Modern Greek Bible

Malachi 3

Malachi

Return to Index

Chapter 4

1

[] Dioti, idou, ercetai hmera, htiV qelei kaiei wV klibanoV× kai panteV oi uperhfanoi kai panteV oi prattonteV asebeian qelousin eisqai acuron× kai h hmera h ercomenh qelei katakausei autouV, legei o KurioV twn dunamewn, wste den qelei afhsei eiV autouV rizan kai kladon.

2

EiV esaV omwV touV foboumenouV to onoma mou qelei anateilei o hlioV thV dikaiosunhV me iasin en taiV pteruxin autou× kai qelete exelqei, kai skirthsei wV moscaria thV fatnhV.

3

Kai qelete katapathsei touV asebeiV× dioti autoi qelousin eisqai spodoV upo ta icnh twn podwn saV, kaq' hn hmeran egw kamw touto, legei o KurioV twn dunamewn.

4

[] Enqumeisqe ton nomon tou MwusewV tou doulou mou, ton opoion prosetaxa eiV auton en Cwrhb dia panta ton Israhl, ta diatagmata kai taV kriseiV.

5

Idou, egw qelw aposteilei proV esaV Hlian ton profhthn, prin elqh h hmera tou Kuriou h megalh kai epifanhV×

6

kai autoV qelei epistreyei thn kardian twn paterwn proV ta tekna kai thn kardian twn teknwn proV touV pateraV autwn, mhpote elqw kai pataxw thn ghn me anaqema.

Matthew 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: