Modern Greek Bible

Zechariah 9

Zechariah

Return to Index

Chapter 10

1

[] Zhteite para tou Kuriou ueton en tw kairw thV oyimou brochV× kai o KurioV qelei kamei astrapaV kai qelei dwsei eiV autouV brocaV ombrou, eiV ekaston botanhn en tw agrw.

2

Dioti ta eidwla elalhsan mataiothta kai oi manteiV eidon oraseiV yeudeiV kai elalhsan enupnia mataia× parhgoroun mataiwV× dia touto metetopisqhsan wV poimnion× etaracqhsan, dioti den uphrce poimhn.

3

O qumoV mou exhfqh kata twn poimenwn kai qelw timwrhsei touV tragouV× dioti o KurioV twn dunamewn epeskefqh to poimnion autou, ton oikon Iouda, kai ekamen autouV wV ippon autou endoxon en mach.

4

Ap' autou exhlqen h gwnia, ap' autou o passaloV, ap' autou to polemikon toxon, ap' autou paV hgemwn omou.

5

[] Kai qelousin eisqai wV iscuroi, katapatounteV touV polemiouV en tw phlw twn odwn, en th mach× kai qelousi polemhsei, dioti o KurioV einai met' autwn, kai oi anabatai twn ippwn qelousi kataiscunqh.

6

Kai qelw eniscusei ton oikon Iouda kai ton oikon Iwshf qelw swsei, kai qelw epanaferei autouV, dioti hlehsa autouV× kai qelousin eisqai wV ean den eicon apobalei autouV× dioti egw eimai KurioV o QeoV autwn kai qelw eisakousei autwn.

7

Kai oi Efraimitai qelousin eisqai wV iscuroV kai h kardia autwn qelei carh wV apo oinou× kai ta tekna autwn qelousin idei kai carh× h kardia autwn qelei eufranqh eiV ton Kurion.

8

Qelw surixei eiV autouV kai qelw sunaxei autouV× dioti egw elutrwsa autouV× kai qelousi plhqunqh kaqwV pote eplhqunqhsan.

9

Kai qelw speirei autouV metaxu twn lawn× kai qelousi me enqumhqh en apomemakrusmenoiV topoiV× kai qelousi zhsei meta twn teknwn autwn kai qelousin epistreyei.

10

Kai qelw epanaferei autouV ek ghV Aiguptou kai sunaxei autouV ek thV AssuriaV× kai qelw ferei autouV eiV thn ghn Galaad kai eiV ton Libanon, kai den qelei exarkesei eiV autouV.

11

Kai qelei perasei dia thV qalasshV en qliyei kai qelei pataxei ta kumata en th qalassh kai panta ta baqh tou potamou qelousi xhranqh, kai h uperhfania thV AssuriaV qelei katablhqh kai to skhptron thV Aiguptou qelei afaireqh.

12

Kai qelw eniscusei autouV eiV ton Kurion, kai qelousi peripatei en tw onomati autou, legei KurioV.

Zechariah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: