Modern Greek Bible

Zechariah 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai moi edeixe ton Ihsoun, ton ierea ton megan, istamenon emprosqen tou aggelou tou Kuriou, kai o diaboloV istato ek dexiwn autou dia na antistaqh eiV auton.

2

Kai eipe KurioV proV ton diabolon, Qelei se epitimhsei o KurioV, diabole× nai, qelei se epitimhsei o KurioV, ostiV exelexe thn Ierousalhm× den einai outoV dauloV apespasmenoV apo puroV;

3

O de IhsouV hto endedumenoV imatia rupara kai istato enwpion tou aggelou.

4

Kai apekriqh kai eipe proV touV istamenouV enwpion autou, legwn, Afairesate ta imatia ta rupara ap' autou× kai proV auton eipen, Idou, afhresa apo sou thn anomian sou kai qelw se endusei imatia lampra×

5

kai eipa, AV epiqeswsi mitran kaqaran epi thn kefalhn autou. Kai epeqesan thn mitran thn kaqaran epi thn kefalhn autou kai enedusan auton imatia× o de aggeloV tou Kuriou paristato.

6

Kai diemarturhqh o aggeloV tou Kuriou proV ton Ihsoun, legwn,

7

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Ean peripathshV en taiV odoiV mou kai ean fulaxhV taV entolaV mou, tote su qeleiV krinei eti ton oikon mou kai qeleiV fulattei eti taV aulaV mou kai qelw soi dwsei na peripathV metaxu twn entauqa istamenwn.

8

[] Akoue twra, Ihsou o iereuV o megaV, su kai oi etairoi sou oi kaqhmenoi enwpion sou, epeidh autoi einai anqrwpoi qaumasioi× dioti idou egw qelw ferei exw ton doulon mou ton Blaston.

9

Dioti idou, o liqoV, ton opoion eqesa emprosqen tou Ihsou, epi ton ena touton liqon einai epta ofqalmoi× idou, egw qelw egcaraxei to egcaragma autou, legei o KurioV twn dunamewn, kai qelw exaleiyei thn anomian thV ghV ekeinhV en mia hmera.

10

En th hmera ekeinh, legei o KurioV twn dunamewn, qelete proskalesei ekastoV ton plhsion autou upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou.

Zechariah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: