Modern Greek Bible

Zechariah 4

Zechariah

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai palin uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, tomoV petwmenoV.

2

Kai eipe proV eme, Ti blepeiV su; Kai apekriqhn, Blepw tomon petwmenon, to mhkoV autou eikosi phcwn kai to platoV autou deka phcwn.

3

Kai eipe proV eme, Auth einai h katara h exercomenh epi to proswpon pashV thV ghV× dioti paV ostiV kleptei qelei exoloqreuqh, wV grafetai en autw enteuqen× kai paV ostiV omnuei qelei exoloqreuqh, wV grafetai en autw ekeiqen.

4

Qelw ekferei authn, legei o KurioV twn dunamewn, kai qelei eiselqei eiV ton oikon tou kleptou kai eiV ton oikon tou omnuontoV eiV to onoma mou yeudwV× kai qelei diameinei en mesw tou oikou autou, kai qelei exoloqreusei auton kai ta xula autou kai touV liqouV autou.

5

[] Kai o aggeloV o lalwn met' emou exhlqe kai eipe proV eme, Uywson twra touV ofqalmouV sou kai ide ti einai touto to exercomenon.

6

Kai eipa, Ti einai touto; O de eipe, touto to opoion exercetai einai efa× kai eipe, Touto einai h parastasiV autwn kaq' olhn thn ghn.

7

Kai idou, eshkoneto talanton molubdou× kai idou, mia gunh ekaqhto en tw mesw tou efa.

8

Kai eipen, Auth einai h asebeia. Kai erriyen authn eiV to meson tou efa, kai erriye to molubdinon zugion eiV to stoma autou.

9

Tote uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, exhrconto duo gunaikeV kai anemoV hto en taiV pteruxin autwn, dioti autai eicon pterugaV wV pterugaV pelargou× kai eshkwsan to efa anameson thV ghV kai tou ouranou.

10

Kai eipa proV ton aggelon ton lalounta met' emou, Pou ferousin autai to efa;

11

Kai eipe proV eme, Dia na oikodomhswsi di' auto oikon en th gh Sennaar× kai qelei sthricqh kai qelei teqh ekei epi thn basin autou.

Zechariah 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: