Modern Greek Bible

Matthew 8

Matthew

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai embaV eiV to ploion, dieperase kai hlqen eiV thn eautou polin.

2

Kai idou, eferon proV auton paralutikon keimenon epi klinhV× kai idwn o IhsouV thn pistin autwn, eipe proV ton paralutikon× Qarrei, teknon× sugkecwrhmenai einai eiV se ai amartiai sou.

3

Kai idou, tineV ek twn grammatewn eipon kaq' eautouV× OutoV blasfhmei.

4

Kai idwn o IhsouV touV dialogismouV autwn, eipe× Dia ti seiV dialogizesqe ponhra en taiV kardiaiV saV;

5

Dioti ti einai eukolwteron, na eipw, Sugkecwrhmenai einai ai amartiai sou, h na eipw, Egerqhti kai peripatei;

6

Alla dia na gnwrishte oti exousian ecei o UioV tou anqrwpou epi thV ghV na sugcwrh amartiaV, tote legei proV ton paralutikon× EgerqeiV shkwson thn klinhn sou kai upage eiV ton oikon sou.

7

Kai egerqeiV anecwrhsen eiV ton oikon autou.

8

IdonteV de oi ocloi, eqaumasan kai edoxasan ton Qeon, ostiV edwke toiauthn exousian eiV touV anqrwpouV.

9

[] Kai diabainwn o IhsouV ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon eiV to telwnion, Matqaion legomenon, kai legei proV auton× Akolouqei moi. Kai shkwqeiV hkolouqhsen auton.

10

Kai enw ekaqhto eiV thn trapezan en th oikia, idou, polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunekaqhnto meta tou Ihsou kai twn maqhtwn autou.

11

Kai idonteV oi Farisaioi eipon proV touV maqhtaV autou× Dia ti o DidaskaloV saV trwgei meta twn telwnwn kai amartwlwn;

12

O de IhsouV akousaV eipe proV autouV× Den ecousi creian iatrou oi ugiainonteV, all' oi pasconteV.

13

Upagete de kai maqete ti einai, Eleon qelw kai ouci qusian. Dioti den hlqon dia na kalesw dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian.

14

[] Tote ercontai proV auton oi maqhtai tou Iwannou, legonteV× Dia ti hmeiV kai oi Farisaioi nhsteuomen polla, oi de maqhtai sou den nhsteuousi;

15

Kai eipe proV autouV o IhsouV× MhpwV dunantai oi uioi tou numfwnoV na penqwsin, enosw einai met' autwn o numfioV; qelousin omwV elqei hmerai, otan afaireqh ap' autwn o numfioV, kai tote qelousi nhsteusei.

16

Kai oudeiV ballei epirramma agnafou paniou epi imation palaion× dioti afairei to anaplhrwma autou apo tou imatiou, kai ginetai scisma ceiroteron.

17

Oude ballousin oinon neon eiV askouV palaiouV× ei de mh, scizontai oi askoi, kai o oinoV ekceetai kai oi askoi fqeirontai× alla ballousin oinon neon eiV askouV neouV, kai amfotera diathrountai.

18

[] Enw autoV elalei tauta proV autouV, idou, arcwn tiV elqwn prosekunei auton, legwn oti h qugathr mou eteleuthse pro oligou× alla elqe kai bale thn ceira sou ep' authn kai qelei zhsei.

19

Kai shkwqeiV o IhsouV hkolouqhsen auton kai oi maqhtai autou.

20

Kai idou, gunh aimorroousa dwdeka eth, plhsiasasa opisqen hggise to akron tou imatiou autou×

21

dioti elege kaq' eauthn, Ean monon eggisw to imation autou, qelw swqh.

22

O de IhsouV epistrafeiV kai idwn authn eipe× Qarrei, qugater× h pistiV sou se eswse. Kai eswqh h gunh apo thV wraV ekeinhV.

23

Kai elqwn o IhsouV eiV thn oikian tou arcontoV kai idwn touV aulhtaV kai ton oclon qoruboumenon,

24

legei proV autouV× Anacwreite× dioti den apeqane to korasion, alla koimatai. Kai kategelwn auton.

25

Ote de exeblhqh o ocloV, eiselqwn epiase thn ceira authV, kai eshkwqh to korasion.

26

Kai diedoqh h fhmh auth eiV olhn thn ghn ekeinhn.

27

[] Kai enw anecwrei ekeiqen o IhsouV, hkolouqhsan auton duo tufloi, krazonteV kai legonteV× Elehson hmaV, uie tou Dabid.

28

Kai ote eishlqen eiV thn oikian, eplhsiasan eiV auton oi tufloi, kai legei proV autouV o IhsouV× Pisteuete oti dunamai na kamw touto; Legousi proV auton× Nai, Kurie.

29

Tote hggise touV ofqalmouV autwn, legwn× Kata thn pistin saV aV geinh eiV esaV.

30

Kai hnoicqhsan autwn oi ofqalmoi× prosetaxe de autouV entonwV o IhsouV, legwn× Prosecete, aV mh exeurh touto mhdeiV.

31

All' ekeinoi exelqonteV diefhmisan auton en olh th gh ekeinh.

32

Enw de autoi exhrconto, idou, eferan proV auton anqrwpon kwfon daimonizomenon×

33

kai afou exeblhqh to daimonion, elalhsen o kwfoV, kai eqaumasan oi ocloi, legonteV oti pote den efanh toiouton en tw Israhl.

34

Oi de Farisaioi elegon× Dia tou arcontoV twn daimoniwn ekballei ta daimonia.

35

[] Kai perihrceto o IhsouV taV poleiV pasaV kai taV kwmaV, didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khruttwn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan asqeneian en tw law.

36

Idwn de touV oclouV, esplagcnisqh di' autouV, dioti hsan eklelumenoi kai eskorpismenoi wV probata mh econta poimena.

37

Tote legei proV touV maqhtaV autou× O men qerismoV poluV, oi de ergatai oligoi×

38

parakalesate loipon ton kurion tou qerismou, dia na aposteilh ergataV eiV ton qerismon autou.

Matthew 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: