Modern Greek Bible

Matthew 7

Matthew

Return to Index

Chapter 8

1

[] Ote de katebh apo tou orouV, hkolouqhsan auton ocloi polloi.

2

Kai idou, leproV elqwn prosekunei auton, legwn× Kurie, ean qelhV, dunasai na me kaqarishV.

3

Kai ekteinaV thn ceira o IhsouV hggisen auton, legwn× Qelw, kaqarisqhti. Kai euquV ekaqarisqh h lepra autou.

4

Kai legei proV auton o IhsouV× Prosece mh eiphV touto eiV mhdena, all' upage, deixon seauton eiV ton ierea kai prosfere to dwron, to opoion prosetaxen o MwushV dia marturian eiV autouV.

5

[] Ote de eishlqen o IhsouV eiV Kapernaoum, proshlqe proV auton ekatontarcoV parakalwn auton

6

kai legwn× Kurie, o douloV mou keitai en th oikia paralutikoV, deinwV basanizomenoV.

7

Kai legei proV auton o IhsouV× Egw elqwn qelw qerapeusei auton.

8

Kai apokriqeiV o ekatontarcoV eipe× Kurie, den eimai axioV na eiselqhV upo thn steghn mou× alla monon eipe logon, kai qelei iatreuqh o douloV mou.

9

Dioti kai egw eimai anqrwpoV upo exousian, ecwn up' emauton stratiwtaV, kai legw proV touton, Upage, kai upagei, kai proV allon, Ercou, kai ercetai, kai proV ton doulon mou, Kame touto, kai kamnei.

10

AkousaV de o IhsouV eqaumase kai eipe proV touV akolouqountaV× AlhqwV saV legw, oude en tw Israhl euron tosauthn pistin.

11

SaV legw de oti polloi qelousin elqei apo anatolwn kai dusmwn kai qelousi kaqhsei meta tou Abraam kai Isaak kai Iakwb en th basileia twn ouranwn,

12

oi de uioi thV basileiaV qelousin ekblhqh eiV to skotoV to exwteron× ekei qelei eisqai o klauqmoV kai o trigmoV twn odontwn.

13

Kai eipen o IhsouV proV ton ekatontarcon, Upage, kai wV episteusaV, aV geinh eiV se. Kai iatreuqh o douloV autou en th wra ekeinh.

14

[] Kai elqwn o IhsouV eiV thn oikian tou Petrou, eide thn penqeran autou katakoiton kai pascousan pureton×

15

kai epiase thn ceira authV, kai afhken authn o puretoV, kai eshkwqh kai uphretei autouV.

16

Kai ote egeinen espera, eferan proV auton daimonizomenouV pollouV, kai exebale ta pneumata me logon kai pantaV touV kakwV econtaV eqerapeuse,

17

dia na plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou, legontoV× AutoV taV asqeneiaV hmwn elabe kai taV nosouV ebastasen.

18

[] Idwn de o IhsouV pollouV oclouV peri eauton, prosetaxe na anacwrhswsin eiV to peran.

19

Kai plhsiasaV eiV grammateuV eipe proV auton, Didaskale, qelw soi akolouqhsei opou an upaghV.

20

Kai legei proV auton o IhsouV× Ai alwpekeV ecousi fwleaV kai ta peteina tou ouranou katoikiaV, o de UioV tou anqrwpou den ecei pou na klinh thn kefalhn.

21

AlloV de ek twn maqhtwn autou eipe proV auton× Kurie, sugcwrhson moi na upagw prwton kai na qayw ton patera mou.

22

O de IhsouV eipe proV auton× Akolouqei moi kai afeV touV nekrouV na qaywsi touV eautwn nekrouV.

23

[] Kai ote eishlqen eiV to ploion, hkolouqhsan auton oi maqhtai autou.

24

Kai idou, trikumia megalh egeinen en th qalassh, wste to ploion eskepazeto upo twn kumatwn× autoV de ekoimato.

25

Kai proselqonteV oi maqhtai autou exupnisan auton, legonteV× Kurie, swson hmaV, canomeqa.

26

Kai legei proV autouV× Dia ti eisqe deiloi, oligopistoi; Tote shkwqeiV epetimhse touV anemouV kai thn qalassan, kai egeine galhnh megalh.

27

Oi de anqrwpoi eqaumasan, legonteV× OpoioV einai outoV, oti kai oi anemoi kai h qalassa upakouousin eiV auton;

28

[] Kai ote hlqen eiV to peran eiV thn cwran twn Gergeshnwn, uphnthsan auton duo daimonizomenoi exercomenoi ek twn mnhmeiwn, agrioi kaq' uperbolhn, wste oudeiV hdunato na perash dia thV odou ekeinhV.

29

Kai idou, ekraxan legonteV× Ti einai metaxu hmwn kai sou, Ihsou, Uie tou Qeou; hlqeV edw pro kairou na maV basanishV;

30

Hto de makran ap' autwn agelh coirwn pollwn boskomenh.

31

Kai oi daimoneV parekaloun auton, legonteV× Ean maV ekbalhV, epitreyon eiV hmaV na apelqwmen eiV thn agelhn twn coirwn.

32

Kai eipe proV autouV× Upagete. Kai ekeinoi exelqonteV uphgan eiV thn agelhn twn coirwn× kai idou, wrmhse pasa h agelh twn coirwn kata tou krhmnou eiV thn qalassan kai apeqanon en toiV udasin.

33

Oi de boskonteV efugon kai elqonteV eiV thn polin, aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn.

34

Kai idou, pasa h poliV exhlqen eiV sunanthsin tou Ihsou, kai idonteV auton parekalesan na metabh apo twn oriwn autwn.

Matthew 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: