Modern Greek Bible

Matthew 4

Matthew

Return to Index

Chapter 5

1

[] Idwn de touV oclouV, anebh eiV to oroV kai afou ekaqhse, proshlqon proV auton oi maqhtai autou,

2

kai anoixaV to stoma autou edidasken autouV, legwn.

3

[] Makarioi oi ptwcoi tw pneumati, dioti autwn einai h basileia twn ouranwn.

4

Makarioi oi penqounteV, dioti autoi qelousi parhgorhqh.

5

Makarioi oi praeiV, dioti autoi qelousi klhronomhsei thn ghn.

6

Makarioi oi peinwnteV kai diywnteV thn dikaiosunhn, dioti autoi qelousi cortasqh.

7

Makarioi oi elehmoneV, dioti autoi qelousin elehqh.

8

Makarioi oi kaqaroi thn kardian, dioti autoi qelousin idei ton Qeon.

9

Makarioi oi eirhnopoioi, dioti autoi qelousin onomasqh uioi Qeou.

10

Makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhV, dioti autwn einai h basileia twn ouranwn.

11

Makarioi eisqe, otan saV oneidiswsi kai diwxwsi kai eipwsin enantion saV panta kakon logon yeudomenoi eneken emou.

12

Cairete kai agalliasqe, dioti o misqoV saV einai poluV en toiV ouranoiV× epeidh outwV ediwxan touV profhtaV touV pro umwn.

13

[] SeiV eisqe to alaV thV ghV× ean de to alaV diafqarh, me ti qelei alatisqh; eiV ouden pleon crhsimeuei eimh na rifqh exw kai na katapathtai upo twn anqrwpwn.

14

SeiV eisqe to fwV tou kosmou× poliV keimenh epanw orouV den dunatai na krufqh×

15

oude anaptousi lucnon kai qetousin auton upo ton modion, all' epi ton lucnostathn, kai feggei eiV pantaV touV en th oikia.

16

OutwV aV lamyh to fwV saV emprosqen twn anqrwpwn, dia na idwsi ta kala saV erga kai doxaswsi ton Patera saV ton en toiV ouranoiV.

17

[] Mh nomishte oti hlqon na katalusw ton nomon h touV profhtaV× den hlqon na katalusw, alla na ekplhrwsw.

18

Dioti alhqwV saV legw, ewV an parelqh o ouranoV kai h gh, iwta en h mia keraia den qelei parelqei apo tou nomou, ewsou ekplhrwqwsi panta.

19

OstiV loipon aqethsh mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outw touV anqrwpouV, elacistoV qelei onomasqh en th basileia twn ouranwn× ostiV de ektelesh kai didaxh, outoV megaV qelei onomasqh en th basileia twn ouranwn.

20

Epeidh saV legw oti ean mh perisseush h dikaiosunh saV pleioteron thV twn grammatewn kai Farisaiwn, den qelete eiselqei eiV thn basileian twn ouranwn.

21

[] Hkousate oti erreqh eiV touV arcaiouV, Mh foneushV× ostiV de foneush, qelei eisqai enocoV eiV thn krisin.

22

Egw omwV saV legw oti paV o orgizomenoV anaitiwV kata tou adelfou autou qelei eisqai enocoV eiV thn krisin× kai ostiV eiph proV ton adelfon autou Raka, qelei eisqai enocoV eiV to sunedrion× ostiV de eiph Mwre, qelei eisqai enocoV eiV thn geennan tou puroV.

23

Ean loipon prosferhV to dwron sou eiV to qusiasthrion kai ekei enqumhqhV oti o adelfoV sou ecei ti kata sou,

24

afeV ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou, kai upage prwton filiwqhti me ton adelfon sou, kai tote elqwn prosfere to dwron sou.

25

Eirhneuson me ton antidikon sou tacewV, enosw eisai kaq' odon met' autou, mhpote se paradwsh o antidikoV eiV ton krithn kai o krithV se paradwsh eiV ton uphrethn, kai rifqhV eiV fulakhn×

26

alhqwV soi legw, den qeleiV exelqei ekeiqen, ewsou apodwshV to escaton lepton.

27

[] Hkousate oti erreqh eiV touV arcaiouV, mh moiceushV.

28

Egw omwV saV legw oti paV o blepwn gunaika dia na epiqumhsh authn hdh emoiceusen authn en th kardia autou.

29

Ean o ofqalmoV sou o dexioV se skandalizh, ekbale auton kai riyon apo sou× dioti se sumferei na caqh en twn melwn sou kai na mh rifqh olon to swma sou eiV thn geennan.

30

Kai ean h dexia sou ceir se skandalizh, ekkoyon authn kai riyon apo sou× dioti se sumferei na caqh en twn melwn sou, kai na mh rifqh olon to swma sou eiV thn geennan.

31

Erreqh proV toutoiV oti ostiV cwrisqh thn gunaika autou, aV dwsh eiV authn diazugion.

32

Egw omwV saV legw oti ostiV cwrisqh thn gunaika autou parektoV logou porneiaV, kamnei authn na moiceuhtai, kai ostiV labh gunaika kecwrismenhn, ginetai moicoV.

33

[] Palin hkousate oti erreqh eiV touV arcaiouV, Mh epiorkhshV, alla ekplhrwson eiV ton Kurion touV orkouV sou.

34

Egw omwV saV legw na mh omoshte mhdolwV× mhte eiV ton ouranon, dioti einai qronoV tou Qeou×

35

mhte eiV thn ghn, dioti einai upopodion twn podwn autou× mhte eiV ta Ierosoluma, dioti einai poliV tou megalou basilewV×

36

mhte eiV thn kefalhn sou na omoshV, dioti den dunasai mian trica na kamhV leukhn h melainan.

37

All' aV hnai o logoV saV Nai, Ou, u× to de pleioteron toutwn einai ek tou ponhrou.

38

[] Hkousate oti erreqh, Ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontoV.

39

Egw omwV saV legw na mh antistaqhte proV ton ponhron× all' ostiV se rapish eiV thn dexian sou siagona, streyon eiV auton kai thn allhn×

40

kai eiV ton qelonta na kriqh meta sou kai na labh ton citwna sou, afeV eiV auton kai to imation×

41

kai an se aggareush tiV milion en, upage met' autou duo.

42

EiV ton zhtounta para sou dide kai ton qelonta na daneisqh apo sou mh apostrafhV.

43

[] Hkousate oti erreqh, qeleiV agapa ton plhsion sou kai misei ton ecqron sou.

44

Egw omwV saV legw, Agapate touV ecqrouV saV, eulogeite ekeinouV, oitineV saV katarwntai, euergeteite ekeinouV, oitineV saV misousi, kai proseucesqe uper ekeinwn, oitineV saV blaptousi kai saV katatrecousi,

45

dia na geinhte uioi tou PatroV saV tou en toiV ouranoiV, dioti autoV anatellei ton hlion autou epi ponhrouV kai agaqouV kai brecei epi dikaiouV kai adikouV.

46

Dioti ean agaphshte touV agapwntaV saV, poion misqon ecete; kai oi telwnai den kamnousi to auto;

47

kai ean aspasqhte touV adelfouV saV monon, ti perissoteron kamnete; kai oi telwnai den kamnousin outwV;

48

este loipon seiV teleioi, kaqwV o Pathr saV o en toiV ouranoiV einai teleioV.

Matthew 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: