Modern Greek Bible

Matthew 1

Matthew

Return to Index

Chapter 2

1

[] Afou de egennhqh o IhsouV en Bhqleem thV IoudaiaV epi twn hmerwn Hrwdou tou basilewV, idou, magoi apo anatolwn hlqon eiV Ierosoluma, legonteV×

1

[] Ean loipon uparch tiV parhgoria en Cristw h tiV paramuqia agaphV, h tiV koinwnia PneumatoV h splagcna tina kai oiktirmoi,

2

Pou einai o gennhqeiV basileuV twn Ioudaiwn; dioti eidomen ton astera autou en th anatolh kai hlqomen dia na proskunhswmen auton.

2

kamete plhrh thn caran mou, na fronhte to auto, econteV thn authn agaphn, onteV omoyucoi kai omofroneV,

3

AkousaV de HrwdhV o basileuV, etaracqh kai pasa h Ierosoluma met' autou,

3

mh prattonteV mhden ex antizhliaV h kenodoxiaV, all' en tapeinofrosunh qewrounteV allhlouV uperecontaV eautwn.

4

kai sunaxaV pantaV touV arciereiV kai grammateiV tou laou, hrwta na maqh par' autwn pou o CristoV gennatai.

4

Mh apoblepete ekastoV ta eautou, all' ekastoV kai ta twn allwn.

5

Ekeinoi de eipon proV auton× En Bhqleem thV IoudaiaV× dioti outwV einai gegrammenon dia tou profhtou×

5

To auto de fronhma estw en umin, to opoion hto kai en tw Cristw Ihsou,

6

Kai su, Bhqleem, gh Iouda, den eisai oudolwV elacisth metaxu twn hgemonwn tou Iouda× dioti ek sou qelei exelqei hgoumenoV, ostiV qelei poimanei ton laon mou ton Israhl.

6

ostiV en morfh Qeou uparcwn, den enomisen arpaghn to na hnai isa me ton Qeon,

7

Tote o HrwdhV kalesaV krufiwV touV magouV exhkribwse par' autwn ton kairon tou fainomenou asteroV,

7

all' eauton ekenwse labwn doulou morfhn, genomenoV omoioV me touV anqrwpouV,

8

kai pemyaV autouV eiV Bhqleem, eipe× PoreuqenteV akribwV exetasate peri tou paidiou, afou de eurhte, apaggeilate moi, dia na elqw kai egw na proskunhsw auto.

8

kai eureqeiV kata to schma wV anqrwpoV, etapeinwsen eauton genomenoV uphkooV mecri qanatou, qanatou de staurou.

9

[] Ekeinoi de akousanteV tou basilewV anecwrhsan× kai idou, o asthr ton opoion eidon en th anatolh proeporeueto autwn, ewsou elqwn estaqh epanw opou hto to paidion.

9

Dia touto kai o QeoV uperuywsen auton kai ecarisen eiV auton onoma to uper pan onoma,

10

IdonteV de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra,

10

dia na klinh eiV to onoma tou Ihsou pan gonu epouraniwn kai epigeiwn kai katacqoniwn,

11

kai elqonteV eiV thn oikian euron to paidion meta MariaV thV mhtroV autou, kai pesonteV prosekunhsan auto, kai anoixanteV touV qhsaurouV autwn proseferan eiV auto dwra, cruson kai libanon kai smurnan×

11

kai pasa glwssa na omologhsh oti o IhsouV CristoV einai KurioV eiV doxan Qeou PatroV.

12

kai apokalufqenteV qeoqen kat' onar na mh epistreywsi proV ton Hrwdhn, di' allhV odou anecwrhsan eiV thn cwran autwn.

12

[] Wste, agaphtoi mou, kaqwV pantote uphkousate, ouci wV en th parousia mou monon, alla twra polu perissoteron en th apousia mou, meta fobou kai tromou ergazesqe thn eautwn swthrian×

13

[] Afou de autoi anecwrhsan, idou, aggeloV Kuriou fainetai kat' onar eiV ton Iwshf, legwn× EgerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eiV Aigupton, kai eso ekei ewsou eipw soi× dioti mellei o HrwdhV na zhthsh to paidion, dia na apolesh auto.

13

dioti o QeoV einai o energwn en umin kai to qelein kai to energein kata thn eudokian autou.

14

O de egerqeiV parelabe to paidion kai thn mhtera autou dia nuktoV kai anecwrhsen eiV Aigupton,

14

[] Prattete ta panta cwriV goggusmwn kai amfisbhthsewn,

15

kai hto ekei ewV thV teleuthV tou Hrwdou, dia na plhrwqh to rhqen upo tou Kuriou dia tou profhtou legontoV× Ex Aiguptou ekalesa ton uion mou.

15

dia na ginhsqe amemptoi kai akeraioi, tekna Qeou amwmhta en mesw geneaV skoliaV kai diestrammenhV, metaxu twn opoiwn lampete wV fwsthreV en tw kosmw,

16

[] Tote o HrwdhV, idwn oti enepaicqh upo twn magwn, equmwqh sfodra kai aposteilaV efoneuse pantaV touV paidaV touV en Bhqleem kai en pasi toiV orioiV authV apo duo etwn kai katwterw kata ton kairon, ton opoion exhkribwse para twn magwn.

16

kratounteV ton logon thV zwhV, dia kauchma mou en th hmera tou Cristou, oti den etrexa eiV mathn oude eiV mathn ekopiasa.

17

Tote eplhrwqh to rhqen upo Ieremiou tou profhtou, legontoV×

17

All' ean kai prosferw emauton spondhn epi thV qusiaV kai leitourgiaV thV pistewV saV, cairw kai sugcairw meta pantwn umwn×

18

Fwnh hkousqh en Rama, qrhnoV kai klauqmoV kai odurmoV poluV× h Rachl eklaie ta tekna authV, kai den hqele na parhgorhqh, dioti den uparcousi.

18

wsautwV de kai seiV cairete kai sugcairete met' emou.

19

[] TeleuthsantoV de tou Hrwdou idou, aggeloV Kuriou fainetai kat' onar eiV ton Iwshf en Aiguptw,

19

Elpizw de epi ton Kurion Ihsoun na pemyw proV esaV tacewV ton Timoqeon, dia na eufrainwmai kai egw maqwn thn katastasin saV×

20

legwn× EgerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai upage eiV ghn Israhl× dioti apeqanon oi zhtounteV thn yuchn tou paidiou.

20

dioti den ecw oudena isoyucon, ostiV na merimnhsh gnhsiwV peri thV katastasewV saV×

21

O de egerqeiV parelabe to paidion kai thn mhtera autou kai hlqen eiV ghn Israhl.

21

epeidh panteV zhtousi ta eautwn, ouci ta tou Ihsou Cristou×

22

AkousaV de oti o ArcelaoV basileuei epi thV IoudaiaV anti Hrwdou tou patroV autou, efobhqh na upagh ekei× apokalufqeiV de qeoqen kat' onar anecwrhsen eiV ta merh thV GalilaiaV,

22

gnwrizete de thn dokimasian autou, oti wV teknon meta tou patroV edouleuse met' emou eiV to euaggelion.

23

kai elqwn katwkhsen eiV polin legomenhn Nazaret, dia na plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn× oti NazwraioV qelei onomasqh.

23

Touton loipon elpizw na pemyw euquV, kaqwV idw to teloV twn upoqesewn mou×

24

pepoiqa de epi ton Kurion oti kai egw qelw elqei tacewV.

25

Estocasqhn omwV anagkaion na pemyw proV esaV ton Epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiwthn mou, apestalmenon de apo saV kai uphrethsanta eiV thn creian mou,

26

epeidh epepoqei olouV esaV kai elupeito, dioti hkousate oti hsqenhse.

27

Kai twonti hsqenhse mecri qanatou× all' o QeoV hlehsen auton, ouci de auton monon, alla kai eme, dia na mh labw luphn epi luphn.

28

Oqen epemya auton meta perissoteraV spoudhV, dia na carhte idonteV auton palin, kai egw na ecw oligwteran luphn.

29

Decqhte loipon auton en Kuriw meta pashV caraV kai timate touV toioutouV,

30

epeidh dia to ergon tou Cristou eplhsiase mecri qanatou, katafronhsaV thn zwhn autou, dia na anaplhrwsh thn elleiyin umwn thV eiV eme uphresiaV.

Matthew 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: