Modern Greek Bible

Zechariah 13

Zechariah

Return to Index

Chapter 14

1

[] Idou, h hmera tou Kuriou ercetai kai to lafuron sou qelei diamerisqh en tw mesw sou.

2

Kai qelw sunaxei panta ta eqnh kata thV Ierousalhm eiV machn× kai qelei alwqh h poliV kai ai oikiai qelousi lehlathqh kai ai gunaikeV qelousi biasqh, kai to hmisu thV polewV qelei exelqei eiV aicmalwsian, to de upoloipon tou laou den qelei exoloqreuqh ek thV polewV.

3

Kai o KurioV qelei exelqei kai qelei polemhsei kata twn eqnwn ekeinwn, wV ote epolemhsen en th hmera thV machV.

4

Kai oi podeV autou qelousi staqh kata thn hmeran ekeinhn epi tou orouV twn elaiwn, tou apenanti thV Ierousalhm ex anatolwn× kai to oroV twn elaiwn qelei scisqh kata to meson autou proV anatolaV kai proV dusmaV kai qelei geinei koilaV megalh sfodra× kai to hmisu tou orouV qelei surqh proV borran kai to hmisu autou proV noton.

5

Kai qelete katafugei eiV thn koilada twn orewn mou× dioti h koilaV twn orewn qelei fqanei ewV eiV Asal× kai qelete fugei, kaqwV efugete ap' emprosqen tou seismou en taiV hmeraiV Oziou tou basilewV tou Iouda× kai KurioV o QeoV mou qelei elqei kai meta sou panteV oi agioi.

6

Kai en ekeinh th hmera to fwV den qelei eisqai lampron oude suneskotasmenon×

7

alla qelei eisqai mia hmera, htiV einai gnwsth eiV ton Kurion, oute hmera oute nux× kai proV thn esperan qelei eisqai fwV.

8

[] Kai en th hmera ekeinh udata zwnta qelousin exelqei ex Ierousalhm, to hmisu autwn proV thn qalassan thn anatolikhn kai to hmisu autwn proV thn qalassan thn dutikhn× en qerei kai en ceimwni qelei eisqai outw.

9

Kai o KurioV qelei eisqai basileuV ef' olhn thn ghn× en th hmera ekeinh qelei eisqai KurioV eiV kai to onoma autou en.

10

PaV o topoV qelei metablhqh eiV pediada, apo Gabaa ewV Rimmwn, kata noton thV Ierousalhm× kai auth qelei uywqh kai katoikhqh en tw topw authV, apo thV pulhV tou Beniamin ewV tou topou thV prwthV pulhV, ewV thV pulhV twn gwniwn kai tou purgou Ananehl, mecri twn lhnwn tou basilewV.

11

Kai qelousi katoikhsei en auth, kai den qelei eisqai pleon afanismoV× kai h Ierousalhm qelei kaqhsqai en asfaleia.

12

Kai auth qelei eisqai h plhgh, me thn opoian o KurioV qelei plhgwsei pantaV touV laouV touV strateusantaV kata thV Ierousalhm× h sarx autwn qelei thkesqai enw istantai epi touV podaV autwn, kai oi ofqalmoi autwn qelousi dialuqh en taiV opaiV autwn, kai h glwssa autwn qelei dialuqh en tw stomati autwn.

13

Kai en th hmera ekeinh tarach tou Kuriou megalh qelei eisqai metaxu autwn, kai qelousi pianei ekastoV thn ceira tou plhsion autou kai h ceir autou qelei egeiresqai kata thV ceiroV tou plhsion autou.

14

Kai o IoudaV eti qelei polemhsei en Ierousalhm× kai o ploutoV pantwn twn eqnwn kuklw qelei sunacqh, crusion kai argurion kai imatia, eiV plhqoV mega.

15

Kai h plhgh tou ippou, tou hmionou, thV kamhlou kai tou onou kai pantwn twn kthnwn, ta opoia qelousin eisqai en toiV stratopedoiV ekeinoiV, toiauth qelei eisqai wV h plhgh auth.

16

[] Kai paV ostiV upoleifqh ek pantwn twn eqnwn, twn elqontwn kata thV Ierousalhm, qelei anabainei kat' etoV dia na proskunh ton Basilea× ton Kurion twn dunamewn, kai na eortazh thn eorthn thV skhnophgiaV.

17

Kai osoi ek twn oikogeneiwn thV ghV den anabwsin eiV Ierousalhm, dia na proskunhswsi ton Basilea, ton Kurion twn dunamewn, eiV autouV den qelei eisqai broch.

18

Kai ean h oikogeneia thV Aiguptou den anabh kai den elqh, epi touV opoiouV den einai broch, eiV autouV qelei eisqai h plhgh, hn o KurioV qelei plhgwsei ta eqnh ta mh anabainonta dia na eortaswsi thn eorthn thV skhnophgiaV.

19

Auth qelei eisqai h poinh thV Aiguptou kai h poinh pantwn twn eqnwn twn mh qelontwn na anabwsi dia na eortaswsi thn eorthn thV skhnophgiaV.

20

En th hmera ekeinh qelei eisqai epi touV kwdwnaV twn ippwn, AGIASMOS EIS TON KURION× kai oi lebhteV en tw oikw tou Kuriou qelousin eisqai wV ai fialai emprosqen tou qusiasthriou.

21

Kai paV lebhV en Ierousalhm kai en Iouda qelei eisqai agiasmoV eiV ton Kurion twn dunamewn× kai panteV oi qusiazonteV qelousin elqei kai labei ex autwn kai eyhsei en autoiV× kai en th hmera ekeinh den qelei eisqai pleon CananaioV en tw oikw tou Kuriou twn dunamewn.

Malachi 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: