe proV touV doulouV autou× OutoV einai IwannhV o BaptisthV× autoV hgerqh apo twn nekrwn, kai dia touto energousin ai dunameiV en autw.

3

Dioti o HrwdhV sullabwn ton Iwannhn edesen auton kai ebalen en fulakh dia Hrwdiada thn gunaika Filippou tou adelfou autou.

4

Dioti elege proV auton o IwannhV× Den soi einai sugkecwrhmenon na echV authn.

5

Kai qelwn na qanatwsh auton efobhqh ton oclon, dioti eicon auton wV profhthn.

6

Ote de etelounto ta geneqlia tou Hrwdou, ecoreusen h qugathr thV HrwdiadoV en tw mesw kai hresen eiV ton Hrwdhn×

7

oqen meq' orkou wmologhsen eiV authn na dwsh o, ti an zhthsh.

8

H de, parakinhqeisa upo thV mhtroV authV, DoV moi, legei, edw epi pinaki thn kefalhn Iwannou tou Baptistou.

9

Kai eluphqh o basileuV, dia touV orkouV omwV kai touV sugkaqhmenouV prosetaxe na doqh,

10

kai pemyaV apekefalise ton Iwannhn en th fulakh.

11

Kai eferqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh eiV to korasion, kai eferen authn proV thn mhtera authV.

12

Kai proselqonteV oi maqhtai autou eshkwsan to swma kai eqayan auto, kai elqonteV aphggeilan touto eiV ton Ihsoun.

13

[] Kai akousaV o IhsouV anecwrhsen ekeiqen en ploiw eiV erhmon topon kat' idian× kai akousanteV oi ocloi hkolouqhsan auton pezoi apo twn polewn.

14

Kai ote o IhsouV, eide polun oclon kai esplagcnisqh di' autouV kai eqerapeuse touV arrwstouV autwn.

15

Ote de egeinen espera, proshlqon proV auton oi maqhtai autou, legonteV× ErhmoV einai o topoV kai h wra hdh parhlqen× apoluson touV oclouV, dia na upagwsin eiV taV kwmaV kai agoraswsin eiV eautouV trofaV.

16

O de IhsouV eipe proV autouV× Den ecousi creian na upagwsi× dote eiV autouV seiV na fagwsin.

17

Oi de legousi proV auton× Den ecomen edw eimh pente artouV kai duo oyaria.

18

O de eipe× Ferete moi auta edw.

19

Kai prostaxaV touV oclouV na kaqhswsin epi ta corta, kai labwn touV pente artouV kai ta duo oyaria, anableyaV eiV ton ouranon euloghse, kai koyaV edwken eiV touV maqhtaV touV artouV, oi de maqhtai eiV touV oclouV.

20

Kai efagon panteV kai ecortasqhsan, kai eshkwsan to perisseuma twn klasmatwn, dwdeka kofinouV plhreiV.

21

oi de trwgonteV hsan ewV pentakiscilioi andreV, ektoV gunaikwn kai paidiwn.

22

[] Kai euquV hnagkasen o IhsouV touV maqhtaV autou na embwsin eiV to ploion kai na upagwsi pro autou eiV to peran, ewsou apolush touV oclouV.

23

Kai afou apeluse touV oclouV, anebh eiV to oroV kat' idian dia na proseuchqh. Kai ote egeinen espera, hto monoV ekei.

24

To de ploion hto hdh en tw mesw thV qalasshV, basanizomenon upo twn kumatwn× dioti hto enantioV o anemoV.

25

En de th tetarth fulakh thV nuktoV uphge proV autouV o IhsouV, peripatwn epi thn qalassan.

26

Kai idonteV auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta, etaracqhsan, legonteV oti fantasma einai, kai apo tou fobou ekraxan.

27

EuquV de elalhse proV autouV o IhsouV legwn× Qarseite, egw eimai× mh fobeisqe.

28

ApokriqeiV de proV auton o PetroV eipe× Kurie, ean hsai su, prostaxon me na elqw proV se epi ta udata.

29

O de eipen, Elqe. Kai katabaV apo tou ploiou o PetroV periepathsen epi ta udata, dia na elqh proV ton Ihsoun.

30

Blepwn omwV ton anemon dunaton efobhqh, kai arcisaV na katapontizhtai, ekraxe legwn× Kurie, swson me.

31

Kai euquV o IhsouV ekteinaV thn ceira epiasen auton kai legei proV auton× Oligopiste, eiV ti edistasaV;

32

Kai afou eishlqon eiV to ploion, epausen o anemoV×

33

oi de en tw ploiw elqonteV prosekunhsan auton, legonteV× AlhqwV Qeou UioV eisai.

34

[] Kai diaperasanteV hlqon eiV thn ghn Gennhsaret.

35

Kai gnwrisanteV auton oi anqrwpoi tou topou ekeinou, apesteilan eiV olhn thn pericwron ekeinhn kai eferan proV auton pantaV touV pascontaV,

36

kai parekaloun auton na eggiswsi monon to akron tou imatiou autou× kai osoi hggisan iatreuqhsan.

Matthew 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: