Modern Greek Bible

Zechariah 3

Zechariah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai epestreyen o aggeloV o lalwn met' emou kai me exhgeiren wV anqrwpon exegeiromenon apo tou upnou autou,

2

kai eipe proV eme, Ti blepeiV su; Kai eipa, Eqewrhsa kai idou, lucnia olh crush kai doceion epi thV korufhV authV, kai oi epta lucnoi authV ep' authV kai epta swlhneV eiV touV lucnouV touV epi thV korufhV authV,

3

kai duo elaiai epanwqen authV, mia ek dexiwn tou doceiou kai mia ex aristerwn authV.

4

Kai apekriqhn kai eipa proV ton aggelon ton lalounta met' emou, legwn, Ti einai tauta, kurie mou;

5

Kai apekriqh o aggeloV o lalwn met' emou kai eipe proV eme, Den gnwrizeiV ti einai tauta; Kai eipa, Ouci, kurie mou.

6

Kai apekriqh kai eipe proV eme, legwn, OutoV einai o logoV tou Kuriou proV ton Zorobabel, legwn, Ouci dia dunamewV oude dia iscuoV alla dia tou PneumatoV mou, legei o KurioV twn dunamewn.

7

TiV eisai su, to oroV to mega, emprosqen tou Zorobabel; pediaV× kai qelei ekferei ton akrogwniaion liqon en alalagmw, CariV, cariV eiV auton

8

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

9

Ai ceireV tou Zorobabel eqesan to qemelion tou oikou toutou kai ai ceireV autou qelousi teleiwsei auton× kai qeleiV gnwrisei oti o KurioV twn dunamewn me apesteile proV esaV.

10

Dioti tiV katefronhse thn hmeran twn mikrwn pragmatwn; qelousi bebaiwV carh kai qelousin idei ton kassiterinon liqon en th ceiri tou Zorobabel oi epta ekeinoi ofqalmoi tou Kuriou, oi peritreconteV dia pashV thV ghV.

11

[] Tote apekriqhn kai eipa proV auton, Ti einai ai duo autai elaiai epi ta dexia thV lucniaV kai epi ta aristera authV;

12

Kai apekriqhn ek deuterou kai eipa proV auton, Ti einai oi duo kladoi twn elaiwn, oitineV dia twn duo cruswn swlhnwn ekkenonousin ex eautwn to elaion eiV thn crushn lucnian;

13

Kai eipe proV eme legwn, Den gnwrizeiV ti einai tauta; Kai eipa, Ouci, kurie mou.

14

Tote eipen, Outoi einai oi duo kecrismenoi, oi paristamenoi plhsion tou Kuriou pashV thV ghV.

Zechariah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: