Modern Greek Bible

Matthew 10

Matthew

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai ote eteleiwsen o IhsouV diatattwn eiV touV dwdeka maqhtaV autou, metebh ekeiqen dia na didaskh kai na khrutth en taiV polesin autwn.

2

O de IwannhV, akousaV en tw desmwthriw ta erga tou Cristou, epemye duo twn maqhtwn autou,

3

kai eipe proV auton× Su eisai o ercomenoV, h allon prosdokwmen;

4

Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV autouV× Upagete kai apaggeilate proV ton Iwannhn osa akouete kai blepete×

5

tufloi anablepousi kai cwloi peripatousi, leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousi, nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai×

6

kai makarioV einai ostiV den skandalisqh en emoi.

7

[] Enw de outoi anecwroun, hrcisen o IhsouV na legh proV touV oclouV peri tou Iwannou× Ti exhlqete eiV thn erhmon na idhte; kalamon upo anemou saleuomenon;

8

Alla ti exhlqete na idhte; anqrwpon endedumenon malaka imatia; idou, oi ta malaka forounteV en toiV oikoiV twn basilewn euriskontai.

9

Alla ti exhlqete na idhte; profhthn; nai, saV legw, kai perissoteron profhtou.

10

Dioti outoV einai, peri tou opoiou einai gegrammenon× Idou, egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou, ostiV qelei kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou.

11

AlhqwV saV legw, metaxu twn gennhqentwn upo gunaikwn den hgerqh megalhteroV Iwannou tou baptistou× plhn o mikroteroV en th basileia twn ouranwn einai megalhteroV autou.

12

Apo de twn hmerwn Iwannou tou baptistou ewV tou nun h basileia twn ouranwn biazetai, kai oi biastai arpazousin authn.

13

Dioti panteV oi profhtai kai o nomoV ewV Iwannou proefhteusan.

14

Kai an qelhte na decqhte touto, autoV einai o HliaV, ostiV emelle na elqh.

15

O ecwn wta dia na akouh aV akouh.

16

[] Alla me ti na omoiwsw thn genean tauthn; einai omoia me paidaria kaqhmena en taiV agoraiV kai fwnazonta proV touV suntrofouV autwn,

17

kai legonta× Aulon saV epaixamen, kai den ecoreusate, saV eqrhnwdhsamen, kai den eklausate.

18

Dioti hlqen o IwannhV mhte trwgwn mhte pinwn, kai legousi× Daimonion ecei.

19

Hlqen o UioV tou anqrwpou trwgwn kai pinwn, kai legousin× Idou, anqrwpoV fagoV kai oinopothV, filoV telwnwn kai amartwlwn. Kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV.

20

Tote hrcise na oneidizh taV poleiV en aiV egeinan ta pleiotera qaumata autou, dioti den metenohsan×

21

Ouai eiV se, Corazin, ouai eiV se, Bhqsaidan× dioti ean ta qaumata ta genomena en umin eginonto en th Turw kai Sidwni pro pollou hqelon metanohsei en sakkw kai spodw.

22

Plhn saV legw eiV thn Turon kai Sidwna elafrotera qelei eisqai h timwria en hmera krisewV para eiV esaV.

23

Kai su, Kapernaoum, h uywqeisa ewV tou ouranou, qeleiV katabibasqh ewV adou× dioti ean ta qaumata ta genomena en soi eginonto en SodomoiV, hqelon meinei mecri thV shmeron.

24

Plhn saV legw, oti eiV thn ghn twn Sodomwn elafrotera qelei eisqai h timwria en hmera krisewV para eiV se.

25

[] En ekeinw tw kairw apokriqeiV o IhsouV eipe× Doxazw se, Pater, kurie tou ouranou kai thV ghV, oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta eiV nhpia×

26

nai, w Pater, dioti outwV egeinen areston emprosqen sou.

27

Panta paredoqhsan eiV eme apo tou PatroV mou× kai oudeiV ginwskei ton Uion ei mh o Pathr× oude ton Patera ginwskei tiV eimh o UioV kai eiV ontina qelei o UioV na apokaluyh auton.

28

Elqete proV me, panteV oi kopiwnteV kai pefortismenoi, kai egw qelw saV anapausei.

29

Arate ton zugon mou ef' umaV kai maqete ap' emou, dioti praoV eimai kai tapeinoV thn kardian, kai qelete eurei anapausin en taiV yucaiV umwn×

30

dioti o zugoV mou einai kaloV kai to fortion mou elafron.

Matthew 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: