Modern Greek Bible

Zechariah 14

Malachi

Return to Index

Chapter 1

1

[] To fortion tou logou tou Kuriou dia ceiroV Malaciou proV Israhl.

2

Egw saV hgaphsa, legei KurioV× kai seiV eipete, EiV ti maV hgaphsaV; den hto o Hsau adelfoV tou Iakwb; legei KurioV× plhn hgaphsa ton Iakwb,

3

ton de Hsau emishsa kai katesthsa ta orh autou erhmwsin kai thn klhronomian autou katoikiaV erhmou.

4

Kai ean o Edwm eiph, HmeiV etalaipwrhqhmen, plhn qelomen oikodomhsei ek neou touV hrhmwmenouV topouV, outw legei o KurioV twn dunamewn× Autoi qelousin oikodomhsei all' egw qelw katastreyei× kai qelousin onomasqh, Orion anomiaV, kai, O laoV kata tou opoiou o KurioV hganakthse diapantoV.

5

Kai oi ofqalmoi saV qelousin idei kai seiV qelete eipei, Emegalunqh o KurioV apo tou oriou tou Israhl.

6

[] O uioV tima ton patera kai o douloV ton kurion autou× an loipon egw hmai pathr, pou einai h timh mou; kai an kurioV egw, pou o foboV mou; legei o KurioV twn dunamewn proV esaV, iereiV, oitineV katafroneite to onoma mou, kai legete, EiV ti katefronhsamen to onoma sou;

7

Proseferete arton memiasmenon epi tou qusiasthriou mou kai eipete, EiV ti se emianamen; EiV to oti legete, H trapeza tou Kuriou einai axiokatafronhtoV.

8

Kai an prosferhte tuflon eiV qusian, den einai kakon; kai an prosferhte cwlon h arrwston, den einai kakon; prosfere twra touto eiV ton archgon sou× qelei ara ge euaresthqh eiV se h upodecqh to proswpon sou; legei o KurioV twn dunamewn.

9

Kai twra loipon dehqhte tou Qeou dia na elehsh hmaV× ex aitiaV saV egeine touto× qelei ara ge upodecqh ta proswpa saV; legei o KurioV twn dunamewn.

10

TiV einai kai metaxu saV, ostiV hqele kleisei taV quraV, dia na mh anapthte pur epi to qusiasthrion mou mataiwV; den ecw eucaristhsin eiV esaV, legei o KurioV twn dunamewn, kai den qelw decqh prosforan ek thV ceiroV saV.

11

Dioti apo anatolwn hliou ewV dusmwn autou to onoma mou qelei eisqai mega metaxu twn eqnwn, kai en panti topw qelei prosferesqai qumiama eiV to onoma mou kai qusia kaqara× dioti mega qelei eisqai to onoma mou metaxu twn eqnwn, legei o KurioV twn dunamewn.

12

SeiV omwV ebebhlwsate auto, legonteV, H trapeza tou Kuriou einai memiasmenh, kai ta epitiqemena ep' authn, to faghton authV, axiokatafronhton.

13

SeiV eipete eti, Idou, opoia enoclhsiV× kai katefronhsate authn, legei o KurioV twn dunamewn× kai eferate to hrpagmenon kai to cwlon kai to arrwston, nai, toiauthn prosforan eferate× hqelon decqh authn ek thV ceiroV saV; legei KurioV.

14

Oqen epikataratoV o apatewn, ostiV ecei en tw poimniw autou arsen kai kamnei euchn kai qusiazei eiV ton Kurion pragma diefqarmenon× dioti egw eimai basileuV megaV, legei o KurioV twn dunamewn, kai to onoma mou einai tromeron en toiV eqnesi.

Malachi 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: