Modern Greek Bible

Zechariah 6

Zechariah

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai en tw tetartw etei tou basilewV Dareiou egeine logoV Kuriou proV ton Zacarian th tetarth tou ennatou mhnoV, tou Cisleu×

2

kai exapesteilan eiV ton oikon tou Qeou ton Sareser kai ton Regem-melec kai touV anqrwpouV autwn, dia na exilewswsi to proswpon tou Kuriou,

3

na lalhswsi proV touV iereiV touV en tw oikw tou Kuriou twn dunamewn kai proV touV profhtaV, legonteV, Na klausw en tw mhni tw pemptw apocwrisqeiV, kaqwV hdh ekamon tosauta eth;

4

Kai egeine logoV tou Kuriou twn dunamewn proV eme, legwn,

5

Lalhson proV panta ton laon thV ghV kai proV touV iereiV, legwn, kai epenqeite en tw pemptw kai en tw ebdomw mhni ta ebdomhkonta ekeina eth, enhsteuete twonti di' eme; di' eme;

6

Kai ote etrwgete kai ote epinete, den etrwgete kai epinete di' eautouV;

7

den einai outoi oi logoi, touV opoiouV o KurioV elalhse dia twn proterwn profhtwn, ote h Ierousalhm hto katwkhmenh kai en euhmeria kai ai poleiV authV kuklw en auth, ote katwkeito to meshmbrinon kai h pedinh;

8

[] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Zacarian, legwn,

9

Outw legei o KurioV twn dunamewn, legwn, Krinete krisin alhqeiaV kai kamnete eleoV kai oiktirmon, ekastoV proV ton adelfon autou,

10

kai mh katadunasteuete thn chran kai ton orfanon, ton xenon kai ton penhta, kai mhdeiV apo saV aV mh bouleuhtai kakon kata tou adelfou autou en th kardia autou.

11

All' hrnhqhsan na prosexwsi kai estreyan nwta apeiqh kai ebarunan ta wta autwn dia na mh akouswsi.

12

Nai, autoi ekamon taV kardiaV autwn adamanta, wste na mh akouswsi ton nomon kai touV logouV, touV opoiouV o KurioV twn dunamewn exapesteilen en tw pneumati autou dia twn proterwn profhtwn× dia touto hlqen orgh megalh para tou Kuriou twn dunamewn.

13

Oqen kaqwV autoV ekraxe kai autoi den eishkouon, outwV autoi ekraxan kai egw den eishkouon, legei o KurioV twn dunamewn×

14

alla dieskorpisa autouV wV di' anemostrobilou eiV panta ta eqnh, ta opoia den egnwrizon. Kai o topoV hrhmwqh katopin autwn, wste den uphrcen o diabainwn oude o epistrefwn× kai eqesan thn ghn thn epiqumhthn eiV erhmwsin.

Zechariah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: