Modern Greek Bible

Zechariah 7

Zechariah

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai egeine logoV tou Kuriou twn dunamewn, legwn,

2

Outw legei o KurioV twn dunamewn× eimai zhlotupoV dia thn Siwn en zhlotupia megalh kai eimai zhlotupoV di' authn en orgh megalh.

3

Outw legei KurioV× Epestreya eiV thn Siwn kai qelw katoikhsei en mesw thV Ierousalhm× kai h Ierousalhm qelei onomasqh poliV alhqeiaV, kai to oroV tou Kuriou twn dunamewn oroV agion.

4

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Eti qelousi kaqhsei presbuteroi kai presbuterai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm, kai ekastoV me thn rabdon autou en th ceiri autou apo tou plhqouV twn hmerwn.

5

Kai ai plateiai thV polewV qelousin eisqai plhreiV paidiwn kai korasiwn paizontwn en taiV plateiaiV authV.

6

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Ean fanh qaumaston eiV touV ofqalmouV tou upoloipou tou laou toutou en taiV hmeraiV ekeinaiV, mhpwV qelei fanh qaumaston kai eiV touV ofqalmouV mou; legei o KurioV twn dunamewn.

7

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, egw qelw swsei ton laon mou apo thV ghV thV anatolhV kai apo thV ghV thV dusewV tou hliou,

8

kai qelw ferei autouV kai qelousi katoikhsei en mesw thV Ierousalhm× kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn en alhqeia kai dikaiosunh.

9

[] Outw legei o KurioV twn dunamewn× Eniscusate taV ceiraV saV, seiV oi akouonteV en taiV hmeraiV tautaiV touV logouV toutouV dia stomatoV twn profhtwn, oitineV hsan en th hmera kaq' hn eqemeliwqh o oikoV tou Kuriou twn dunamewn, dia na oikodomhqh o naoV.

10

Dioti pro twn hmerwn ekeinwn den hto misqoV dia ton anqrwpon oude misqoV dia to kthnoV oude eirhnh eiV ton exercomenon h eisercomenon ex aitiaV thV qliyewV, dioti exapesteila pantaV touV anqrwpouV ekaston kata tou plhsion autou.

11

Alla twra, egw den qelw feresqai proV to upoloipon tou laou touton kaqwV en taiV arcaiaiV hmeraiV, legei o KurioV twn dunamewn.

12

Dioti o sporoV qelei eisqai thV eirhnhV× h ampeloV qelei dwsei ton karpon authV kai h gh qelei dwsei ta gennhmata authV kai oi ouranoi qelousi dwsei thn droson autwn, kai qelw klhrodothsei eiV to upoloipon tou laou toutou panta tauta.

13

Kai kaqwV hsqe katara metaxu twn eqnwn, oikoV Iouda kai oikoV Israhl, outw qelw saV diaswsei kai qelete eisqai eulogia× mh fobeisqe× aV eniscuwntai ai ceireV saV.

14

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn× Kaq' on tropon estocasqhn na saV timwrhsw, ote oi patereV saV me parwrgisan, legei o KurioV twn dunamewn, kai den metenohsa,

15

outw palin ebouleuqhn en taiV hmeraiV tautaiV na agaqopoihsw thn Ierousalhm kai ton oikon tou Iouda× mh fobeisqe.

16

Outoi einai oi logoi, touV opoiouV qelete kamei× laleite ekastoV thn alhqeian proV ton plhsion autou× alhqeian kai krisin eirhnhV krinete en taiV pulaiV saV.

17

Kai mh bouleuesqe kakon en taiV kardiaiV saV ekastoV kata tou plhsion autou kai orkon yeudh mh agapate× dioti panta tauta einai ekeina, ta opoia misw, legei KurioV.

18

[] Kai egeine logoV tou Kuriou twn dunamewn proV eme, legwn,

19

Outw legei o KurioV twn dunamewn× H nhsteia tou tetartou mhnoV kai h nhsteia tou pemptou kai h nhsteia tou ebdomou kai h nhsteia tou dekatou qelousin eisqai eiV ton oikon Iouda en cara kai en eufrosunh kai en euqumoiV eortaiV× oqen agapate thn alhqeian kai thn eirhnhn.

20

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Eti qelousin elqei laoi kai oi katoikounteV poleiV pollaV×

21

kai oi katoikoi thV miaV qelousin upagei eiV thn allhn, legonteV, AV upagwmen speudonteV dia na exilewswmen to proswpon tou Kuriou kai na ekzhthswmen ton Kurion twn dunamewn× qelw upagei kai egw.

22

Kai laoi polloi kai eqnh iscura qelousin elqei dia na ekzhthswsi ton Kurion twn dunamewn en Ierousalhm kai na exilewswsi to proswpon tou Kuriou.

23

Outw legei o KurioV twn dunamewn× En taiV hmeraiV ekeinaiV deka andreV ek paswn twn glwsswn twn eqnwn qelousi piasei sfigkta, nai, qelousi piasei sfigkta to kraspedon enoV Ioudaiou, legonteV× qelomen upagei me saV× dioti hkousamen oti o QeoV einai me saV.

Zechariah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: