Modern Greek Bible

Haggai 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 1

1

[] En tw ogdow mhni, tw deuterw etei tou Dareiou, egeine logoV Kuriou proV Zacarian, ton uion tou Baraciou uiou tou Iddw, ton profhthn, legwn,

2

O KurioV wrgisqh megalwV epi touV pateraV saV.

3

Dia touto eipe proV autouV, Outw legei o KurioV twn dunamewn× Epistreyate proV eme, legei o KurioV twn dunamewn, kai qelw epistreyei proV esaV, legei o KurioV twn dunamewn.

4

Mh ginesqe wV oi patereV saV, proV touV opoiouV oi proteroi profhtai ekraxan legonteV, Outw legei o KurioV twn dunamewn. Epistreyate twra apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai twn praxewn umwn twn ponhrwn× kai den uphkousan kai den edwkan prosochn eiV eme, legei KurioV.

5

Oi patereV saV pou einai, kai oi profhtai mhpwV qelousi zhsei eiV ton aiwna;

6

All' oi logoi mou kai ta diatagmata mou, ta opoia prosetaxa eiV touV doulouV mou touV profhtaV, den efqasan eiV touV pateraV saV; kai autoi estrafhsan kai eipon, KaqwV o KurioV twn dunamewn ebouleuqh na kamh eiV hmaV, kata taV odouV hmwn kai kata taV praxeiV hmwn, outwV ekamen eiV hmaV.

7

[] En th eikosth tetarth hmera tou endekatou mhnoV, ostiV einai o mhn Sabat, en tw deuterw etei tou Dareiou, egeine logoV Kuriou proV Zacarian ton uion tou Baraciou uiou tou Iddw ton profhthn, legwn,

8

Eidon thn nukta kai idou, anqrwpoV ippeuwn ef' ippou kokkinou kai outoV istato metaxu twn mursinwn, aitineV hsan en koilwmati× kai opisqen autou, ippoi kokkinoi, poikiloi kai leukoi.

9

Kai eipa, Kurie mou, ti einai outoi; Kai eipe proV eme o aggeloV o lalwn met' emou, Egw qelw soi deixei ti einai tauta.

10

Kai o anqrwpoV o istamenoV metaxu twn mursinwn apekriqh kai eipen, Outoi einai ekeinoi, touV opoiouV o KurioV exapesteile na periodeuswsi thn ghn.

11

Kai apekriqhsan proV ton aggelon tou Kuriou ton istamenon metaxu twn mursinwn kai eipon, HmeiV periwdeusamen thn ghn kai idou, pasa h gh kaqhtai kai hsucazei.

12

Kai o aggeloV tou Kuriou apekriqh kai eipe, Kurie twn dunamewn, ewV pote den qeleiV splagcnisqh su thn Ierousalhm kai taV poleiV tou Iouda kata twn opoiwn hganakthsaV ta ebdomhkonta tauta eth;

13

Kai o KurioV apekriqh proV ton aggelon ton lalounta met' emou logouV kalouV logouV parhgorhtikouV.

14

Kai eipe proV eme o aggeloV o lalwn met' emou, Fwnhson, legwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn× Eimai zhlotupoV dia thn Ierousalhm kai dia thn Siwn en zhlotupia megalh×

15

kai eimai sfodra wrgismenoV kata twn eqnwn twn amerimnountwn× dioti enw egw wrgisqhn oligon, auta epebohqhsan to kakon.

16

Dia touto outw legei KurioV× Egw epestreya eiV thn Ierousalhm en oiktirmoiV× o oikoV mou qelei anoikodomhqh en auth, legei o KurioV twn dunamewn, kai scoinion qelei ektanqh epi thn Ierousalhm.

17

Fwnhson eti legwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn× Ai poleiV mou oti qelousi plhmmurhsei apo agaqwn kai o KurioV qelei parhgorhsei eti thn Siwn kai qelei eklexei palin thn Ierousalhm.

18

[] Kai uywsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, tessara kerata×

19

kai eipa proV ton aggelon ton lalounta met' emou, Ti einai tauta; O de apekriqh proV eme, Tauta einai ta kerata, ta opoia dieskorpisan ton Ioudan, ton Israhl kai thn Ierousalhm.

20

Kai o KurioV edeixen eiV eme tessaraV tektonaV×

21

kai eipa, Ti ercontai outoi na kamwsi; Kai apekriqh legwn, tauta einai ta kerata ta opoia dieskorpisan ton Ioudan, wste oudeiV eshkwse thn kefalhn autou× kai outoi hlqon dia na fobiswsin auta, dia na ektinaxwsi ta kerata twn eqnwn, ta opoia eshkwsan to keraV enantion thV ghV tou Iouda dia na diaskorpiswsin authn.

Zechariah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: