Modern Greek Bible

Zechariah 8

Zechariah

Return to Index

Chapter 9

1

[] To fortion tou logou tou Kuriou kata thV ghV Adrac kai thV Damaskou, thV anapausewV autou× dioti tou Kuriou einai to na efora touV anqrwpouV kai pasaV taV fulaV tou Israhl×

2

oti kai kata thV Aimaq, htiV einai omoroV authV, kata thV Turou kai SidwnoV, an kai hnai sofai sfodra.

3

Kai h TuroV wkodomhsen eiV eauthn ocurwma kai epeswreusen argurion wV cwma kai crusion wV phlon twn odwn.

4

Idou, o KurioV qelei skuleusei authn kai qelei pataxei en th qalassh thn dunamin authV, kai auth qelei katanalwqh en puri.

5

Qelei idei h Askalwn kai fobhqh, kai h Gaza kai qelei luphqh sfodra, kai h Akkarwn, dioti h prosdokia authV qelei mataiwqh× kai qelei apolesqh o basileuV ek thV GazhV kai h Askalwn den qelei katoikeisqai.

6

Kai allogenhV qelei kaqhsei en th Azwtw, kai qelw kaqairesei thn uperhfanian twn Filistaiwn.

7

Kai qelw afairesei to aima autwn apo tou stomatoV autwn kai ta bdelugmata autwn apo tou mesou twn odontwn autwn× kai o enapoleifqeiV qelei eisqai kai autoV dia ton Qeon hmwn, kai qelei eisqai wV ciliarcoV eiV ton Ioudan× kai Akkarwn qelei eisqai wV o IebousaioV.

8

Kai qelw stratopedeusei kuklw tou oikou mou enantion strateumatoV, enantion diabainontoV kai enantion epistrefontoV× kai katadunasteuwn den qelei perasei pleon ep' autouV× dioti twra eidon me touV ofqalmouV mou.

9

[] Caire sfodra, qugater Siwn× alalaze, qugater Ierousalhm× idou, o basileuV sou ercetai proV se× autoV einai dikaioV kai swzwn× prauV kai kaqhmenoV epi onou kai epi pwlou uiou upozugiou.

10

Kai qelw exoloqreusei thn amaxan apo tou Efraim kai ton ippon apo thV Ierousalhm kai qelei exoloqreuqh to toxon to polemikon, kai autoV qelei lalhsei eirhnhn proV ta eqnh, kai h exousia autou qelei eisqai apo qalasshV ewV qalasshV kai apo potamou ewV twn peratwn thV ghV.

11

Kai peri sou, dia to aima thV diaqhkhV sou egw exhgagon touV desmiouV sou ek lakkou anudrou.

12

[] Epistreyate eiV to ocurwma, desmioi thV elpidoV× eti kai shmeron khruttw oti qelw antapodwsei dipla eiV se.

13

Dioti eneteina ton Ioudan di' emauton wV toxon× iscurwV eneteina ton Efraim kai exhgeira ta tekna sou, Siwn, kata twn teknwn sou, EllaV× kai se ekamon wV romfaian machtou.

14

Kai o KurioV qelei fanh ep' autouV kai to beloV autou qelei exelqei wV astraph× kai KurioV o QeoV qelei salpisei en salpiggi kai qelei kinhqh me anemostrobilouV tou notou.

15

O KurioV twn dunamewn qelei uperaspizesqai autouV kai qelousi katanalwsei touV enantiouV kai katabalei me liqouV sfendonhV kai qelousi piei kai qorubhsei wV apo oinou× kai qelousin emplhsqh wV fialh kai wV ai gwniai tou qusiasthriou.

16

Kai KurioV o QeoV autwn qelei swsei autouV en th hmera ekeinh, wV to poimnion tou laou autou, epeidh wV liqoi diadhmatoV qelousin uywqh epi thn ghn autou.

17

Dioti posh einai h agaqothV autou kai posh h wraiothV autou× o sitoV qelei kamei euqumouV touV neaniskouV kai to gleukoV taV parqenouV.

Zechariah 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: