Modern Greek Bible

Zechariah 5

Zechariah

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai palin uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, tessareV amaxai exhrconto ek tou mesou duo orewn kai ta orh hsan orh calkina.

2

En th amaxh th prwth hsan ippoi kokkinoi, kai en th amaxh th deutera ippoi melaneV,

3

kai en th amaxh th trith ippoi leukoi, kai en th amaxh th tetarth ippoi poikiloi yaroi.

4

Kai apekriqhn kai eipa proV ton aggelon ton lalounta met' emou, Ti einai tauta, kurie mou;

5

Kai apekriqh o aggeloV kai eipe proV eme, Tauta einai oi tessareV anemoi tou ouranou, oitineV exercontai ek thV stasewV autwn enwpion tou Kuriou pashV thV ghV×

6

oi ippoi oi melaneV oi en th mia exercontai proV thn ghn tou borra, kai oi leukoi exercontai katopin autwn, kai oi poikiloi exercontai proV thn ghn tou notou.

7

Kai oi yaroi exhlqon kai ezhthsan na upagwsi dia na perielqwsi thn ghn. Kai eipen, Upagete, perielqete thn ghn. Kai perihlqon thn ghn.

8

Kai ekraxe proV eme kai elalhse proV eme, legwn, Ide, oi exercomenoi proV thn ghn tou borra anepausan to pneuma mou en th gh tou borra.

9

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

10

Labe ek twn andrwn thV aicmalwsiaV, ek tou Celdai, ek tou Twbia kai ek tou Iedaia, twn elqontwn ek BabulwnoV, kai elqe thn authn ekeinhn hmeran kai eiselqe eiV ton oikon tou Iwsiou, uiou tou Sofoniou×

11

kai labe argurion kai crusion kai kame stefanouV kai epiqeV epi thn kefalhn tou Ihsou, uiou tou Iwsedek, tou ierewV tou megalou,

12

kai lalhson proV auton, legwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn, legwn, Idou, o anhr, tou opoiou to onoma einai o BlastoV× kai qelei blasthsei ek tou topou autou kai qelei oikodomhsei ton naon tou Kuriou.

13

Nai, autoV qelei oikodomhsei ton naon tou Kuriou, kai autoV qelei labei thn doxan kai qelei kaqhsei kai dioikhsei epi tou qronou autou kai qelei eisqai iereuV epi tou qronou autou, kai boulh eirhnhV qelei eisqai metaxu twn duo toutwn.

14

Kai stefanoi qelousin eisqai dia ton Elem kai dia ton Twbian kai dia ton Iedaian kai dia ton Ein ton uion tou Sofoniou proV mnhmosunon en tw naw tou Kuriou.

15

Kai oi makran qelousin elqei kai oikodomhsei en tw naw tou Kuriou× kai qelete gnwrisei oti o KurioV twn dunamewn me apesteile proV esaV× kai touto qelei geinei, ean upakoushte akribwV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou saV.

Zechariah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: