Modern Greek Bible

Malachi 2

Malachi

Return to Index

Chapter 3

1

[] Idou, egw apostellw ton aggelon mou kai qelei kataskeuasei thn odon emprosqen mou× kai o KurioV, ton opoion seiV zhteite, exaifnhV qelei elqei eiV ton naon autou, nai, o aggeloV thV diaqhkhV, ton opoion seiV qelete× idou, ercetai, legei o KurioV twn dunamewn.

2

Alla tiV dunatai na upomeinh thn hmeran thV eleusewV autou; kai tiV dunatai na staqh eiV thn parousian autou; dioti autoV einai wV pur cwneutou kai wV smigma gnafewn.

3

Kai qelei kaqhsei wV o cwneuwn kai kaqarizwn to argurion, kai qelei kaqarisei touV uiouV tou Leui kai qelei straggisei autouV wV to crusion kai to argurion, kai qelousi prosferei eiV ton Kurion prosforan en dikaiosunh.

4

Tote h prosfora tou Iouda kai thV Ierousalhm qelei eisqai aresth eiV ton Kurion kaqwV en taiV hmeraiV taiV arcaiaiV kai kaqwV en toiV prolabousin etesi.

5

Kai qelw plhsiasei proV esaV dia krisin× kai qelw eisqai martuV speudwn enantion twn magwn kai enantion twn moiceuontwn kai enantion twn epiorkwn kai enantion twn aposterountwn ton misqon tou misqwtou, twn katadunasteuontwn thn chran kai ton orfanon, kai twn adikountwn ton xenon kai twn mh foboumenwn me, legei o KurioV twn dunamewn.

6

Dioti egw eimai o KurioV× den alloioumai× dia touto seiV, oi uioi tou Iakwb, den apwlesqhte.

7

[] Ek twn hmerwn twn paterwn saV apecwrisqhte apo twn diatagmatwn mou kai den efulaxate auta. Epistreyate proV eme kai qelw epistreyei proV esaV, legei o KurioV twn dunamewn× plhn eipete, Tini tropw qelomen epistreyei;

8

MhpwV qelei kleptei o anqrwpoV ton Qeon; seiV omwV me ekleptete× kai legete, EiV ti se ekleyamen; eiV ta dekata kai eiV taV prosforaV.

9

SeiV eisqe kathramenoi me kataran× dioti seiV me ekleyate, nai, seiV, olon to eqnoV.

10

Ferete panta ta dekata eiV thn apoqhkhn, dia na hnai trofh eiV ton oikon mou× kai dokimasate me twra eiV touto, legei o KurioV twn dunamewn, ean den saV anoixw touV katarraktaV tou ouranou kai ekcew thn eulogian eiV esaV, wste na mh arkh topoV di' authn.

11

Kai qelw epitimhsei uper umwn ton katafqeironta, kai den qelei fqeirei touV karpouV thV ghV saV× oude h ampeloV saV qelei aporriyei pro kairou ton karpon authV en tw agrw, legei o KurioV twn dunamewn.

12

Kai qelousi saV makarizei panta ta eqnh× dioti seiV qelete eisqai gh epiqumhth, legei o KurioV twn dunamewn.

13

[] Oi logoi saV hsan sklhroi enantion mou, legei o KurioV× kai eipete, Ti elalhsamen enantion sou;

14

SeiV eipete, Mataion einai na douleuh tiV ton Qeon× kai, TiV h wfeleia oti efulaxamen ta diatagmata autou kai oti periepathsamen penqounteV enwpion tou Kuriou twn dunamewn;

15

Kai twra hmeiV makarizomen touV uperhfanouV× nai, oi ergazomenoi thn anomian uywqhsan, nai, oi peirazonteV ton Qeon, kai autoi eswqhsan.

16

Tote oi foboumenoi ton Kurion elaloun proV allhlouV× kai o KurioV proseice kai hkoue kai egrafh biblion enqumhsewV enwpion autou peri twn foboumenwn ton Kurion kai twn eulaboumenwn to onoma autou×

17

kai qelousin eisqai emou, legei o KurioV twn dunamewn, en th hmera ekeinh, otan egw etoimasw ta polutima mou× kai qelw splagcnisqh autouV, kaqwV splagcnizetai anqrwpoV ton uion autou, ostiV douleuei auton.

18

Tote qelete epistreyei kai diakrinei metaxu dikaiou kai asebouV, metaxu tou douleuontoV ton Qeon kai tou mh douleuontoV auton.

Malachi 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: