Modern Greek Bible

Zechariah 1

Zechariah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, anhr kai scoinion metrikon en th ceiri autou×

2

kai eipa, Pou upageiV su; O de eipe proV eme, na metrhsw thn Ierousalhm, dia na idw poion to platoV authV kai poion to mhkoV authV.

3

Kai idou, o aggeloV o lalwn met' emou exhlqe, kai eteroV aggeloV exhlqen eiV sunanthsin autou

4

kai eipe proV auton, Drame, lalhson proV ton neanian touton, legwn, H Ierousalhm qelei katoikhqh ateicistwV ex aitiaV tou plhqouV twn en auth anqrwpwn kai kthnwn×

5

dioti egw, legei KurioV, qelw eisqai eiV authn teicoV puroV kuklw kai qelw eisqai proV doxan en mesw authV.

6

[] W, w× feugete apo thV ghV tou borra, legei KurioV× dioti saV dieskorpisa proV touV tessaraV anemouV tou ouranou, legei KurioV.

7

W, diaswqhti, Siwn, h katoikousa meta thV qugatroV thV BabulwnoV.

8

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn× Meta thn doxan me apesteile proV ta eqnh, ta opoia saV elehlathsan× dioti ostiV eggizei esaV, eggizei thn korhn tou ofqalmou autou.

9

Dioti, idou, egw qelw seisei thn ceira mou ep' auta kai qelousin eisqai lafuron eiV touV douleuontaV auta× kai qelete gnwrisei oti o KurioV twn dunamewn me apesteile.

10

[] Terpou kai eufrainou, qugater Siwn× dioti idou, egw ercomai kai qelw katoikhsei en mesw sou, legei KurioV.

11

Kai eqnh polla qelousin enwqh meta tou Kuriou en th hmera ekeinh kai qelousin eisqai laoV mou, kai qelw katoikhsei en mesw sou, kai qelei, gnwrisei oti o KurioV twn dunamewn me exapesteile proV se.

12

Kai o KurioV qelei kataklhronomhsei ton Ioudan dia merida autou en th gh th agia kai qelei eklexei palin thn Ierousalhm.

13

Siwpa, pasa sarx, enwpion tou Kuriou× dioti exhgerqh apo thV katoikiaV thV agiothtoV autou.

Zechariah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: