Modern Greek Bible

Malachi 1

Malachi

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai twra eiV esaV ginetai h entolh auth, iereiV.

2

Ean den akoushte kai ean den balhte touto eiV thn kardian, dia na dwshte doxan eiV to onoma mou, legei o KurioV twn dunamewn, tote qelw exaposteilei thn kataran ef' umaV kai qelw epikatarasqh taV eulogiaV saV× nai, malista kai kathrasqhn autaV, dioti den ballete touto eiV thn kardian saV.

3

Idou, egw qelw aporriyei ta spermata saV kai qelw skorpisei kopron epi ta proswpa saV, thn kopron twn eortwn saV× kai qelei saV shkwsei meq' eauthV.

4

Kai qelete gnwrisei oti egw exapesteila thn entolhn tauthn proV esaV, dia na hnai h diaqhkh mou meta tou Leui, legei o KurioV twn dunamewn.

5

H thV zwhV kai thV eirhnhV diaqhkh mou hto met' autou× kai edwka autaV eiV auton dia ton fobon, ton opoion me efobeito kai eulabeito to onoma mou.

6

O nomoV thV alhqeiaV hto en tw stomati autou kai anomia den eureqh en toiV ceilesin autou× periepathse met' emou en eirhnh kai euquthti kai pollouV epestreyen apo anomiaV.

7

Epeidh ta ceilh tou ierewV qelousi fulattei gnwsin, kai ek tou stomatoV autou qelousi zhthsei nomon× dioti autoV einai aggeloV tou Kuriou twn dunamewn.

8

Alla seiV exeklinate apo thV odou× ekamete pollouV na proskoptwsin eiV ton nomon× diefqeirate thn diaqhkhn tou Leui, legei o KurioV twn dunamewn.

9

Dia touto kai egw saV katesthsa katafronhtouV kai exoudenwmenouV eiV panta ton laon, kaqoti den efulaxate taV odouV mou all' hsqe proswpolhptai eiV ton nomon.

10

[] Den einai eiV o pathr pantwn hmwn; den eplasen hmaV eiV QeoV; dia ti dolieuomeqa ekastoV kata tou adelfou autou, bebhlounteV thn diaqhkhn twn paterwn hmwn;

11

O IoudaV eferqh doliwV kai epracqh bdelugma en Israhl kai en Ierousalhm× dioti ebebhlwsen o IoudaV to agion tou Kuriou, to opoion hgaphse, kai enumfeuqh qugatera qeou allotriou.

12

O KurioV qelei exoloqreusei ek twn skhnwmatwn tou Iakwb ton anqrwpon ton prattonta touto, ton skopon kai ton apokrinomenon kai ton prosferonta prosforan eiV ton Kurion twn dunamewn.

13

Ekamete oti kai touto× ekaluptete to qusiasthrion tou Kuriou me dakrua, me klauqmon kai me stenagmouV× oqen den apoblepei pleon eiV thn prosforan kai den decetai authn me euaresthsin ek thV ceiroV saV.

14

Kai legete, Dia ti; Dioti o KurioV estaqh martuV metaxu sou kai thV gunaikoV thV neothtoV sou, proV thn opoian su eferqhV doliwV× enw auth einai h suzugoV sou kai h gunh thV sunqhkhV sou.

15

Kai den ekamen o QeoV ena; kai omwV autoV eicen uperochn pneumatoV. Kai dia ti ton ena; dia na zhthsh sperma qeion. Dia touto prosecete eiV to pneuma saV, kai aV mh ferhtai mhdeiV apistwV proV thn gunaika thV neothtoV autou.

16

Dioti o KurioV, o QeoV tou Israhl, legei oti misei ton apoballonta authn kai ton kaluptonta thn bian me to enduma autou, legei o KurioV twn dunamewn× dia touto prosecete eiV to pneuma saV kai mh feresqe doliwV.

17

Katebarunate ton Kurion me touV logouV saV× kai legete, me ti katebarunamen auton; Me to na leghte, paV ostiV prattei kakon einai euarestoV enwpion tou Kuriou, kai autoV eudokei eiV autouV. Pou einai o QeoV thV krisewV;

Malachi 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: