Modern Greek Bible

Zechariah 11

Zechariah

Return to Index

Chapter 12

1

[] To fortion tou logou tou Kuriou peri tou Israhl. Outw legei KurioV, o ekteinwn touV ouranouV kai qemeliwn thn ghn kai morfonwn to pneuma tou anqrwpou entoV autou×

2

Idou, egw kaqistw thn Ierousalhm pothrion zalhV eiV pantaV touV laouV kuklw, kai epi ton Ioudan eti qelei eisqai touto en th poliorkia th kata thV Ierousalhm.

3

Kai en th hmera ekeinh qelw katasthsei thn Ierousalhm proV pantaV touV laouV liqon katabarunonta× panteV osoi epifortisqwsin auton qelousi katasuntrifqh, otan panta ta eqnh thV ghV sunacqwsin enantion authV.

4

En th hmera ekeinh, legei KurioV, qelw pataxei panta ippon en ekstasei kai ton anabathn autou en parafrosunh, kai qelw anoixei touV ofqalmouV mou epi ton oikon Iouda kai qelw pataxei en apotuflwsei panta ippon twn lawn.

5

Kai oi arconteV tou Iouda qelousin eipei en th kardia autwn, Sthrigma einai eiV eme oi katoikoi thV Ierousalhm dia tou Kuriou twn dunamewn tou Qeou autwn.

6

En th hmera ekeinh qelw katasthsei touV arcontaV tou Iouda wV estian puroV eiV xula kai wV lampada puroV eiV ceirobolon, kai qelousi katafagei pantaV touV laouV kuklw, ek dexiwn kai ex aristerwn× kai h Ierousalhm qelei katoikhqh palin en tw topw authV, en Ierousalhm.

7

Kai o KurioV qelei swsei prwton taV skhnaV tou Iouda, dia na mh megalunhtai h doxa tou oikou tou Dabid kai h doxa twn katoikwn thV Ierousalhm kata tou Iouda.

8

En th hmera ekeinh o KurioV qelei uperaspisqh touV katoikouV thV Ierousalhm× kai o adunatoV metaxu autwn en th hmera ekeinh qelei eisqai wV o Dabid kai o oikoV tou Dabid wV QeoV, wV aggeloV Kuriou, enwpion autwn.

9

[] Kai en th hmera ekeinh qelw zhthsei na exoloqreusw panta ta eqnh ta ercomena kata thV Ierousalhm.

10

Kai qelw ekceei epi ton oikon Dabid kai epi touV katoikouV thV Ierousalhm pneuma caritoV kai ikesiwn× kai qelousin epibleyei proV eme, ton opoion exekenthsan, kai qelousi penqhsei di' auton wV penqei tiV dia ton monogenh autou, kai qelousi luphqh di' auton, wV o lupoumenoV dia ton prwtotokon autou.

11

En th hmera ekeinh qelei eisqai penqoV mega en Ierousalhm wV to penqoV thV Adadrimmwn en th pediadi Megiddwn.

12

Kai qelei penqhsei h gh, pasa oikogeneia kaq' eauthn× h oikogeneia tou oikou Dabid kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV, h oikogeneia tou oikou Naqan kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV,

13

h oikogeneia tou oikou Leui kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV, h oikogeneia Simei kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV,

14

pasai ai enapoleifqeisai oikogeneiai, ekasth oikogeneia kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV.

Zechariah 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: