Modern Greek Bible

Matthew 2

Matthew

Return to Index

Chapter 3

1

[] En ekeinaiV de taiV hmeraiV ercetai IwannhV o baptisthV, khruttwn en th erhmw thV IoudaiaV

1

[] To loipon, adelfoi mou, cairete en Kuriw. to na saV grafw ta auta eiV eme men den einai oclhron, eiV esaV de asfaleV.

2

kai legwn× Metanoeite× dioti eplhsiasen basileia twn ouranwn.

2

Prosecete touV kunaV, prosecete touV kakouV ergataV, prosecete thn katatomhn×

3

Dioti outoV einai o rhqeiV upo Hsaiou tou profhtou, legontoV× Fwnh bowntoV en th erhmw, etoimasate thn odon tou Kuriou, euqeiaV kamete taV tribouV autou.

3

dioti hmeiV eimeqa h peritomh, oi latreuonteV ton Qeon en Pneumati kai kaucwmenoi eiV ton Criston Ihsoun kai mh econteV thn pepoiqhsin en th sarki,

4

AutoV de o IwannhV eice to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou, h de trofh autou hto akrideV kai meli agrion.

4

[] an kai egw ecw pepoiqhsin kai en th sarki. Ean tiV alloV nomizh oti ecei pepoiqhsin en th sarki, egw perissoteron×

5

Tote exhrceto proV auton h Ierosoluma kai pasa h Ioudaia kai panta ta pericwra tou Iordanou,

5

peritetmhmenoV thn ogdohn hmeran, ek genouV Israhl, ek fulhV Beniamin, EbraioV ex Ebraiwn, kata nomon FarisaioV,

6

kai ebaptizonto en tw Iordanh up' autou, exomologoumenoi taV amartiaV autwn.

6

kata zhlon diwkthV thV ekklhsiaV, kata thn dikaiosunhn thn dia tou nomou diatelesaV amemptoV.

7

[] Idwn de pollouV ek twn Farisaiwn kai Saddoukaiwn ercomenouV eiV to baptisma autou, eipe proV autouV× Gennhmata ecidnwn, tiV edeixen eiV esaV na fughte apo thV melloushV orghV;

7

Plhn ekeina, ta opoia hsan eiV eme kerdh, tauta enomisa zhmian dia ton Criston×

8

Kamete loipon karpouV axiouV thV metanoiaV,

8

malista de kai nomizw ta panta oti einai zhmia dia to exocon thV gnwsewV tou Ihsou Cristou tou Kuriou mou, dia ton opoion ezhmiwqhn ta panta, kai logizomai oti einai skubala dia na kerdhsw ton Criston

9

kai mh fantasqhte na leghte kaq' eautouV, Patera ecomen ton Abraam× dioti saV legw oti dunatai o QeoV ek twn liqwn toutwn na anasthsh tekna eiV ton Abraam.

9

[] kai na eureqw en autw mh ecwn idikhn mou dikaiosunhn thn ek tou nomou, alla thn dia pistewV tou Cristou, thn dikaiosunhn thn ek Qeou dia thV pistewV,

10

Hdh de kai h axinh keitai proV thn rizan twn dendrwn× pan loipon dendron mh kamnon karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai.

10

dia na gnwrisw auton kai thn dunamin thV anastasewV autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou, summorfoumenoV me ton qanaton autou,

11

Egw men saV baptizw en udati eiV metanoian× o de opisw mou ercomenoV einai iscuroteroV mou, tou opoiou den eimai axioV na bastasw ta upodhmata× autoV qelei saV baptisei en Pneumati Agiw kai puri.

11

iswV katanthsw eiV thn exanastasin twn nekrwn.

12

OstiV kratei to ptuarion en th ceiri autou kai qelei diakaqarisei to alwnion autou kai qelei sunaxei ton siton autou eiV thn apoqhkhn, to de acuron qelei katakausei en puri asbestw.

12

Ouci oti elabon hdh to brabeion h egeina hdh teleioV, trecw omwV katopin, iswV labw auto, dia to opoion kai elhfqhn upo tou Ihsou Cristou.

13

[] Tote ercetai o IhsouV apo thV GalilaiaV eiV ton Iordanhn proV ton Iwannhn dia na baptisqh up' autou.

13

Adelfoi, egw den stocazomai emauton oti elabon auto× all' en prattw× ta men opisw lhsmonwn, eiV de ta emprosqen epekteinomenoV,

14

O de IwannhV ekwluen auton, legwn, Egw creian ecw na baptisqw upo sou, kai su ercesai proV eme;

14

trecw proV ton skopon dia to brabeion thV anw klhsewV tou Qeou en Cristw Ihsou.

15

ApokriqeiV de o IhsouV eipe proV auton× AfeV twra× dioti outwV einai prepon eiV hmaV na ekplhrwswmen pasan dikaiosunhn. Tote afinei auton.

15

[] Osoi loipon eimeqa teleioi, touto aV fronwmen× kai ean fronhte ti allwV pwV, kai touto qelei apokaluyei eiV esaV o QeoV.

16

Kai baptisqeiV o IhsouV anebh euquV apo tou udatoV× kai idou, hnoicqhsan eiV auton oi ouranoi, kai eide to Pneuma tou Qeou katabainon wV peristeran kai ercomenon ep' auton×

16

Plhn eiV ekeino, eiV to opoion efqasamen, aV peripatwmen kata ton auton kanona, aV fronwmen to auto.

17

kai idou fwnh ek twn ouranwn, legousa× OutoV einai o UioV mou o agaphtoV, eiV ton opoion euhresthqhn.

17

[] Adelfoi, summimhtai mou ginesqe kai parathreite touV osoi peripatousin outw, kaqwV ecete tupon hmaV.

18

Dioti peripatousi polloi, touV opoiouV saV elegon pollakiV, twra de kai klaiwn legw, oti einai oi ecqroi tou staurou tou Cristou,

19

twn opoiwn to teloV einai apwleia, twn opoiwn o QeoV einai h koilia, kai h doxa autwn einai en th aiscunh autwn, oitineV fronousi ta epigeia.

20

Dioti to politeuma hmwn einai en ouranoiV, opoqen kai prosmenomen Swthra ton Kurion Ihsoun Criston,

21

ostiV qelei metaschmatisei to swma thV tapeinwsewV hmwn, wste na geinh summorfon me to swma thV doxhV autou kata thn energeian, dia thV opoiaV dunatai kai na upotaxh ta panta eiV eauton.

Matthew 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: