Modern Greek Bible

Zechariah 10

Zechariah

Return to Index

Chapter 11

1

[] Anoixon, Libane, taV quraV sou kai aV katafagh pur taV kedrouV sou.

2

Ololuxon, elath, dioti epesen kedroV× dioti oi megistaneV hfanisqhsan× ololuxate, druV thV Basan, dioti to dasoV to aprositon katekoph.

3

Fwnh akouetai poimenwn qrhnountwn, dioti h doxa autwn hfanisqh× fwnh brucwmenwn skumnwn, dioti to fruagma tou Iordanou etapeinwqh.

4

[] Outw legei KurioV o QeoV mou× Poimaine to poimnion thV sfaghV,

5

to opoion oi agorasanteV auto sfazousin atimwrhtwV× oi de pwlounteV auto legousin, EuloghtoV o KurioV, dioti eplouthsa, kai autoi oi poimeneV autou den feidontai autou.

6

Dia touto den qelw feisqh pleon twn katoikwn tou topou, legei KurioV, all' idou, egw qelw paradwsei touV anqrwpouV ekaston eiV thn ceira tou plhsion autou kai eiV thn ceira tou basilewV autou, kai qelousi katakoyei thn ghn kai den qelw eleuqerwsei autouV ek thV ceiroV autwn.

7

Kai epoimana to poimnion thV sfaghV, to ontwV tetalaipwrhmenon poimnion. Kai elabon eiV emauton duo rabdouV, thn mian ekalesa KalloV kai thn allhn ekalesa DesmouV, kai epoimana to poimnion.

8

Kai exwloqreusa treiV poimenaV en eni mhni× kai h yuch mou ebarunqh autouV kai h yuch de autwn apestrafh eme.

9

Tote eipa, Den qelw saV poimainei× to apoqnhskon aV apoqnhskh kai to apolwloV aV apollutai kai ta enapoleipomena aV trwgwsin ekaston thn sarka tou plhsion autou.

10

Kai elabon thn rabdon mou, to KalloV, kai katekoya authn, dia na akurwsw thn diaqhkhn mou, thn opoian ekamon proV pantaV touV laouV toutouV,

11

kai hkurwqh en th hmera ekeinh× kai outw to poimnion to tetalaipwrhmenon, to opoion apeblepen eiV eme, egnwrisen oti outoV hto o logoV tou Kuriou.

12

Kai eipa proV autouV, Ean saV fainhtai kalon, dote moi ton misqon mou× ei de mh, arnhqhte auton. Kai esthsan ton misqon mou triakonta arguria.

13

Kai eipe KurioV proV eme, Riyon auta eiV ton keramea, thn entimon timhn, me thn opoian etimhqhn up' autwn. Kai elabon ta triakonta arguria kai erriya auta en tw oikw tou Kuriou eiV ton keramea.

14

Kai katekoya thn allhn mou rabdon, touV DesmouV, dia na akurwsw thn adelfothta metaxu Iouda kai Israhl.

15

[] Kai eipe KurioV proV eme, Labe eiV seauton eti ta ergaleia poimenoV asunetou.

16

Dioti idou, egw qelw anasthsei poimena epi thn ghn, ostiV den qelei episkeptesqai ta apolwlota, den qelei zhtei to dieskorpismenon kai den qelei iatreuei to suntetrimmenon oude qelei poimainei to ugieV× alla qelei trwgei thn sarka tou paceoV kai katakoptei touV onucaV autwn.

17

Ouai eiV ton mataion poimena, ton egkataleiponta to poimnion× romfaia qelei elqei epi ton braciona autou kai epi ton dexion ofqalmon autou× o braciwn autou qelei olotelwV xhranqh kai o dexioV ofqalmoV autou oloklhrwV amaurwqh.

Zechariah 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: