Modern Greek Bible

Matthew 12

Matthew

Return to Index

Chapter 13

1

[] En ekeinh de th hmera exelqwn o IhsouV apo thV oikiaV ekaqhto plhsion thV qalasshV×

2

kai sunhcqhsan proV auton ocloi polloi, wste embaV eiV to ploion ekaqhto, kai paV o ocloV istato epi ton aigialon.

3

Kai elalhse proV autouV polla dia parabolwn, legwn× Idou, exhlqen o speirwn dia na speirh.

4

Kai enw espeiren, alla men epeson para thn odon, kai hlqon ta peteina kai katefagon auta×

5

alla de epeson epi ta petrwdh, opou den eicon ghn pollhn, kai euquV anefuhsan, epeidh den eicon baqoV ghV,

6

kai ote aneteilen o hlioV ekaumatisqhsan kai epeidh den eicon rizan exhranqhsan×

7

alla de epeson epi taV akanqaV, kai anebhsan ai akanqai kai apepnixan auta×

8

alla de epeson epi thn ghn thn kalhn kai edidon karpon to men ekaton, to de exhkonta, to de triakonta.

9

O ecwn wta dia na akouh, aV akouh.

10

Kai proselqonteV oi maqhtai, eipon proV auton× Dia ti laleiV proV autouV dia parabolwn;

11

O de apokriqeiV eipe proV autouV× Dioti eiV esaV edoqh na gnwrishte ta musthria thV basileiaV twn ouranwn, eiV ekeinouV omwV den edoqh.

12

Dioti ostiV ecei, eti qelei doqh eiV auton kai qelei perisseuqh× ostiV omwV den ecei, kai o, ti ecei qelei afaireqh ap' autou.

13

Dia touto lalw proV autouV dia parabolwn, dioti bleponteV den blepousi kai akouonteV den akouousin oude noousi.

14

Kai ekplhroutai ep' autwn h profhteia tou Hsaiou h legousa× Me thn akohn qelete akousei kai den qelete ennohsei, kai bleponteV qelete idei kai den qelete katalabei×

15

dioti epacunqh h kardia tou laou toutou, kai me ta wta barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekleisan mhpote idwsi me touV ofqalmouV kai akouswsi me ta wta kai nohswsi me thn kardian kai epistreywsi, kai iatreusw autouV.

16

Umwn de oi ofqalmoi einai makarioi, dioti blepousi, kai ta wta saV, dioti akouousin.

17

Epeidh alhqwV saV legw oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan na idwsin osa blepete, kai den eidon, kai na akouswsin osa akouete, kai den hkousan.

18

SeiV loipon akousate thn parabolhn tou speirontoV.

19

PantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh noountoV, ercetai o ponhroV kai arpazei to esparmenon en th kardia autou× outoV einai o sparqeiV para thn odon.

20

O de epi ta petrwdh sparqeiV, outoV einai o akouwn ton logon kai euquV meta caraV decomenoV auton×

21

den ecei omwV rizan en eautw, all' einai proskairoV, otan de geinh qliyiV h diwgmoV dia ton logon, euquV skandalizetai.

22

O de eiV taV akanqaV sparqeiV, outoV einai o akouwn ton logon, epeita h merimna tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon, kai ginetai akarpoV.

23

O de sparqeiV epi thn ghn thn kalhn, outoV einai o akouwn ton logon kai nown× ostiV kai karpoforei kai kamnei o men ekaton, o de exhkonta, o de triakonta.

24

[] Allhn parabolhn pareqhken eiV autouV, legwn× Wmoiwqh h basileia twn ouranwn me anqrwpon, ostiV espeire kalon sporon en tw agrw autou×

25

all' enw ekoimwnto oi anqrwpoi, hlqen o ecqroV autou kai espeire zizania ana meson tou sitou kai anecwrhsen.

26

Ote de eblasthsen o cortoV kai ekame karpon, tote efanhsan kai ta zizania.

27

ProselqonteV de oi douloi tou oikodespotou eipon proV auton× Kurie, kalon sporon den espeiraV en tw agrw sou; poqen loipon ecei ta zizania;

28

O de eipe proV autouV× EcqroV anqrwpoV ekame touto× oi de douloi eipon proV auton× QeleiV loipon na upagwmen kai na sullexwmen auta;

29

O de eipen× Ouci, mhpote sullegonteV ta zizania ekrizwshte met' autwn ton siton×

30

afhsate na sunauxanwsin amfotera mecri tou qerismou, kai en tw kairw tou qerismou qelw eipei proV touV qeristaV× Sullexate prwton ta zizania kai desate auta eiV desmaV dia na katakaushte auta, ton de siton sunaxate eiV thn apoqhkhn mou.

31

Allhn parabolhn pareqhken eiV autouV, legwn× Omoia einai h basileia twn ouranwn me kokkon sinapewV, ton opoion labwn anqrwpoV espeiren en tw agrw autou×

32

to opoion einai men mikroteron pantwn twn spermatwn, otan omwV auxhqh einai megalhteron twn lacanwn kai ginetai dendron, wste ercontai ta peteina tou ouranou kai kataskhnousin en toiV kladoiV autou.

33

Allhn parabolhn eipe proV autouV× Omoia einai h basileia twn ouranwn me prozumion, to opoion labousa gunh enekruyen eiV tria metra aleurou, ewsou egeinen olon enzumon.

34

Tauta panta elalhsen o IhsouV dia parabolwn proV touV oclouV kai cwriV parabolhV den elalei proV autouV,

35

dia na plhrwqh to rhqen dia tou profhtou, legontoV× Qelw anoixei en parabolaiV to stoma mou, qelw apaggeilei pragmata kekrummena apo katabolhV kosmou.

36

Tote afhsaV touV oclouV hlqen eiV thn oikian o IhsouV. Kai proshlqon proV auton oi maqhtai autou, legonteV× Exhghson eiV hmaV thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou.

37

O de apokriqeiV eipe proV autouV× O speirwn ton kalon sporon einai o UioV tou anqrwpou×

38

o de agroV einai o kosmoV× o de kaloV sporoV, outoi einai oi uioi thV basileiaV× ta de zizania einai oi uioi tou ponhrou×

39

o de ecqroV, ostiV espeiren auta, einai o diaboloV× o de qerismoV einai h sunteleia tou aiwnoV× oi de qeristai einai oi aggeloi.

40

KaqwV loipon sullegontai ta zizania kai katakaiontai en puri, outw qelei eisqai en th sunteleia tou aiwnoV toutou.

41

Qelei aposteilei o UioV tou anqrwpou touV aggelouV autou, kai qelousi sullexei ek thV basileiaV autou panta ta skandala kai touV prattontaV thn anomian,

42

kai qelousi riyei autouV eiV thn kaminon tou puroV× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

43

Tote oi dikaioi qelousin eklamyei wV o hlioV en th basileia tou PatroV autwn. O ecwn wta dia na akouh aV akouh.

44

[] Palin omoia einai h basileia twn ouranwn me qhsauron kekrummenon en tw agrw, ton opoion eurwn anqrwpoV ekruye, kai apo thV caraV autou upagei kai pwlei panta osa ecei kai agorazei ton agron ekeinon.

45

Palin omoia einai h basileia twn ouranwn me anqrwpon emporon zhtounta kalouV margaritaV×

46

ostiV eurwn ena polutimon margarithn, uphge kai epwlhse panta osa eice kai hgorasen auton.

47

Palin omoia einai h basileia twn ouranwn me diktuon, to opoion errifqh eiV thn qalassan kai sunhgagen apo pantoV eidouV×

48

to opoion, afou egemisqh, anebibasan epi ton aigialon kai kaqhsanteV sunelexan ta kala eiV aggeia, ta de acreia erriyan exw.

49

Outw qelei eisqai en th sunteleia tou aiwnoV. Qelousin exelqei oi aggeloi kai qelousin apocwrisei touV ponhrouV ek mesou twn dikaiwn,

50

kai qelousi riyei autouV eiV thn kaminon tou puroV× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

51

Legei proV autouV o IhsouV× Enohsate tauta panta; Legousi proV auton× Nai, Kurie.

52

O de eipe proV autouV× Dia touto paV grammateuV, maqhteuqeiV eiV ta peri thV basileiaV twn ouranwn, einai omoioV me anqrwpon oikodespothn, ostiV ekballei ek tou qhsaurou autou nea kai palaia.

53

[] Kai afou eteleiwsen o IhsouV taV parabolaV tautaV, anecwrhsen ekeiqen,

54

kai elqwn eiV thn patrida autou, edidasken autouV en th sunagwgh autwn, wste exeplhttonto kai elegon× Poqen eiV touton h sofia auth kai ai dunameiV;

55

den einai outoV o uioV tou tektonoV; h mhthr autou den legetai Mariam, kai oi adelfoi autou IakwboV kai IwshV kai Simwn kai IoudaV;

56

kai ai adelfai autou den einai pasai par' hmin; poqen loipon eiV touton tauta panta;

57

Kai eskandalizonto en autw. O de IhsouV eipe proV autouV× Den einai profhthV aneu timhV eimh en th patridi autou kai en th oikia autou.

58

Kai den ekamen ekei polla qaumata dia thn apistian autwn.

Matthew 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: